Åbo Underrättelser

Il­ta­leh­ti: Wal­lin gyn­na­des av bo­stads­ar­range­mang

Riks­da­gen änd­ra­de på si­na an­vis­ning­ar för kost­nads­er­sätt­ning­ar på ini­ti­a­tiv av Stefan Wal­lin – som själv gyn­na­des av för­änd­ring­en, skri­ver Il­ta­leh­ti. Till SPT sä­ger Wal­lin att all­ting gått rätt till.

- SPT

Svens­ka folk­par­ti­ets riks­dags­le­da­mot Stefan Wal­lin har un­der åren 2013–2018 tjä­nat över 30 000 eu­ro i form av för­höjd kost­nads­er­sätt­ning från riks­da­gen, rap­por­te­rar Il­ta­leh­ti.

Riks­da­gen har be­ta­lat Wal­lin för­höjd kost­nads­er­sätt­ning se­dan mars 2013 ef­tersom han äger hälf­ten av en 79 kvadrat­me­ter stor tvåa i Främ­re Tölö i Helsing­fors. Den and­ra hal­van av lä­gen­he­ten ägs av en an­nan man som ock­så bor i lä­gen­he­ten. NÄR WAL­LIN köp­te sin hal­va av lä­gen­he­ten år 2013 kun­de en riks­dags­le­da­mot som kom från en an­nan val­krets än Helsing­fors el­ler Ny­land få för­höjd kost­nads­er­sätt­ning om bo­sta­den le­da­mo­ten bod­de i äg­des av le­da­mo­ten själv el­ler av le­da­mo­tens ma­ke el­ler ma­ka.

För­höj­ning­en är 493,40 eu­ro per må­nad, från 1 315,75 eu­ro till 1 809,15 eu­ro. EN­LIGT IL­TA­LEH­TI kon­tak­ta­de Wal­lin riks­da­gens ad­mi­nist­ra­ti­va chef Pert­ti Rau­hio för att få för­höjd kost­nads­er­sätt­ning trots att and­ra hal­van av bo­sta­den var­ken äg­des av ho­nom el­ler av hans då­va­ran­de fru Eli­na Pir­ja­tan­ni­e­mi.

– Jag dis­ku­te­ra­de mitt bo­stads­ar­range­mang med Rau­hio och an­sök­te om kost­nads­er­sätt­ning. Jag på­pe­ka­de att det fanns en de­fekt i det gam­la sy­s­te­met som gjor­de det orätt­vist gente­mot bo­stads­ä­ga­re som in­te äger he­la sin lä­gen­het, kom­men­te­rar Wal­lin till SPT. EF­TER ATT WAL­LIN tog kon­takt med Rau­hio fat­ta­des ett prin­cip­be­slut.

Från och med 2013 är det möj­ligt att få för­höjd kost­nads­er­sätt­ning så länge som man äger minst fem­tio pro­cent av sin bo­stad. En­ligt Wal­lin har all­ting gått rätt till.

–Jag har in­te på­ver­kat be­sluts­pro­ces­sen. Riks­da­gens kans­li age­rar un­der tjäns­te­an­svar och fat­tar si­na be­slut. Det en­da jag gjor­de var att på­pe­ka en luc­ka i sy­s­te­met, sä­ger Wal­lin. IL­TA­LEH­TI HAR ti­di­ga­re rap­por­te­rat om oklar­he­ter i riks­dags­le­da­mö­ter­na Teu­vo Hak­ka­rai­nens (Sannf), Vil­le Vä­hämä­k­is (Sannf) och Ol­liPo­i­ka Par­vi­ai­nens (Grö­na) bo­en­de­ar­range­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland