”Kal­les gol­frange” i Na­gu har öpp­nat

Ef­ter fem år av kon­struk­tion är nu gol­frang­en med till­hö­ran­de putt­nings­green re­do att ta emot bå­de orts­bor och som­mar­gäs­ter.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Andrea Wiklund 02-274 9900 andrea.wiklund@au­me­dia.fi

GOLF. Ba­ra dry­ga en kilo­me­ter från gäst­ham­nen i Na­gu, vid Norr­strand­s­vä­gen, har Na­gus egen golf range sla­git upp por­tar­na.

S:t Karins­bon Kaar­le ”Kal­le” Rä­i­hä be­rät­tar att han be­slöt sig för att byg­ga rang­en ef­tersom han tyck­te det be­höv­des i Na­gu, då den när­mas­te golf­ba­nan finns i Par­gas.

Rä­i­hä har röt­ter i Na­gu och åkern som rang­en nu finns på har han ärvt av sin pap­pa. NÄR RÄ­I­HÄ blev pen­sio­när bör­ja­de han byg­ga, och ef­ter fem år är pro­jek­tet nu näs­tan helt fär­digt.

– Sta­ke­tet vid kan­ten av rang­en ska gö­ras dub­belt så högt än­nu, och så ska in­for­ma­tions­skyl­tar pla­ce­ras ut, sä­ger Rä­i­hä.

Allt ut­om putt­nings­gree­nen har Rä­i­hä byggt själv, och det är där­för det har ta­git så lång tid att slut­fö­ra.

Gol­frang­en är 200 me­ter lång, och kan an­vän­das av cir­ka 20 per­so­ner sam­ti­digt.

Rä­i­hä hål­ler ock­så på och för­hand­lar med lo­ka­la tax­i­bo­lag om möj­lig­he­ten att få en ”golf­taxi” som skul- le fö­ra folk från ham­nen till rang­en någ­ra gång­er per dag. IMÅNDAGS var sista kon­trol­len från sta­dens si­da, och nu är ”Kal­les gol­frange” öp­pen för spe­la­re.

– Trots vär­men har här nog re­dat va­rit någ­ra och prö­vat på rang­en. Har man eg­na klub­bor kan man kom­ma i prin­cip när som helst, med en tvåeu­rosslant får man bol­lar ur au­to­ma­ten här. Vill man hy­ra klub­bor får man kom­ma un­der nor­mal kon­tors­tid, sä­ger Rä­i­hä.

I het­tan som rå­der i Fin­land för till­fäl­let skif­tar den långa rang­en i gult.

– I så­dant här vä­der kan man in­te vatt­na he­la den ytan. In­te för att det spe­lar nå­gon roll egent­li­gen, men det skul­le se fi­na­re ut om den var mörk­grön, sä­ger Rä­i­hä.

– Fast å and­ra si­dan slip­per man klip­pa grä­set så här, in­fli­kar hans fru Pir­jo Im­mo­nen-Rä­i­hä. PÅPUTTNING­SGREENEN är det där­e­mot grönt. Själ­va putt­nings­om­rå­det är av konst­gräs ef­tersom det an­nars skul­le va­ra för myc­ket ar­be­te att hål­la i skick. Chi­p­om­rå­det runt är rik­tigt gräs och vatt­nas för att hål­las fro­digt.

Vatt­net kom­mer ur egen brunn, så i vär­men är det ock­så möj­ligt för spe­la­re att fyl­la vat­ten­flas­kan på plats.

Rä­i­hä spe­lar själv myc­ket golf, en­da se­dan han var barn. Han kon­sta­te­rar att närspe­let är spe­ci­ellt svårt, och att det där­för är bra att det finns möj­lig­het att öva.

– Det är nog in­te all­tid lätt att få bol­len i hå­let, ens från kort av­stånd, kon­sta­te­rar Rä­i­hä.

KAL­LES GOL­FRANGE. På ba­nan är al­la an­sva­ri­ga för si­na eg­na slag, och man bör föl­ja reg­ler­na står på in­for­ma­tions­tav­lan som kom­mer upp in­om kort.

GOLFVÄNNER. Kaar­le ”Kal­le” Rä­i­hä och Pir­jo Im­mo­nen-Rä­i­hä är bå­da golfspe­la­re och tyc­ker det är en bra hob­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.