Åbo Underrättelser

Glass med rök loc­kar

Ka­det­ter från sjö­krigs­sko­lor i Nor­den möts i Åbo för att be­kan­ta sig med varand­ra och kny­ta kon­tak­ter.

- Kla­ra Fält 02-274 9900/kla­ra.falt@au­me­dia.fi Denmark · Sweden · Norway · Finland · It · Philip Glass

I Åbo på­går för till­fäl­let Nor­dic Ca­det Me­e­ting (NOCA), ett år­ligt återkomman­de eve­ne­mang där nor­dis­ka ka­det­ter från sjö­krigs­sko­lor i Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge och Fin­land sam­las.

Mö­tet ord­nas tur­vis i de oli­ka län­der­na, förs­ta gång­en ord­na­des det i Sve­ri­ge år 1948.

– Syf­tet med eve­ne­mang­et är främst att ka­det­ter från de oli­ka län­der­na ska lä­ra kän­na varand­ra och kny­ta kon­tak­ter, be­rät­tar kom­mo­dor Tu­o­mas Ti­i­li­ka­i­nen, chef för sjö­krigs­sko­lan i Fin­land. I ÅR DEL­TAR 329 ka­det­ter samt en del lä­ra­re i mö­tet. Pro­gram­met be­står av oli­ka spor­te­ve­ne­mang där ka­det­ter­na täv­lar i lag, men ock­så fö­re­läs­ning­ar och se­mi­na­ri­er in­går.

– Det aka­de­mis­ka pro­gram­met med se­mi­na­ri­er bru­kar ha oli­ka te­man var­je år. Årets te­ma är hand­ling i in­ter­na­tio­nel­la ope­ra­tio­ner och ut­ma­ning­ar med des­sa. TI­I­LI­KA­I­NEN be­rät­tar att många ver­kar in­tres­se­ra­de av äm­net och att re­spon­sen va­rit god.

Han po­äng­te­rar än­då att hu­vud­syf­tet med he­la eve­ne­mang­et är att lä­ra kän­na varand­ra ge­nom mer av­slapp­nat och kam­rat­ligt pro­gram.

–Bland an­nat har ka­det­ter­na täv­lat i sim­ning, vol­ley­boll och löp­ning. Län­der­na täv­lar mot varand­ra och sam­lar ihop po­äng i de oli­ka gre­nar- na. På lör­dag kväll blir det pris­ut­del­ning där lan­det med flest po­äng får pris. Ock­så den bäs­ta en­skil­da id­rot­ta­ren be­lö­nas. PÅFREDAGEN ord­na­des ock­så Ama­zing NOCA Ra­ce, där ka­det­ter­na de­la­des in i blan­da­de lag.

– Ama­zing NOCA Ra­ce går ut på att la­gen lö­ser oli­ka upp­gif­ter runt om i stan. Då la­gen är blan­da­de får ka­det­ter från oli­ka län­der ock­så sam­ar­be­ta, in­te en­dast täv­la mot varand­ra. EN DEL AV pro­gram­met är även öp­pet för all­män­he­ten.

– Det är fritt fram att kom­ma till Paa­vo Nur­mi sta­di­on på lör­dag för att föl­ja med täv­ling­en Na­val Com­bat Cour­se som bör­jar kloc­kan 14 och där la­gen igen täv­lar i oli­ka gre­nar. I täv­ling­en in­går ock­så padd­ling i Au­ra å.

All­män­he­ten har ock­så möj­lig­het att på lör­dag be­sö­ka krigs­far­ty­gen som lig­ger vid Fo­rum Ma­ri­num mel­lan kloc­kan 14 och 16. HE­LA EVE­NE­MANG­ET kör­de igång på ons­da­gen och av­slut­ningsce­re- mo­nin hålls på sön­dag mor­gon på Varv­stor­get. Ti­i­li­ka­i­nen upp­ger att stäm­ning­en va­rit god och att allt gått som pla­ne­rat.

 ?? KLA­RA FÄLT ??
KLA­RA FÄLT
 ?? KLA­RA FÄLT ?? KADETTRÄFF. Tu­o­mas Ti­i­li­ka­i­nen (till väns­ter), chef för sjö­krigs­sko­lan i Fin­land och Te­e­mu Hon­ka­ni­e­mi, pro­jek­tof­fi­cer för årets eve­ne­mang, tyc­ker att nor­diskt sam­ar­be­te är vik­tigt.
KLA­RA FÄLT KADETTRÄFF. Tu­o­mas Ti­i­li­ka­i­nen (till väns­ter), chef för sjö­krigs­sko­lan i Fin­land och Te­e­mu Hon­ka­ni­e­mi, pro­jek­tof­fi­cer för årets eve­ne­mang, tyc­ker att nor­diskt sam­ar­be­te är vik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland