Åbo Underrättelser

Glass med rök lockar

Kadetter från sjökrigssk­olor i Norden möts i Åbo för att bekanta sig med varandra och knyta kontakter.

- Klara Fält 02-274 9900/klara.falt@aumedia.fi

I Åbo pågår för tillfället Nordic Cadet Meeting (NOCA), ett årligt återkomman­de evenemang där nordiska kadetter från sjökrigssk­olor i Danmark, Sverige, Norge och Finland samlas.

Mötet ordnas turvis i de olika länderna, första gången ordnades det i Sverige år 1948.

– Syftet med evenemange­t är främst att kadetter från de olika länderna ska lära känna varandra och knyta kontakter, berättar kommodor Tuomas Tiilikaine­n, chef för sjökrigssk­olan i Finland. I ÅR DELTAR 329 kadetter samt en del lärare i mötet. Programmet består av olika sportevene­mang där kadetterna tävlar i lag, men också föreläsnin­gar och seminarier ingår.

– Det akademiska programmet med seminarier brukar ha olika teman varje år. Årets tema är handling i internatio­nella operatione­r och utmaningar med dessa. TIILIKAINE­N berättar att många verkar intressera­de av ämnet och att responsen varit god.

Han poängterar ändå att huvudsyfte­t med hela evenemange­t är att lära känna varandra genom mer avslappnat och kamratligt program.

–Bland annat har kadetterna tävlat i simning, volleyboll och löpning. Länderna tävlar mot varandra och samlar ihop poäng i de olika grenar- na. På lördag kväll blir det prisutdeln­ing där landet med flest poäng får pris. Också den bästa enskilda idrottaren belönas. PÅFREDAGEN ordnades också Amazing NOCA Race, där kadetterna delades in i blandade lag.

– Amazing NOCA Race går ut på att lagen löser olika uppgifter runt om i stan. Då lagen är blandade får kadetter från olika länder också samarbeta, inte endast tävla mot varandra. EN DEL AV programmet är även öppet för allmänhete­n.

– Det är fritt fram att komma till Paavo Nurmi stadion på lördag för att följa med tävlingen Naval Combat Course som börjar klockan 14 och där lagen igen tävlar i olika grenar. I tävlingen ingår också paddling i Aura å.

Allmänhete­n har också möjlighet att på lördag besöka krigsfarty­gen som ligger vid Forum Marinum mellan klockan 14 och 16. HELA EVENEMANGE­T körde igång på onsdagen och avslutning­scere- monin hålls på söndag morgon på Varvstorge­t. Tiilikaine­n uppger att stämningen varit god och att allt gått som planerat.

 ?? KLARA FÄLT ??
KLARA FÄLT
 ?? KLARA FÄLT ?? KADETTRÄFF. Tuomas Tiilikaine­n (till vänster), chef för sjökrigssk­olan i Finland och Teemu Honkaniemi, projektoff­icer för årets evenemang, tycker att nordiskt samarbete är viktigt.
KLARA FÄLT KADETTRÄFF. Tuomas Tiilikaine­n (till vänster), chef för sjökrigssk­olan i Finland och Teemu Honkaniemi, projektoff­icer för årets evenemang, tycker att nordiskt samarbete är viktigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland