Åbo Underrättelser

Fris­be­e­gol­fens elit möts i Åbo

- Fred­rik Hägg­man Sports · Melissa Leo · Traci Lords · Prodigy

FRISBEEGOL­F. Laus­tis fris­be­e­golf­ba­na står värd för ett topp­mäs­ter­skap i frisbeegol­f i hel­gen, då den tred­je av fy­ra del­täv­ling­ar i in­hems­ka Pro­di­gy Disc Pro Tour kom­mer till Åbo.

Laus­tis­ba­nan har ti­di­ga­re stått värd för bland an­nat FM i frisbeegol­f 2016 och an­ses va­ra krä­van­de, med långa äng­ar och sma­la skogs­par­ti­er

Del­täv­ling­en ar­ran­ge­ras ba­ra en vec­ka ef­ter fins­ka mäs­ter­ska­pen i frisbeegol­f, vil­ket be­ty­der att många färs­ka FM-medaljörer kom­mer att va­ra på plats. För­u­tom del­täv­lings­vinst ja­gar spe­lar­na ock­så tour­po­äng.

Det sto­ra hem­ma­hop­pet i her­rar­nas öpp­na täv­ling är Sep­po Paju från Åbo­för­e­ning­en 7K. Tre­fal­di­ga tour­vin­na­ren Paju har i år näs­tan ba­ra täv­lat ut­om­lands och ser nu fram emot att täv­la på hem­ma­plan.

– Det är all­tid ro­ligt att spe­la på hem­ma­plan. Det blir ock­så en bra trä­ning in­för EM, ef­tersom många av hel­gens mot­stån­da­re ock­så är med där, sä­ger Paju i ett press­med­de­lan­de.

Paju bjuds på hårt mot­stånd av bland and­ra ny­bliv­na FM-sil­ver­me­dal­jö­ren Jan­ne Hir­si­mä­ki (Num­me­lan fris­be­e­seu­ra), Vil­le Aho­kas (Lords of Disc­golf) och Leo Pi­i­ro­nen, et­ta, tvåa och trea i tou­ren så här långt i år.

I top­pen kan man ock­så för­vän­ta sig att ame­ri­ka­nen Gregg Bars­by fi­gu­re­rar. Bars­by be­kan­ta­de sig med Laus­tis­ba­nan re­dan i fjol då han gick seg­ran­de ur den del­täv­ling i Eu­ro Pro Tou­ren som då spe­la­des där.

Ock­så ida­mer­nas öpp­na täv­ling är start­fäl­tet brett med ett an­tal EMak­tu­el­la kas­ta­re: Anna-So­fia Hai­pus (Ähtä­rin Ur­hei­li­jat), Si­ni Lind­holm (Lah­den Fris­bee Club), Han­ne­le Määt­tä (To­moot­ta­jat Disc Golf), Hen­naBl­om­roos (Rau­man Fris­bee) och Eve­li­i­na Sa­lo­nen (Num­me­lan Fris­be­e­seu­ra).

Utö­ver de öpp­na täv­lings­klas­ser­na finns ock­så ål­ders­klas­ser för kas­ta­re över 40, 50 och 60 år.

Pro­di­gy Disc Pro Tour spe­las i dag och i mor­gon. Täv­ling­en är öp­pen för publik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland