Åbo Underrättelser

Nästa steg är öst

- Helsinki · Helsingfors · Czech Republic · India · It · Loimaa

Jag minns när jag flyt­ta­de till Helsing­fors för att stu­de­ra och nå­gon fak­tiskt var stolt över att hen ald­rig va­rit läng­re norrut än till Va­sa.

Jag har bott i Va­sa och Åbo se­dan dess, samt till­bring­at ett halv­år i Tjec­ki­en.

Lyss­na­de ny­li­gen på Gun­vor Kron­mans som­marprat om al­la plat­ser hon sett i sitt ar­be­te – re­kom­men­de­ras, bäst av de tre jag lyss­nat på hit­tills – och in­såg som jag bru­kar ibland: Jag har in­te sett myc­ket.

Nu gäl­ler det att för­stå en sak. Jag vill in­te åka till In­di­en och täl­ta, jag vill in­te åka till Sy­da­me­ri­ka el­ler val­fritt an­nat land långt bor­ta, för att in­bil­la mig att jag ”upp­täc­ker mig själv”.

Okej, får jag re­san i pre­sent så tac­kar jag tro­li­gen och tar emot, såklart. Men det loc­kar in­te mig det mins­ta.

Upp­täc­ka sig själv kan man gö­ra var som helst.

Det som är me­ra in­tres­sant då man re­ser är att fak­tiskt för­sö­ka för­stå sig på män­ni­skor­na man träf­far och se vad folk gör för att över­le­va.

För­sö­ka för­stå sig på sam­häl­let. Ut­an att dra för sto­ra slut­sat­ser.

I den ve­van kanske man upp­täc­ker ”sig själv” – el­ler hit­tar nå­got att jäm­fö­ra sig med.

Det finns ing­en chans att jag skul­le för­stå mig på Lo­i­maa, Hump­pi­la och To­i­ja­la ef­ter des­sa tre en­da­gars­be­sök. Jag har sett och för­stått någ­ra smu­lor och fått nya be­kant­ska­per.

Jag har sett de­lar av hel­he­ten och vill fort­sät­ta se. Det tyc­ker jag du ska gö­ra ock­så. Ta tå­get, ta cy­keln, ta bus­sen och upp­täck!

Man be­hö­ver in­te åka långt för att se nytt.

El­ler för att ci­te­ra min väns pap­pa då vi kus­ka­de 17 kilo­me­ter mel­lan Ja­kob­stad och Sock­lot en gång i vec­kan i fle­ra års tid: Jag för­sö­ker se nå­got nytt var­je gång. Ett nytt träd, ett nytt hus, en spe­ci­ell bus­ke.

För min del går nästa re­sa in­om Fin­lands tryg­ga grän­ser ös­terut.

Där har jag in­te sett någon­ting.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland