Åbo Underrättelser

So­me­dom­sto­lar

- Incidents · It · Rachael Ray

Det är ett mi­ra­kel att ing­en om­kom i sön­da­gens båto­lyc­ka i Na­gu. En över 10 tons mo­tor­båt träf­far en mind­re alu­mi­ni­um­båt i 20 knops fart så att bå­ten pressas un­der kö­len på en Sea Ray och kom­mer upp un­der ak­tern vid pro­pel­lern. Tre per­so­ner ska­das all­var­ligt.

Det sägs att när en olyc­ka in­träf­far till sjöss, är det på land som man vet bäst vad som har hänt, var­för det har hänt och vem som är skyl­dig. Na­gu­kol­li­so­nen be­kräf­tar ty­värr på­stå­en­det. EF­TER OLYC­KAN tog det in­te lång tid in­nan spe­ku­la­tio­ner­na kring or­sa­ken till kroc­ken var i full gång på de so­ci­a­la me­di­er­nas dis­kus­sions­fo­rum och på me­di­er­nas webb­plat­ser.

Di­ver­se för­stå­sig­på­a­re ut­ta­la­de sig tvär­sä­kert om skuld­frå­gan. Äger man en stor och dyr båt an­ses man per au­to­ma­tik va­ra en an­svars­lös skep­pa­re som kör med au­to­pi­lo­ten på ut­an att ha de mest ele­men­tä­ra kun­ska­per­na om sjö­vägs­reg­ler, båt­liv el­ler sjö­vett. Eko­no­miskt väl­stånd och lyx­i­ga bå­tar in­ne­bär att man helst ska hål­la sig på land och in­te ris­ke­ra si­na med­tra­fi­kan­ters liv tyck­te många självut­nämn­da ex­per­ter.

I den mest hår­re­san­de kom­men­ta­ren fö­reslogs att olyc­kan ut­reds som mord­för­sök. Ing­en av skri­ben­ter­na kan kän­na till skep­pa­rens bak­grund el­ler er­fa­ren­he­ter av bå­tar el­ler båt­liv. Trots det de­lar man ut sum­ma­ris­ka do­mar till hö­ger och väns­ter. DEN MIND­RE bå­ten var väj­nings­skyl­dig, men i mot­sats till lands­vägs­tra­fi­ken har in­te en båt som kom­mer från styr­bord en­ty­dig för­körs­rätt. Vid risk för kol­li­sion till sjöss ska bå­da bå­tar­na gö­ra sitt yt­ters­ta för att und­vi­ka en krock. Den båt som har för­körs­rätt är ock­så skyl­dig att ha till­räck­lig upp­sikt. Där­för mis­s­tänks nu bå­da fö­rar­na för grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten.

Men obe­ro­en­de av skep­par­nas bak­grun­der och kun­ska­per i sjö­vägs­reg­ler­na står det klart att olyc­kan kun­de ha und­vi­kits om be­sätt­ning­en va­rit till­räck­ligt ob­ser­vant och hål­lit koll på om­giv­ning­en. Var­för man in­te gjor­de det vet vi in­te. FÖR­UN­DER­SÖK­NING­EN vän­tas bli klar in­om kort och fal­let går se­dan vi­da­re till åtals­pröv­ning och ären­det kom­mer i si­nom tid upp i tings­rät­ten.

Då klar­nar de­tal­jer­na i olyc­kan och vi får en för­kla­ring till vad som egent­li­gen har hänt och var­för in­te bå­tar­na upp­täck­te varand­ra. Tills dess är det bäst att so­me­dom­sto­lar­na väntar med att ge si­na do­mar och lå­ter de pro­fes­sio­nel­la ut­re­dar­na och rätt­ski­par­na gö­ra sitt jobb.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland