Åbo Underrättelser

Hon kan rå­va­ror­na från ön på si­na fem fingrar

Anu Ta­i­vai­nen an­vän­der till 98 pro­cent så­dant som är od­lat på Kimitoön. Bju­der Nor­pas-be­sö­ka­re på så­da­na rät­ter.

- Mo­ni­ca Sandberg 040-5828276/ mo­ni­ca.sandberg@au­me­dia.fi

Vid vec­ko­slu­tets mång­kul­tu­rel­la Nor­pas-fes­ti­val i Dals­bruk kom­mer man att hit­ta ett stånd med mat la­gad till 98 pro­cent på rå­va­ror från Kimitoön.

– Ba­ra salt, pep­par, ät­ti­ka, ci­tron, raps­ol­ja och hav­re­mjöl kom­mer från an­nat håll, sä­ger koc­ken, Anu Ta­i­vai­nen.

Hon tyc­ker att raps­ol­ja gär­na kun­de pressas och hav­re­mjöl gär­na ma­las på ön, till ex­em­pel ve­te- och råg­mjöl mals i kvar­nen i På­vals­by.

– Gär­na skul­le jag se ock­så fle­ra grön­saksod­la­re, men jag är glad åt An­ders Abra­hams­son som se­ri­öst har gått in för grön­sa­ker och ock­så tar med nya sor­ter var­je år, sä­ger hon. OCK­SÅ fa­mil­jen Ki­nos to­ma­ter an- vänds fli­tigt av Ta­i­vai­nen, som egent­li­gen är kul­tur­fors­ka­re och -pro­du­cent.

Men då hon med vän­ner köp­te en gam­mal gård i Ki­la bör­ja­de hon job­ba till­sam­mans med en ve­gankock; ve­gan­mat le­ve­re­ra­des till Helsing­fors.

– I frå­gan om ve­gan­mat hand­lar det myc­ket om hur man ska er­sät­ta vis­sa rå­va­ror, men där an­vänds myc­ket ut­ländskt pro­te­in. Nu har jag bör­jat tän­ka på sam­ma sätt be­träf­fan­de frå­gan hur jag kan er­sät­ta så­dant som pro­du­ce­ras utan­för ön och i stäl­let an­vän­da öns eg­na rå­va­ror. Så vad kom­mer du att ser­ve­ra Nor­pas-fes­ti­val­be­sö­kar­na?

– Den klas­sis­ka fes­ti­val­rät­ten po­ta­tis med korv, men nu är kor­ven gjord på bond­bö­nor. De tror jag att kom­mer att bli allt me­ra od­la­de och an- vän­da, i stäl­let för ut­länds­ka lin­ser, sä­ger Ta­i­vai­nen. HON TILLÄG­GER att bond­bö­nor­na har stark smak, så hon till­re­der dem ge­nom att blan­da to­mat­sås och hav­re­mjöl, se­dan ko­kar hon bö­nor­na i äp­pelsaft, mix­ar dem till en mas­sa som hon for­mar till kor­var som sätts i vat­ten­bad i ug­nen. Med and­ra ord myc­ket jobb?

– Visst, men det är så ro­ligt att gö­ra så­da­na här ext­ra gre­jer. Jag har re­dan gjort och fryst ner 200 bond­bön­kor­var. Se­dan kom­mer jag att på Nor­pas ock­så säl­ja pi­ta­bröd med ve­ge­ta­risk stuv­ning al­ter­na­tivt med lammkött, tzat­zi­ki, sal­lad med me­ra. ANU TA­I­VAI­NEN OCH hen­nes man har eg­na lamm, och en del od­ling­ar. Nästa dröm är att öpp­na en re­stau­rang i det sto­ra gam­la hus som de i fjol köp­te i Ki­mi­to cent­rum (gam­la Ki­mi­to apo­tek).

– Där skul­le jag gär­na tilläm­pa idén om 98 pro­cent. Att la­ga lunch var­je dag med rå­va­ror näs­tan ba­ra från ön är ut­ma­nan­de men vid à la car­te skul­le det gå. TA­I­VAI­NEN SKÖ­TER SE­DAN dry­ga året lunch- och kaf­fe­ser­ve­ring­en i Vil­la Lan­de, an­ställd av an­delsla­get Lal­la Vin­de.

Hon an­vän­der ock­så gär­na lo­kalt fång­ad fisk men på grund av het­tan har hon valt att in­te ta fisk med i fes­ti­val­ut­bu­det.

 ??  ?? LUN­CHEN ÄR KLAR. Anu Ta­i­vai­nen har små­ning­om byggt upp kon­tak­ter som gör att hon nu an­vän­der näs­tan ba­ra rå­va­ror från Kimitoön.
LUN­CHEN ÄR KLAR. Anu Ta­i­vai­nen har små­ning­om byggt upp kon­tak­ter som gör att hon nu an­vän­der näs­tan ba­ra rå­va­ror från Kimitoön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland