Åbo Underrättelser

Wy­att Earp

-

är sva­ret på för­ra lör­da­gens pro­fil. Het­te ock­så Ber­ry i för­namn. Föd­des den 19 mars 1848 i Mon­mouth i Il­li­no­is i USA. Väl­känd ame­ri­kansk she­riff, spelare och sa­loo­nä­ga­re. Del­tog i den be­röm­da re­vol­ver­du­el­len vid O.K Cor­ral i Tomb­sto­ne 1881. Wy­att Earp dog i Los Ang­e­les den 13 ja­nu­a­ri 1929. ning­om myc­ket po­pu­lär i sitt nya hem­land.

Rex in­tres­sen är mer kän­da. Han tyck­te om konst och kul­tur. Rex läs­te böc­ker, främst hi­sto­ris­ka verk. Och han må­la­de tav­lor. Två av dem har över­levt till vår tid och finns i Tyskland.

Vi­da­re var han en be­gå­vad sil­ver­smed. Det upp­ges att det är han som har till­ver­kat den störs­ta de­len av den he­li­ge Adal­berts mag­ni­fi­ka sil­ver­kis­ta, som finns att be­skå­da i dom­kyr­kan i Gni­ez­no.

Det här var sä­kert sa­ker som han fick mer tid att syss­la med då han bli­vit äld­re. När han var ung ha­de han många and­ra upp­gif­ter att lö­sa.

År 1592 fick han till ex­em­pel re­da på att han bli­vit kung i ett land till! Han mås­te re­sa dit. Det gjor­de han på hös­ten 1593.

Be­ske­det in­ne­bar na­tur­ligt­vis även en för­änd­ring för vår Pro­fil. Hon blev drott­ning i ett land till och fick lov att föl­ja med på re­san.

Den 30 sep­tem­ber 1593 an­län­de de till Stock­holm. För Rex var det här in­te nå­gon stor om­ställ­ning. Han ha­de levt i Sve­ri­ge till dess han blev 21 år gam­mal.

Men för vår Pro­fil var all­ting nytt och främ­man­de. Hon var över­ty­gad ka­to­lik. Näs­tan al­la hon möt­te var pro­te­stan­ter. Det blev en fron­talkrock mel­lan två re­li­gi­o­ner, som vid den här ti­den stod i skarp mot­sätt­ning till varand­ra.

Och det blev en krock till. Den äg­de rum mel­lan vår Pro­fil och den svens­ka än­kedrott­ning­en Gunilla, som Rex styv­mor och än­ka ef­ter hans av­lid­na pap­pa.

Vid den här tid­punk­ten ha­de vår Pro­fil hun­nit bli 20 år gam­mal. Gunilla var 25. Det var allt­så två re­la­tivt unga kvin­nor som ham­na­de på kol­li­sions­kurs med varand­ra.

Gunilla ha­de va­rit drott­ning i Sve­ri­ge i sju år och vant sig vid sin högt upp­sat­ta po­si­tion. När hon nu tving­a­des läm­na slot­tet tog hon med sig allt som hon an­såg var hen­nes. Det var det mesta.

Hös­ten drog in över lan­det med regn och rusk. Vår Pro­fil ham­na­de i ett obe­kvämt slott med ka­la rum, som Gunilla tömt på en mängd in­ven­ta­ri­er. Där­för blev hen­nes be­sök i Sve­ri­ge kanske in­te så lyc­kat.

I ju­li 1594 res­te vår Pro­fil och Rex hem igen. Om man nu kan ta­la om ”hem” ef­tersom de var kung­lig­he­ter i två län­der.

Det som kom att präg­la vår Pro­fils liv var det här med barna­fö­dan­det. Det blev en tung plikt för hen­ne.

År 1593 fick hon en dot­ter, som ba­ra blev sex år gam­ma. År 1594 föd­de hon en dot­ter som dog kort ef­ter föd­seln. År 1595 fick hon so­nen Vla­dislav, som se­na­re blev kung i Po­len. År 1596 fick hon en flic­ka som blev knappt ett år gam­mal.

Och år 1598 tog det slut. Då föd­de vår Pro­fil en dot­ter som dog vid föd­seln. Sam­ti­digt dog hon själv i barn­säng, ba­ra 24 år gam­mal.

Vår Pro­fil är en av Sve­ri­ges minst kän­da drott­ning­ar. Hon var ba­ra drott­ning i Sve­ri­ge i 5 år. Och av den ti­den bod­de hon ba­ra här i li­te drygt ett halv­år.

Vem var hon?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland