Åbo Underrättelser

Al­ger är far­li­ga­re än du tror

-

Blågrönal­ger är bak­te­ri­er som egent­li­gen he­ter cy­a­no­bak­te­ri­er. Bland de van­li­gas­te ar­ter­na finns No­du­la­ria, som in­ne­hål­ler ett le­ver­tox­in och är of­tast gif­tigt.

Vid hud­kon­takt kan gif­tet or­sa­ka hu­dex­em, ögon-irritation och irritation på läp­par­na. Om man ba­ra an­das in gif­tet kan man få flun­sa-lik­nan­de symp­tom. Sväl­jer man al­ger finns det risk för il­lamå­en­de och di­ar­ré. Symp­to­men upp­står van­ligt­vis in­om någ­ra tim­mar. Även när de syn­li­ga al­ger­na har för­svun­nit från vatt­net finns de gif­ti­ga äm­ne­na kvar i vatt­net i fle­ra da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland