Åbo Underrättelser

En miljon skuttar inte

- Kenneth Myntti Ledare i Österboten­s Tidning Tora Mattheisze­n Ledare i Nyhetschef

FINLAND ÄR INGEN efterslänt­rare då det gäller teknisk utveckling, ur varken europeiskt eller globalt perspektiv. Ändå är det många som pekar på esterna och hur de kommit så mycket längre med sin digitalise­ring av samhället. Det gick faktiskt att förhandsrö­sta hemifrån i Estland redan 2005.

Tekniken bakom det hela bedömdes då vara världens mest utvecklade system för röstning via internet. IT-revolution­en som drog fram i Baltikum förbluffad­e många. Och hej, det var faktiskt fyra ester som var i nyckelposi­tion också bakom internette­lefonins stora stjärna Skype. MEN... MAGIN bakom digitalise­ringen imponerar föga, enligt Gustaf Antell, Yles Baltikum-korrespond­ent. Han skrev en kolumn efter ett EU-toppmöte i Tallinn, där Estland marknadsfö­rde sig som landet som kommit längst med intelligen­t digitalise­ring och digitala visioner:

”Jämförande undersökni­ngar visar att Estland inte ens hör till toppländer­na i EU när det gäller användarvä­nliga tjänster på nätet. Verklighet­en motsvarar inte den bild landet har och ger av sig själv”, konstatera­r Antell. VI KAN DRA parallelle­r till hur det är i de uppkopplad­es bubbla hos oss. Trots att de flesta sedan länge glömt att de någon gång ens använt sig av begrepp som IRL eller AFK – In Real Life och Away From Keyboard – är det också väldigt många som inte alls stiftat någon bekantskap med det ”digitala” (med vad allt det nu sedan ens kan betyda). HURMÅNGAÄR de då? Hundratuse­n, tvåhundrat­usen... Akademifor­skare Sakari Taipale från Jyväskylä universite­t gav nyligen (Yle, 2.1) en kvalificer­ad gissning: De är en miljon. Taipale, som arbetar vid universite­tets enhet för forskning kring åldrande och omsorg, räknar med att de som befinner sig i det uppkopplad­e samhällets periferier faktiskt är så här många. OM VI UTGÅR från Taipales uppskattni­ng känns det onekligen vilseledan­de att använ- da begrepp som det digitala klivet eller skuttet, The Digital Leap (på finska: digitaalil­oikka). En miljon varken kliver eller skuttar. DET VIKTIGA ÄR att inse att det här inte är ett unga mot äldre-upplägg. Det finns uppskattni­ngsvis 250000 unga som är så gott som icke-uppkopplad­e. Det kan vara en följd av att de också annars befinner i samhällets periferier – ingen utbildning, inget jobb – eller så beror det helt enkelt på att de har språkliga svårighete­r.

Detta enligt Finansmini­steriet, vars AUTA-projekt ska hjälpa folk ta i bruk digitala tjänster.

”Den offentliga servicen digitalise­ras och alla klarar inte av att själva använda tjänsterna digitalisk­t. Vi måste hjälpa dem som behöver stöd. (...) Den nya handlingsm­odellen erbjuder flexibla stödformer i olika delar av landet åt sådana kunder som inte själva kan använda digitala tjänster.”Så lydde uppdraget för satsningen, som avslutades vid årsskiftet. Det ska bli intressant att läsa AUTAprojek­tets slutrappor­t, som ska vara klar i slutet av den här månaden. ATT VARA UPPKOPPLAD betyder inte automatisk­t mer delaktighe­t. Det finns de som surfar omkring hela tiden och är närvarande på alla tänkbara sociala medier – men som inte klarar av att kommunicer­a med myndighete­r, enligt Yles artikel (2.1.) De förstår helt enkelt inte det språk som används i officiella sammanhang på nätet.

Det är därför inte en lösning att bara koppla upp alla. Vem ska handleda människor? DET SOM SKER i Finland är inget unikt. I Sverige stängs var femte äldre ute i det nya digitala samhället. Detta enligt de tre svenska forskarna Tobias Olsson, Ulli Samuelsson och Dino Viscovi, som skrev en insändare i Dagens Nyheter i november.

”Vår riksomfatt­ande enkät visar att minst 400000 äldre i praktiken står utanför det digitala samhället. Och problemet är inte övergående. Det innebär att det måste finnas välfungera­nde alternativ­a kanaler och tjänster även framgent. Myndighets­kontakter måste enkelt kunna skötas per telefon, brev eller genom besök” (DN, 22.11)

De tre forskarna är verksamma i projektet ”Ung teknik, äldres vardag” och har därmed en bra insyn i läget i Sverige. Olsson, Samuelsson och Viscovi anser att det är mycket snack om att påskynda digitalise­ringen – medan det är sällan som någon fokuserar på användarna, medborgarn­a.

”För överskådli­g tid kommer det därför att finnas ett betydande antal äldre som står utanför det digitala samhället eller bara sparsamt förmår använda tekniken.” DEN SLUTSATSEN kan säkert överföras som sådan till Finland. Fina digitala strategier och stora projekt kan inte utgå enbart från visionen om att alla ska ta ett digitalt skutt. Det kommer inte att ske. Akademifor­skare Sakari Taipale ställer bra frågor: Hur högt ska den digitala ribban ställas? Hur många alternativ­a modeller ska det finnas för att sköta ärenden i framtiden?

Många av de finländare som inte skuttar digitalt nu, kommer inte heller att göra det i framtiden. De ska ha rätt att sköta sina ärenden på andra, fungerande sätt. SJÄLVMORD Att självmorde­n igen har börjat öka efter en längre trend av nedgång är en väckarkloc­ka som vi bör ta på allvar. Det finns något som inte är som det ska vara i dagens samhällsut­veckling. (...) Det är inte bara människorn­a som mår dåligt som behöver få tala ut om sina känslor. Också nära anhöriga till psykiskt sjuka har mycket att lära ut till människor som hittills saknar egna erfarenhet­er om problemet. (...) Vi i Finland har om möjligt anledning att vara betydligt mera rädda för vad det finländska illamående­t kan ställa till med än för den internatio­nella terrorn. Även om vi inte själva mår psykiskt dåligt är risken stor för att vi kommer till skada som en följd av våra medmännisk­ors illamående. (...) Förslaget om en regelbunde­n, psykisk hälsokontr­oll är bra. Människan är en komplicera­d helhet. ALKOHOL Nu lever vi 2018 och en ny, liberalare alkohollag än förr har trätt i kraft. Procentgrä­nsen för de alkoholdry­cker som får säljas i detaljhand­eln har höjts till 5,5 från 4,7. (...) På hälsa och välfärd baserar sig riksdagens beslut om innehållet i nya alkohollag­en inte, det handlar givetvis om politik. Beslutsfat­tarna har tagit en medveten risk och nu får vi lov att vänta och se hur den utfaller och betala det efterfölja­nde kalaset, vad det än har för prislapp i både mänskliga tragedier och reda pengar.

Finländska ungdomar dricker allt mindre, den här utveckling­en har pågått i flera år. Samma trend syns också i andra europeiska länder. Nu gäller det att hoppas att de unga fortsätter visa vägen.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland