Åbo Underrättelser

Fors­ka­re tar fram mer fak­ta om­dammkvals­ter - ett verk­ligt el­ler in­bil­lat pro­blem?

Fors­ka­re ska ta re­da på om hus­damm­skvals­ter finns i Fin­land.

- Jen­ny Blomqvist SPT

Un­der de se­nas­te åren har ett fler­tal fors­ka­re häv­dat att hus­damm­skvals­ter knappt ex­i­ste­rar på vå­ra bredd­gra­der.

I höst ska fri­vil­li­ga fin­län­da­res säng­ar un­der­sö­kas för att re­da ut om des­sa mik­ro­sko­piskt små spin­del­djur bor i vå­ra hus el­ler in­te. DET ÄR EN GRUPP fors­ka­re vid Al­ler­gi-, Hud- och Ast­ma­för­bun­dets forsk­nings­en­het Söd­ra Ka­re­lens al­ler­gi- och mil­jö­in­sti­tut som ska ut­re­da om hus­damm­skvals­ter i Fin­land är en myt el­ler ett verk­ligt pro­blem.

– En­ligt en un­der­sök­ning, som än­nu in­te har pub­li­ce­rats, upp­sö­ker många fin­län­da­re läkar­vård på grund av sym­tom som de för­knip­par med hus­damm­skvals­ter. Det ska bli spän­nan­de att ut­re­da vad sym­to­men verk­li­gen be­ror på, ifall det vi­sar sig att vi in­te har kvals­ter i Fin­land, sä­ger forsk­nings­as­si­stent Ti­i­na Vi­ti­ka­i­nen. FORSKARNAH­AR ef­ter­lyst fri­vil­li­ga un­der­sök­nings­del­ta­ga­re som bor i van­li­ga hög-, rad el­ler eg­na­hems­hus i Åbo, Helsing­fors och i om­rå­det kring Imat­ra och Vill­man­strand.

– Vi sö­ker in­te per­so­ner som har sym­tom, ut­an av­sik­ten är att ta re­da på om och i vil­ken ut­sträck­ning som kvals­ter över hu­vud ta­get finns i Fin­land.

– I Helsing­fors har vi till och med li­te för många fri­vil­li­ga, i Åbo näs­tan till­räck­ligt många, men i Imat­ra-Vill­man­strand­trak­ten har in­tres­set va­rit sva­la­re, sä­ger Vi­ti­ka­i­nen. PROVERFRÅN un­der­sök­nings­del­ta­gar­nas säng­ar kom­mer att tas från augusti till ok­to­ber, men re­sul­ta­ten pub­li­ce­ras först på nästa års si­da. Ett krav för att få del­ta i un­der­sök­ning­en är att man in­te har damm­su­git el­ler väd­rat sin madrass på en må­nad och att den är minst ett år gam­mal.

Fors­kar­grup­pen kom­mer att damm­su­ga säng­en i någ­ra mi­nu­ter, mä­ta luft­tem­pe­ra­tu­ren och -fuk­tig­he­ten och be den fri­vil­li­ga att fyl­la i en en­kät.

– Kvalst­ren trivs bäst i säng­ar och ibland i gam­la sof­for. Om man har sto­ra pro­blem med kvals­ter kan det lö­na sig att by­ta ut he­la säng­en. Det finns ock­så spe­ci­el­la säng­klä­der som in­te släp­per i ge­nom kvals­ter, men det sak­nas forsk­ning som skul­le stö- da att de verk­li­gen mins­kar al­ler­gi­ker­nas sym­tom. ÄR KLAS­SIS­KA KNEP som väd­ring i minst -18 gra­der, 60-gra­ders tvätt, sols­ken och damm­sug­ning ef­fek­ti­va me­to­der för att få bukt på kvals­ter?

– Ge­nom att damm­su­ga upp dö­da kvals­ter, hud­fla­gor och and­ra par­tik­lar mins­kar du mäng­den al­ler­ge­ner. Sols­ken, vär­me och ky­la dö­dar kvalst­ren, men frå­gan är om vi i Fin­land över hu­vud ta­get be­hö­ver des­sa åt­gär­der, sä­ger forsk­nings­as­si­stent Ti­i­na Vi­ti­ka­i­nen. I TROPISKA och sub­tro­pis­ka län­der är det van­ligt att hus­damm­skvals­ter för­or­sa­kar ato­pis­ka hudut­slag, irritation i luft­vä­gar­na och i ögo­nen, trött­het, al­ler­gisk snu­va samt ast­ma. I Fin­land är kvals­te­ral­ler­gi dä­re­mot ovan­ligt och har ing­et att gö­ra med dam­mal­ler­gi, trots att de van­ligt­vis för­väx­las med varand­ra.

De al­ler­gis­ka sym­tom som man tror be­ror på kvals­ter, kan en­ligt Vi­ti­ka­i­nen i själ­va ver­ket be­ro på pol­le­nal­ler­gi, hus­djur el­ler and­ra al­ler­gis­ka re­ak­tio­ner. Hon av­rå­der än­då folk från att iso­le­ra sig från al­ler­ge­ner såsom hus­djur.

– Hus­dju­rens in­ver­kan på al­ler­gi­er och fö­re­koms­ten av kvals­ter är gans­ka svår att sät­ta fing­ret på, men en­ligt vis­sa stu­di­er kan kat­ter lind­ra sym­tom från kvals­ter och hind­ra al­ler­gin från att bry­ta ut, sä­ger Vi­ti­ka­i­nen. DET ÄR OCK­SÅ SVÅRT att ta re­da på hur even­tu­el­la kvals­ter­be­stånd kan ha ham­nat i fin­länds­ka hem, men först ska fors­kar­na ta re­da på om hus­damm­skvals­ter ens ex­i­ste­rar i vårt land.

– Om man har va­rit på re­sa kan kvalst­ren föl­ja med klä­der­na. Få­gel­bon och lant­bruks­mil­jö­er är and­ra plat­ser där kvals­ter kan tri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland