Åbo Underrättelser

Gå stolt med i Pri­de

- LGBT Rights · LGBT · Society · Finland · It · Helsinki · Cannes · Aftonbladet · National Hockey League · Andrea Anders · Birgit Nilsson · Sidney Crosby · HC TPS · Mary Crosby · Mark Levengood · Sushmita Sen

ÅU:S lo­go har fått regn­bågs­fär­ger i dag.

Åbo stad his­sar regn­bågs­flag­gor vid musé­er och bro­ar i dag.

Bib­li­o­teks­bron ly­ser i regn­bå­gens fär­ger i dag.

Och sta­den mar­sche­rar. Un­der ban­de­rol­len”The (B)ol­dest ci­ty in Fin­land” går stads­di­rek­tör Minna Ar­ve som har upp­ma­nat så­väl ar­bets­kam­ra­ter som Åbo­bor att kom­ma med (ban­de­rol­len på svens­ka blir ung­e­fär: Den älds­ta och mo­di­gas­te sta­den i Fin­land) . ÅBO PRI­DE ÄR en pa­rad som vi­sar sitt stöd för sex­u­el­la mi­no­ri­te­ter och köns­mi­no­ri­te­ter. Se det som en pa­rad för fri­he­ten att äls­ka vem du vill, va­ra vem du vill; ho­mo­sex­u­ell, les­bisk, bi-, trans-, in­ter-, a-, he­te­ro-sex­u­ell...

Pa­ra­den i Åbo (kloc­kan 13) går från Lönn­rotssk­vä­ren, via åstran­den, Kristi­ne­ga­tan, Uni­ver­si­tets­ga­tan och Hum­le­gårds­ga­tan till Pu­o­la­la­par­ken. I par­ken blir det fest där Ar­ve hål­ler tal. I ÅBOS VÄNORT S:t Pe­ters­burg ska det ock­så bli en pri­de­pa­rad i dag.

När Kerstin Kronvall i Yle i går in­ter­vju­a­de en av ar­ran­gö­rer­na vil­le han var­ken sä­ga var el­ler när pa­ra­den skul­le star­ta. In­ter­vjun gjor­des över te­le­fon och ar­ran­gö­ren sa att sam­ta­let ga­ran­te­rat är av­lyss­nat.

Ar­ran­gö­rer­na mås­te hål­la in­ne med in­for­ma­tio­nen till sista stund, ef­tersom de är räd­da för re­pres­sa­li­er och de ut­går ifrån att po­li­sen gri­per nå­gon un­der pa­ra­den. Trots fle­ra al­ter­na­ti­va an­sök­ning­ar om parad­rutt har näm­li­gen samt­li­ga fått av­slag av myn­dig­he­ter; där pas­sar det in­te för den ga­tan ska re­pa­re­ras, där pas­sar det in­te på grund av tra­fi­ken...

”Det finns för­do­mar och pro­blem ock­så hos er, men de är in­te struk­tu­rel­la och de or­sa­kas in­te av la­gar el­ler myn­dig­he­ter”, sä­ger Alek­sej Na­za­rov i Kronvalls in­ter­vju. TVÅ VÄNORTER i två grann­län­der, och skill­na­den är in­te en­bart geo­gra­fiskt mils­vid.

De rys­ka sex­u­el­la mi­no­ri­te­ter­na har fått det vär­re, in­te bätt­re, un­der de se­nas­te de­cen­ni­et. In­te ba­ra la­gens väk­ta­re ut­an ock­så al­le­han­da ho­mo­fo­ber tar stöd av la­gen, hat­re­to­ri­ken och för­ak­tet kan när som helst mö­ta den som öp­pet le­ver i sin köns­mi­no­ri­tet. OCK­SÅ VÅR lag­stift­ning har bris­ter, och at­ti­tyd­kli­ma­tet va­ri­e­rar stort. Att Åbo flag­gar i regn­bågs­fär­ger, el­ler att he­la 100 000 män­ni­skor del­tog i Helsin­ki Pri­de i ju­ni, be­ty­der allt­så in­te att allt är väl här.

Ef­ter Helsin­ki Pri­de twitt­ra­de Eva Dahl­gren: ”Ja, ja, jaaaaa! Fin­land!”

Och ja, Fin­land tog ett steg fram­åt. Fler är av nö­den. För skul­le ing­en hå­na, för­ak­ta el­ler tys­ta ned den som upp­levs av­vi­ka från he­te­ro­nor­men – då skul­le ju in­te ma­ni­fes­ta­tio­ner som Helsin­ki el­ler Åbo Pri­de be­hö­vas.

De be­hövs. Oj, oj så de be­hövs. I MARS ap­plå­de­ra­de vi i den här spal­ten hoc­key-TPS vars re­klam­kam­panj med regn­bågs­rän­der i stäl­let för la­gets van­li­ga svart­vi­ta ha­de ut­setts till Årets re­klam och fick re­pre­sen­te­ra Fin­land i en träff för re­klam­folk i Can­nes.

Un­der vin­tern ha­de HC TPS fått ock­så an­nat än ap­plå­der, näm­li­gen hån­ful­la gli­ring­ar, upp­sag­da sä­song­kort, hat­re­to­rik på so­ci­a­la me­di­er. Men – vil­ket är värt att un­der­stry­ka – re­spon­sen var mer po­si­tiv än ne­ga­tiv. Många fler hyl­la­de än hå­na­de.

Vär­det av den at­ti­tyd­fost­ran HC TPS gjor­de be­to­nar vi gär­na igen. Hoc­keykret­sar­na är en mas­ku­lin värld och för­do­mar­na om den macho­kul­tu­ren är seg, up­pen­bar­li­gen av or­sak.

I Af­ton­bla­det (1.8) in­går en in­ter­vju och ett film­klipp med svens­ken, NHL-proff­set An­ders Nils­son som var den förs­ta i NHL som sat­te en regn­bågs­de­kal på sin hjälm (i no­vem­ber 2016) och tre må­na­der se­na­re ha­de ska­pat histo­ria då NHL ut­lys­te feb­ru­a­ri som of­fi­ci­ell hb­tq-må­nad i li­gan och de nor­da­me­ri­kans­ka hoc­key­la­gen bör­jar bä­ra regn­bågs­fär­ga­de upp­värm­ningströ­jor.

I film­klip­pet sä­ger Nils­son: ”Skul­le jag ha va­rit ho­mo­sex­u­ell ha­de jag lagt av. Det sägs att ing­en ho­mo­sex­u­ell över­le­ver i ett ishoc­keyom­kläd­nings­rum. Jag tror att det är sant”.

Nils­sons bud­skap är att det ”mås­te va­ra ett slut på den här ski­ten nu”, hoc­keyns fram­tid krä­ver det sä­ger han, nästa Sid­ney Cros­by kan ju va­ra ho­mo­sex­u­ell. DET AN­DERS NILS­SON som pro­fes­sio­nell, he­te­ro­sex­u­ell ishoc­key­spe­la­re gör är enormt, och det TPS har gjort är stort.

Det Eva Dahl­gren och Mark Lewengood med fle­ra har gjort är ock­så lov­värt. Po­pu­lä­ra ar­tis­ter kan fun­ge­ra som ögo­n­öpp­na­re, de ” är ju som al­la and­ra, de rå­kar ba­ra till­hö­ra en mi­no­ri­tet när det gäl­ler sex­u­ell lägg­ning”.

Men and­ra ögon­par fort­sät­ter att blun­da, att för­ne­ka, att hå­na, att in­te ge sam­ma mänsk­li­ga rät­tig­he­ter till al­la. Och mo­det att va­ra sig själv är där­för in­te al­la för­un­nat. I DAG ÄR OCK­SÅ ÅBO stad en syn­lig fö­re­gång­a­re. Att sta­dens al­la ar­bets­sam­fund skul­le va­ra li­ka för­doms­fria som sta­dens di­rek­tör är in­te alls sagt, men front­fi­gu­rens in­ställ­ning sta­kar ut en rikt­ning.

Sen åter­står det att se om sta­den ock­så vill el­ler har mo­det att ta upp frå­gan med sin vänort.

Varan­nat år ord­nas ett vänort­se­ve­ne­mang, ifjol hölls det i Åbo, nästa år i S:t Pe­ters­burg. Åbo kan in­te på­ver­ka den rys­ka lag­stift­ning­en, men Åbo kun­de ha mo­det att ta ock­så det här te­mat till tals.

Kanske i sam­band med nästa svars­vi­sit bju­da in S:t Pe­ters­burg­led­ning­en till Åbo Pri­de?

Det skul­le ge Åbo­bor­na än­nu en an­led­ning att va­ra stol­ta över sin stad. PRI­DE BE­TY­DER stolt­het och var­je män­ni­ska har rätt att va­ra stolt över sig själv och kun­na va­ra sig själv.

Svå­ra­re än så är det in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland