Åbo Underrättelser

Niklas-Sal­mi­nen klar för fi­nal

- Jo­han Skog­man Sports · Finland · Sweden · Craig Stevens

TENNIS. Fin­län­da­ren Pa­trik Niklas-Sal­mi­nen glad­de publi­ken i S:t Karins ge­nom att i fre­da­gens se­mi­fi­nal i Ad­ma­res Open be­seg­ra es­ten Vla­di­mir Iva­nov i två ra­ka set.

Tam­mer­for­sa­ren var för­hands­fa­vo­rit bå­de med tan­ke på ran­king­en ti­di­ga­re spel un­der vec­kan. Det var fram­för allt den sten­hår­da ser­ven som bäd­da­de för se­gern.

Ett ser­ve­ge­nom­brott räck­te till förs­ta set, 6–3. I and­ra set bröt han Iva­novs ser­ve två gång­er och ser­va­de hem mat­chen 6–3, 6–2.

Förs­ta see­da­de frans­man­nen Lau­rent Rochet­te fick ge sig mot svens­ke Gustav Hans­son. I ti­di­ga­re mat­cher ha­de Rochet­te lyc­kats vän­da svå­ra lä­gen till se­ger. Nu vann han förs­ta set 6–2 och ver­ka­de ha mat­chen i sin hand. Men svens­ken vil­le an­norlun­da och ju läng­re det jäm­na and­ra se­tet led, desto kla­ra­re var det att de långa mat­cher­na su­git mus­ten ur frans­man­nen. Hans­son lyc­ka­des bry­ta ser­ve vid 5–5 och ser­va hem and­ra set 7–5. Det­ta knäck­te fran­so­sen och Hans­sons mer eko­no­mis­ka och säk­ra spel gav ut­del­ning. Tred­je set gick med kla­ra 6–2 till svens­ken.

Lör­da­gens sing­el­fi­nal blir allt­så en lands­kamp mel­lan Fin­land och Sve­ri­ge

I dub­bel­fi­na­len sågs he­la tre hol­län­da­re. Marc Dijk­hui­zen i par med Bart Ste­vens be­seg­ra­de lands­man­nen Mats Her­mans som spe­la­de i par med bras­sen Edu­ar­do Di­sching­er.

Det and­ra see­da­de pa­ret Dijk­hui­zen/Ste­vens do­mi­ne­ra­de förs­ta set och vann ut­an svå­rig­he­ter med 6–2. And­ra set in­led­des jämnt, men då Her­mans/Di­sching­er lyc­ka­des bry­ta ser­ve vän­de se­tet och slu­ta­de 6–3. Av­slu­tan­de match­tiebre­ak skrevs se­dan med kla­ra 10–2 till hol­län­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland