Åbo Underrättelser

Vi­king Li­ne nä­ra re­kord­må­nad

-

KRYSSNINGA­R. I ju­li nåd­de bo­la­get det näst­bäs­ta pas­sa­ge­ra­ran­ta­let nå­gon­sin. Över 950 000 pas­sa­ge­ra­re åk­te Vi­king Li­ne un­der för­ra må­na­den. Det in­ne­bär en ök­ning på fy­ra pro­cent i jäm­fö­rel­se med ju­li i fjol. Störs­ta pas­sa­ge­rar­vo­ly­men var på rut­ten mel­lan Helsing­fors och Tal­linn, med siff­ran 317 913.

Bo­la­gets vd Jan Han­ses tror att det var­ma väd­ret har loc­kat många till sjöss.

– Vi är myc­ket nöj­da med pas­sa­ge­ra­ran­ta­lets ut­veck­ling i ju­li och gla­da över att så många väl­jer att åka med vå­ra far­tyg. Pris­kon­kur­ren­sen har även den­na som­mar va­rit hård och det har va­rit kun­der­na till gagn.

 ?? ÅU-FO­TO ??
ÅU-FO­TO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland