Åbo Underrättelser

Ve­gansk mat in­tar sta­den – Ve­gå­nia loc­ka­de 10 000 i fjol

Den po­pu­lä­ra stre­et­food-fes­ti­va­len Ve­gå­nia är till­ba­ka.

- Yascha Gilbert

Ve­gå­nia är en ve­gansk stre­et­food­fes­ti­val som ord­nas på Gam­la Stor­tor­get i Åbo. Eve­ne­mang­et har fritt in­trä­de och al­la är väl­kom­na.

Då fes­ti­va­len ord­na­des för förs­ta gång­en för­ra året be­sök­tes den av mer än 10 000 män­ni­skor. För­u­tom god mat får man i år även nju­ta av li­ve­mu­sik på fes­ti­va­len. FLE­RA re­stau­rang­er och le­ve­ran­tö­rer ser­ve­rar ve­gan­mat på stor­tor­get och dess­utom har oli­ka re­stau­rang­er run­tom Åbo spe­ci­el­la Ve­gå­nia-rät­ter på me­nyn un­der Ve­gå­nia vec­kan 30.7-5.8.

Bland ma­ten­tu­si­as­ter på tor­get hit­tar man Ja­son McArd­le som la­gar ve­gans­ka piz­zor.

McArd­le, som ur­sprung­li­gen är från Nya Ze­e­land, hit­tar sin in­spi­ra­tion i den ne­a­po­li­tans­ka piz­zasti­len. FIRMAN he­ter Wood & Fi­re Craft Piz­za Com­pa­ny och för­u­tom fes­ti­va­ler gör han ock­så ca­te­ring. McArd­le kom på and­ra plats i täv­ling­en Piz­za Mas­ter 2017.

Man kan ex­em­pel­vis sma­ka på hans svamp­piz­za med ve­gansk tryf­fel­ma­jon­näs el­ler ve­gansk ma­ri­nara­piz­za med rostad vit­lök. MATTORGET öpp­na­de i går och är öp­pet än­nu i dag lör­dag kloc­kan 13–23, li­ve­mu­sik spe­las kloc­kan 15–00.30.

 ??  ?? VE­GÅ­NIA 2017. Fes­ti­va­len var po­pu­lär re­dan för­ra året då den ord­na­des för förs­ta gång­en.
VE­GÅ­NIA 2017. Fes­ti­va­len var po­pu­lär re­dan för­ra året då den ord­na­des för förs­ta gång­en.
 ??  ?? PIZZAPROFF­S. Ja­son McArd­le är ur­sprung­li­gen från Nya Ze­e­land.
PIZZAPROFF­S. Ja­son McArd­le är ur­sprung­li­gen från Nya Ze­e­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland