Åbo Underrättelser

Hat­brott mot piz­ze­ria

Gär­nings­man­nen som an­grep Pargas ke­bab och piz­ze­ria i ef­ter­dy­ning­ar­na av ter­ror­at­tac­ken i Åbo döm­des till 60 da­gar vill­kor­ligt fäng­el­se och bö­ter.

- ÅU

Man­nen som ho­ta­de piz­ze­ri­a­fö­re­ta­ga­re till li­vet har dömts till vill­kor­ligt fäng­el­se.

Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt har dömt en 41-årig man till 60 da­gar vill­kor­ligt fäng­el­se för skadegörel­se och ola­ga hot.

Man­nen gick till at­tack mot Pargas ke­bab och piz­ze­ria på nat­ten den 19 augusti.

Han kros­sa­de fem föns­ter i re­stau­rang­en med en cy­kel­ställ­ning och ho­ta­de dö­da in­ne­ha­va­ren, en fin­ländsk med­bor­ga­re med kur­diskt ur­sprung. För att för­stär­ka sitt hot gjor­de han en hals­hugg­nings­rö­rel­se över sin hals.

I sam­band med at­tac­ken gjor­de man­nen en na­zist­häls­ning. TINGS­RÄT­TEN kon­sta­te­rar i sin dom att piz­ze­ri­aä­ga­ren ha­de go­da skäl att kän­na fruk­tan för sin per­son­li­ga sä­ker­het. Ef­ter at­tac­ken drab­ba­des han av stress­re­la­te­ra­de symp­tom som ång­est och mar­dröm­mar. Han vå­ga­de in­te bo i Pargas och flyt­ta­de till Åbo där­i­från han i en må­nads tid pend­la­de till re­stau­rang­en.

Gär­ning­en ut­red­des som ett hat­brott ef­tersom den ha­de ett ra­sis­tiskt mo­tiv och rik­ta­de sig mot en per­son av ut­ländsk här­komst.

Ock­så ting­sät­ten ser gär­nings­man­nens mo­tiv som en för­svå­ran­de om­stän­dig­het och där­för döms man­nen ock­så till 50 dags­bö­ter som med man­nens in­koms­ter be­ty­der 300 eu­ro.

Till fas­tig­hets­bo­la­get ska han be­ta­la drygt 2 500 eu­ro i ska­de­stånd för de sönd­ri­ga fönst­ren och till piz­ze­ri­aä­ga­ren 7 015 eu­ro för bland an­nat ute­bli­ven in­komst och psy­kiskt li­dan­de. DENDÖMDE man­nen har ett di­gert straff­re­gis­ter och har ti­di­ga­re dömts för bland an­nat ratt­fyl­le­ri, grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten, nar­ko­ti­kabrott och skadegörel­se.

Han har ock­så va­rit ak­tiv in­om oli­ka främ­lings­fi­ent­li­ga fo­rum.

Tings­rät­ten gav sin dom i slu­tet av april.

 ?? KIM LUND ?? SKADEGÖREL­SE. Fönst­ren till Pargas piz­ze­ria och ke­bab sönd­ra­des den 19 augusti i fjol.
KIM LUND SKADEGÖREL­SE. Fönst­ren till Pargas piz­ze­ria och ke­bab sönd­ra­des den 19 augusti i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland