Åbo Underrättelser

Ry­kan­de glass gör folk ny­fik­na

Har du und­rat vad tric­ket bakom de ry­kan­de glasspor­tio­ner­na som ser­ve­ras vid åstran­den är?

- Kla­ra Fält

Utan­för Aboa Ve­tus & Ars No­va står en char­mig Ci­tro­en Ca­mio­net­te par­ke­rad över som­ma­ren.

Bi­len är re­stau­re­rad och fun­ge­rar nu­me­ra som glass­bi­len Ån­ni. Glasspor­tio­ner­na som säljs i Ån­ni är aning­en spe­ci­el­la.

– Vi an­vän­der tor­ris för att få till ry­kan­de por­tio­ner, be­rät­tar glass­för­säl­ja­ren Sa­tu Huk­ka, me­dan hon fix­ar ihop en por­tion för att de­mon­stre­ra hur det går till. TORRISEN ÄR kring 70 mi­nus­gra­der.

Då Huk­ka gör upp en por­tion läg­ger hon först li­te av torrisen i en kopp var­ef­ter hon läg­ger på ko­kan­de vat­ten.

– Tem­pe­ra­tur­skill­na­den gör att det bör­jar ry­ka kraf­tigt om kop­pen. Där­ef­ter läg­ger man helt en­kelt på en an­nan kopp med glas­sen i och då väl­ler ”rö­ken” fram från mel­lan­rum­met mel­lan kop­par­na. PORTIONEN RY­KER se­dan i någ­ra mi­nu­ter.

– Egent­li­gen på­ver­kas in­te sma­ken, men den spe­ci­el­la portionen bru­kar gö­ra folk ny­fik­na och loc­ka hit dem. GLASS­BI­LEN är ny för i som­mar.

Den hör till re­stau­rang­en M Kit­chen & Café som lig­ger i mu­se­et.

– Vi öpp­na­de i bör­jan av ju­ni och kom­mer att ha öp­pet än­nu i augusti. I sep­tem­ber får man se hur väd­ret är, even­tu­ellt hål­ler vi då öp­pet på vec­ko­slut.

 ?? KLA­RA FÄLT ?? RY­KAN­DE GLASSPORTI­ONER. Sa­tu Huk­ka vi­sar hur man till­re­der en ry­kan­de glasspor­tion.
KLA­RA FÄLT RY­KAN­DE GLASSPORTI­ONER. Sa­tu Huk­ka vi­sar hur man till­re­der en ry­kan­de glasspor­tion.
 ??  ?? ÅN­NI. Glass­bi­len Ån­ni står utan­för Aboa Ve­tus & Ars No­va.
ÅN­NI. Glass­bi­len Ån­ni står utan­för Aboa Ve­tus & Ars No­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland