Åbo Underrättelser

Cu­pen livsvik­tig förKSF

Ki­mi­to Sport­för­e­nings störs­ta eve­ne­mang, gräs­planscu­pen, ord­nas i hel­gen för 26:e gång­en. Nå­got fär­re del­ta­ga­re än i fjol.

- Fred­rik Hägg­man fred­rik.hagg­man@au­me­dia.fi Sports · It · Finland · Citizens' Coalition · Vasa IFK

Gräs­planscu­pen loc­kar igen tu­sen­tals fot­bolls­in­tres­se­ra­de till or­ten.

FOT­BOLL. I dag kloc­kan 10.20 viss­las årets upp­la­ga av Ki­mi­to Sport­för­e­nings tra­di­tio­nel­la gräs­planscup igång, då KSF:s eg­na 2010föd­da flic­kor mö­ter Kaa­ri­nan Nappu­lat i Amospar­ken. Tur­ne­rings­chef Jens Tör­nqvist ser fram emot gla­da mi­ner och bätt­re vä­der än i fjol. MED 25 ÅR på nac­ken är gräs­planscu­pen ett in­kört kon­cept, be­rät­tar Tör­nqvist. Han hör till en kär­na på cir­ka 10 ak­ti­va som till­sam­mans med 100 fri­vil­li­ga funk­tio­nä­rer ser till att cu­pen blir verk­lig­het.

– Höjd­punk­ten som ar­ran­gör är att få se den där gläd­jen hos bar­nen, då glöm­mer man allt jobb man lagt ner. Jag minns nog själv gräs­planscu­pen som som­ma­rens fot­bolls­höjd­punkt. VÄDERMÄSSI­GT har årets gräs­planscup po­ten­ti­al att bli bätt­re än fjol­å­rets, även om det finns vis­sa oros­moln. En­ligt fre­da­gens vä­der­pro­gnos ut­lo­vas sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer än de se­nas­te vec­kor­na, men med risk för regn och ås­ka.

–Det är ba­ra bra att det blir li­te sva­la­re, och regn stör in­te hel­ler när pla­ner­na är än­då så tor­ra. Men åskväd­ret hop­pas vi slip­pa. Jag minns ett år då vi var tvung­na att av­bry­ta en match på grund av ett åskvä­der som var rakt ovan­för oss. TÖR­NQVIST BE­RÄT­TAR att den störs­ta skill­na­den jäm­fört med i fjol är att an­ta­let del­ta­gan­de lag är aning­en läg­re. I år del­tar strax un­der 60 lag, jäm­fört med när­ma­re 80 för ett år sen.

– Fjol­å­rets gräs­planscup var reg­nig och då är det svårt att ge ett sånt in­tryck att för­e­ning­ar­na vill kom­ma till­ba­ka i år. Det finns många tur­ne­ring­ar att väl­ja på un­der som­rar­na.

Cu­pen har fem ål­ders­klas­ser för pojklag och tre för flick­lag. Sär­skilt i flick­klas­ser­na är många plat­ser le­di­ga.

–Men att flick­la­gen är få är in­te är unikt för gräs­planscu­pen. Si­tu­a­tio­nen är li­ka­dan i and­ra, stör­re tur­ne­ring­ar ock­så. DE FLES­TA LA­GEN kom­mer från Egent­li­ga Fin­land och Ny­land, med någ­ra un­dan­tag såsom Kou­vo­la la­get In­ke­ro­is­ten Pur­ha och Va­sa- för­e­ning­ar­na Va­sa IFK, BK-48 och Sundom IF. Vad skil­jer gräs­planscu­pen från and­ra tur­ne­ring­ar? – Dels att he­la cu­pen spe­las på gräs­plan, dels att om­rå­det är så kom­pakt. Man spe­lar, bor och äter på sam­ma stäl­le, vil­ket of­ta in­te är fal­let på and­ra tur­ne­ring­ar. Det är så det ska va­ra un­der en cup, en­ligt mig. Hur myc­ket be­ty­der cu­pen för KSF?

– Det är nog den en­skilt vik­ti­gas­te hän­del­sen för fot­bolls­sek­tio­nen, och har sär­skilt eko­no­miskt en stor be­ty­del­se. Tack va­re cu­pen kan vi hål­la ne­re kost­na­der­na för ju­ni­or­verk­sam­he­ten, sä­ger Tör­nqvist. Gräs­planscu­pen spe­las i dag och i mor­gon på Amospar­kens gräs­pla­ner.

 ?? EM­MA STRÖMBERG ?? 42 POJKLAG OCH 14 FLICK­LAG. Tur­ne­rings­chef Jens Tör­nqvist hop­pas på bätt­re vä­der än i fjol, då cu­pen blev en reg­nig histo­ria. På bil­den Eke­näs IF mot Sa­lon Pal­loi­li­jat i gräs­planscu­pen 2017.
EM­MA STRÖMBERG 42 POJKLAG OCH 14 FLICK­LAG. Tur­ne­rings­chef Jens Tör­nqvist hop­pas på bätt­re vä­der än i fjol, då cu­pen blev en reg­nig histo­ria. På bil­den Eke­näs IF mot Sa­lon Pal­loi­li­jat i gräs­planscu­pen 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland