Åbo Underrättelser

Be­söks­re­kord på Bengtskär

-

Ock­så på Bengtskär, fyrön i Hi­tis skär­gård, har det va­rit var­ma da­gar.

– In­te li­ka hett som på fast­lan­det för havs­vatt­net ky­ler, och blås­ten sval­kar ju ock­så, sä­ger tu­rist­fö­re­ta­ga­ren på ön, Pau­la Wil­son.

– Om det be­ror på het­tan vet jag in­te men vi har haft fler be­sö­ka­re än van­ligt. Många da­gar i ju­li ha­de vi fler än 300 be­sö­ka­re per dag, och max­i­malt upp till 380. Så man kan nog sä­ga att den var­ma och so­li­ga som­ma­ren har gyn­nat oss, sä­ger hon.

Bengtskär är ett av de sto­ra be­söksmå­len i Ki­mi­to­öns kom­mun.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland