Åbo Underrättelser

Wal­lin be­kräf­tar att han läm­nar po­li­ti­ken

Riks­dags­le­da­mot Stefan Wal­lin (SFP) har in­te be­stämt sig för vad han ska gö­ra ef­ter nästa riks­dags­val. En flytt bort från Åbo är in­te ute­slu­ten.

- SPT

I feb­ru­a­ri med­de­la­de Svens­ka folk­par­ti­ets riks­dags­le­da­mot och ti­di­ga­re ord­fö­ran­de Stefan Wal­lin att han in­te stäl­ler upp i nästa riks­dags­val.

Då var det än­nu oklart om han ba­ra syf­ta­de på att han läm­nar riks­dags­po­li­ti­ken. Nu be­kräf­tar Wal­lin att han sö­ker ett upp­drag utan­för po­li­ti­ken.

– Jag har fått någ­ra in­tres­san­ta för­slag som jag över­vä­ger, men jag är än­nu öp­pen för för­slag. Det en­da som är sä­kert är att jag in­te kom­mer att fort­sät­ta in­om po­li­ti­ken, sä­ger Wal­lin. WAL­LIN SÄ­GER att han har trivts med sitt jobb i riks­da­gen. All­ting har sin tid och nu är han re­do för nå­got nytt.

– Ef­ter över 20 år i po­li­ti­ken har jag sett allt. Där­för är det dags att sö­ka sig vi­da­re. Jag an­ser att SFP är i go­da hän­der och kän­ner att det är rätt tid att slu­ta. Var kom­mer du att bo?

–Det be­ror helt på vad jag blir er­bju­den. Det kan myc­ket väl in­ne­bä­ra att jag flyt­tar från Åbo. Jag ute­slu­ter ingen­ting. NÄRKAN du sä­ga nå­got mer?

–Det är än­nu länge till va­let i april. Jag har lo­vat mig själv och mi­na väl­ja­re att jag tän­ker skö­ta mitt le­da­motsupp­drag till slut. Om jag skul­le få nå­got job­ber­bju­dan­de in­nan dess kom­mer jag att tac­ka nej, sä­ger Wal­lin.

 ??  ?? KAN LÄM­NA ÅBO. Stefan Wal­lin ute­slu­ter in­te att han bor på an­nan ort om han blir er­bju­den upp­drag som krä­ver det.
KAN LÄM­NA ÅBO. Stefan Wal­lin ute­slu­ter in­te att han bor på an­nan ort om han blir er­bju­den upp­drag som krä­ver det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland