Åbo Underrättelser

Ipe­ka ex­por­te­rar jor­den runt

Har sålt bak­nings- och pack­nings­ma­ski­ner se­dan 70-ta­let. ”Fle­ra små­fö­re­tag kun­de ex­por­te­ra ut­om­lands ba­ra de vå­ga­de för­sö­ka”.

- An­ni­na Su­o­mi­nen Business · Morocco · Mongolia · It · Tampere · Youtube · Facebook · Instagram · Arto Records · Ulaanbaatar

Ari Saa­ri­nen, Ar­to Rin­ne och Aar­re Rin­ne mö­ter mig en bit utan­för To­i­ja­la.

Kon­to­ret har, av en lyck­lig slump, just fått en ny namn­skylt, skrat­tar de.

Fö­re­ta­get har ver­kat här se­dan 1970-ta­let.

– När Ipe­ka bör­ja­de till­ver­ka bak­nings- och pack­nings­ma­ski­ner hop­pa­de de helt en­kelt på den nya tren­den, att ba­kan­det skul­le in­dust­ri­a­li­se­ras och bli ef­fek­ti­va­re, be­rät­tar Ari Saa­ri­nen.

I bör­jan till­ver­ka­de Ipe­ka även ma­ski­ner för lä­ke­me­dels­in­du­strin, men den af­färs­verk­sam­he­ten la­des ner och fö­re­ta­get val­de att sat­sa på sin nu­va­ran­de nisch helt och hål­let. I DAG SÄL­JER IPE­KA si­na ma­ski­ner till 43 oli­ka län­der, men även en hel del in­ri­kes.

Störs­ta de­len av de län­der fö­re­ta­get ex­por­te­rar till är eu­ro­pe­is­ka, men Asi­en, Sy­da­me­ri­ka och Ma­roc­ko i Afri­ka finns ock­så med.

Ny­li­gen har man sålt en ma­skin till Mon­go­li­et.

– De fles­ta i Mon­go­li­et bor i hu­vud­sta­den Ulan Ba­tor och där finns två sto­ra ba­ge­ri­er som kon­trol­le­rar 80– 90 pro­cent av mark­na­den. Det är en bra möj­lig­het för oss då en stor ak­tör kö­per nå­got av oss; de mind­re fö­re­ta­gen föl­jer of­ta ef­ter se­na­re, be­rät­tar Aar­re Rin­ne. DETHELA bör­ja­de med att en fransk ba­ga­re på be­sök i Mon­go­li­et såg en vi­deo av en av Ipe­kas ma­ski­ner och kon­tak­ta­de fö­re­ta­get.

– Mon­go­ler­na kom­bi­ne­ra­de se­dan re­san hit med ett be­sök till en brott- nings­täv­ling i Tam­mer­fors. Mon­go­lisk wrest­ling är po­pu­lärt i de­ras land, sä­ger Aar­re Rin­ne. IPE­KA HAR ing­en bud­get för mark­nads­fö­ring, men Aar­re Rin­ne be­rät- tar att de sat­sar på att sy­nas på nä­tet.

Han har själv all­tid va­rit in­tres­se­rad av vi­deo och fo­to­gra­fe­ring.

– Youtube är en vik­tig kanal, där läg­ger vi upp vi­de­or som vi­sar hur vå­ra ma­ski­ner fun­ge­rar. Fa­ce­book och Instagram är vi ock­så syn­li­ga på. Desto me­ra ma­te­ri­al som kun­der­na hit­tar om oss på nä­tet, desto me­ra tro­vär­di­ga fram­står vi som. För­tro­en­de är nå­got kon­kret som krävs; kun­den ska li­ta på oss till hund­ra pro­cent.

Av en slump har Aar­re Rin­ne en let­tisk kom­pis som kun­de gö­ra en 3Dbild av en av fö­re­ta­gets ma­ski­ner. Den har fö­re­ta­get haft stor nytta av. AARRERINNE tror att allt fle­ra små fins­ka fö­re­tag kun­de lyc­kas med ut­lands­ex­port ba­ra de vå­ga­de för­sö­ka.

– Det kos­tar för­stås att frak­ta ut­om­lands, men in­te är det så svårt att kom­ma i gång. Om pro­duk­ten är bra är det fullt möj­ligt. FÖ­RE­TA­GET SAT­SAR i dag mest på si­na ma­ski­ner för au­to­ma­tisk bröd­skiv­ning och för au­to­ma­tisk pro­dukt­för­pack­ning.

De har en om­sätt­ning på cir­ka två mil­jo­ner och har gjort vinst var­je år se­dan 2013.

 ??  ??
 ??  ?? NÄ­TET REGERAR. So­ci­a­la me­di­er och den eg­na hem­si­dan är vik­ti­ga för Ipe­ka. En 3D-bild av en ma­skin samt vi­de­or som vi­sar hur ma­ski­ner­na fun­ge­rar är så­dant som kun­der­na gil­lar att se.
NÄ­TET REGERAR. So­ci­a­la me­di­er och den eg­na hem­si­dan är vik­ti­ga för Ipe­ka. En 3D-bild av en ma­skin samt vi­de­or som vi­sar hur ma­ski­ner­na fun­ge­rar är så­dant som kun­der­na gil­lar att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland