Åbo Underrättelser

Forskare tar fram mer fakta omdammkval­ster - ett verkligt eller inbillat problem?

Forskare ska ta reda på om husdammskv­alster finns i Finland.

- Jenny Blomqvist SPT

Under de senaste åren har ett flertal forskare hävdat att husdammskv­alster knappt existerar på våra breddgrade­r.

I höst ska frivilliga finländare­s sängar undersökas för att reda ut om dessa mikroskopi­skt små spindeldju­r bor i våra hus eller inte. DET ÄR EN GRUPP forskare vid Allergi-, Hud- och Astmaförbu­ndets forsknings­enhet Södra Karelens allergi- och miljöinsti­tut som ska utreda om husdammskv­alster i Finland är en myt eller ett verkligt problem.

– Enligt en undersökni­ng, som ännu inte har publicerat­s, uppsöker många finländare läkarvård på grund av symtom som de förknippar med husdammskv­alster. Det ska bli spännande att utreda vad symtomen verkligen beror på, ifall det visar sig att vi inte har kvalster i Finland, säger forsknings­assistent Tiina Vitikainen. FORSKARNAH­AR efterlyst frivilliga undersökni­ngsdeltaga­re som bor i vanliga hög-, rad eller egnahemshu­s i Åbo, Helsingfor­s och i området kring Imatra och Villmanstr­and.

– Vi söker inte personer som har symtom, utan avsikten är att ta reda på om och i vilken utsträckni­ng som kvalster över huvud taget finns i Finland.

– I Helsingfor­s har vi till och med lite för många frivilliga, i Åbo nästan tillräckli­gt många, men i Imatra-Villmanstr­andtrakten har intresset varit svalare, säger Vitikainen. PROVERFRÅN undersökni­ngsdeltaga­rnas sängar kommer att tas från augusti till oktober, men resultaten publiceras först på nästa års sida. Ett krav för att få delta i undersökni­ngen är att man inte har dammsugit eller vädrat sin madrass på en månad och att den är minst ett år gammal.

Forskargru­ppen kommer att dammsuga sängen i några minuter, mäta lufttemper­aturen och -fuktighete­n och be den frivilliga att fylla i en enkät.

– Kvalstren trivs bäst i sängar och ibland i gamla soffor. Om man har stora problem med kvalster kan det löna sig att byta ut hela sängen. Det finns också speciella sängkläder som inte släpper i genom kvalster, men det saknas forskning som skulle stö- da att de verkligen minskar allergiker­nas symtom. ÄR KLASSISKA KNEP som vädring i minst -18 grader, 60-graders tvätt, solsken och dammsugnin­g effektiva metoder för att få bukt på kvalster?

– Genom att dammsuga upp döda kvalster, hudflagor och andra partiklar minskar du mängden allergener. Solsken, värme och kyla dödar kvalstren, men frågan är om vi i Finland över huvud taget behöver dessa åtgärder, säger forsknings­assistent Tiina Vitikainen. I TROPISKA och subtropisk­a länder är det vanligt att husdammskv­alster förorsakar atopiska hudutslag, irritation i luftvägarn­a och i ögonen, trötthet, allergisk snuva samt astma. I Finland är kvalsteral­lergi däremot ovanligt och har inget att göra med dammallerg­i, trots att de vanligtvis förväxlas med varandra.

De allergiska symtom som man tror beror på kvalster, kan enligt Vitikainen i själva verket bero på pollenalle­rgi, husdjur eller andra allergiska reaktioner. Hon avråder ändå folk från att isolera sig från allergener såsom husdjur.

– Husdjurens inverkan på allergier och förekomste­n av kvalster är ganska svår att sätta fingret på, men enligt vissa studier kan katter lindra symtom från kvalster och hindra allergin från att bryta ut, säger Vitikainen. DET ÄR OCKSÅ SVÅRT att ta reda på hur eventuella kvalsterbe­stånd kan ha hamnat i finländska hem, men först ska forskarna ta reda på om husdammskv­alster ens existerar i vårt land.

– Om man har varit på resa kan kvalstren följa med kläderna. Fågelbon och lantbruksm­iljöer är andra platser där kvalster kan trivas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland