Åbo Underrättelser

Hamnen skafålyft medny terminal

Hamnbolage­ts planer på att bygga gemensam passagerar­terminal för Tallink Silja och Viking Line förändrar området mellan slottet och Aura å, ett område som också öppnas för ny användning.

- Jan-Ole Edberg 050-434 2457 jan-ole.edberg@aumedia.fi

Passagerar­hamnen i Åbo står inför en radikal omvandling som påverkar både passagerar- och frakttrafi­ken och företagen som opererar i hamnen.

Den mest iögonfalla­nde förändring­en är byggandet av en gemensam passagerar­terminal för Viking Line och Silja Line.

Åbo stad och rederierna kom nyligen överens om att planeringe­n startar omedelbart.

Den nya terminalen som går under namnet Ferry Turku Terminal ska stå klar senast 2025 då de nuvarande terminalav­talen mellan sta- den och rederierna går ut.

Passagerar­terminalen byggs av Åbo hamn Ab som också blir ägare till nybygget. Byggnadsko­stnaderna uppskattas till 45 miljoner euro.

Rederierna, som i dag äger sina terminaler, betalar en avgift till hamnbolage­t för att de använder den nya terminalen. Avgiften bakas in i rederierna­s hamnavgift.

– Det här öppnar möjlighete­r för att också andra rederier kan använda terminalen, säger Christian Ramberg, vd i Åbo hamn.

När det gäller besöken av kryssnings­fartyg är tanken ändå att de ska använda Viking Lines passagerar­terminal som föreslås bli kvar.

INGA DETALJERAD­E planer finns ännu och exakta uppgifter om terminalen­s storlek saknas.

Men tanken är att terminalen byggs i två våningar med separata vänthallar för rederierna. Enligt Ramberg ska den dimensione­ras för att rymma minst 5 000 resenärer samtidigt.

– Det beror på att rederierna­s tidtabelle­r går nära inpå varandra och många resenärer rör sig i hamnen samtidigt, säger han.

RAMBERG SER INGET märkligt i att man bygger en gemensam terminal för två konkurrera­nde rederier.

– Det här systemet har blivit allt vanligare och förekommer i flera hamnstäder. Bland annat i Helsingfor­s och Stockholm har man byggt nya terminaler som kan användas gemensamt av flera rederier. Det här ger fördelar både för rederierna och hamnarna.

För Åbo hamn medför den gemensamma passagerar­terminalen flera fördelar.

– Vi får en smidigare trafik i hamnen och dessutom en förbättrad säkerhet, säger Ramberg.

Fordonstra­fiken till och från passagerar­hamnen omdirigera­s helt när den nya terminalen tas i bruk.

GÅRPLANERN­AILÅS leds både personbils­trafiken och frakttrafi­ken in till terminalom­rådet via in- och utfarten vid Pansioväge­n nära Pansiobron och vidare in på hamnområde­t. Trafiken leds längs järnvägssp­året som tidigare använts för den nedlagda tågfärjtra­fiken.

Tanken är också att passagerar­trafiken på räls till och från passagerar­hamnen ska ledas via det här spåret i fortsättni­ngen i stället för via det nuvarande spåret som går via slot- tet och korsar Slottsgata­n.

En annan in- och utfart för personbils­trafiken går via hamnens nuvarande port vid Hertig Johans parkgata.

Hertig Johans Parkgata som går mellan Slottsgata­n och Pansioväge­n blir i fortsättni­ngen också trafikled för kollektivt­rafiken.

Dessutom kör också fordon som hämtar resenärer till och från hamnen via Hertig Johans Parkgata, antingen i riktning från Slottsgata­n eller från Pansioväge­n.

Trafikarra­ngemangen för den nya passagerar­terminalen dröjer ännu eftersom de förutsätte­r en detaljplan­ering.

TALLINK SILJAS fordonstra­fik drabbas däremot av omdirigeri­ngar redan nästa år då byggandet av hamnen parkerings­hus startar.

Parkerings­huset byggs delvis på Tallink Siljas nuvarande planområ-

Nya bostadsomr­åden ska byggas inom de närmaste år om det som kallas Slottsstad­en. Slottsstad­en är planerad för 10 000 invånare. Timo Hintsanen Det här öppnar möjlighete­r för att också andra rederier kan använda terminalen.

Christian Ramberg

de för fordonstra­fiken. Parkerings­huset som ska stå klart 2020 har plats för 600 bilar.

Totalt kommer det att finns 800 bilplatser i passagerar­hamnen då det finns ytterligar­e 200 parkerings­platser utomhus.

Den nya passagerar­terminalen påverkar markvändni­ngen i hamnen avsevärt.

– En fördel är att det frigörs mark som kan användas till annan verksamhet, säger Ramberg.

PÅ SIKT KOMMER en del av hamnområde­t att byggas om till en havsnära stadsdel. Området mellan slottet och Aura å frigörs då Viking Lines fordonstra­fik flyttas till den nya terminalen.

Meningen är att området längs Aura å från Forum Marinum ända ut till den nya passagerar­terminalen ska bli ett område för allmänt bruk och med möjlighet till offentligt byggande.

Det betyder också att man kan promenera längs Aura å ända ut till åmynningen och passagerar­terminalen.

– Det här ger hamnen ett stort lyft. Båtresenär­erna får en helt annan upplevelse när de stiger i land direkt en stadsmiljö, säger Ramberg.

EN ORSAK TILL ombyggnade­n av hamnområde­t är också att hamntrafik­en inte ska störa boendet i de närliggand­e bostadskva­rteren.

Det byggs bostäder i flera områden nära hamnen för tillfället, bland annat i Slottsfält­et och i Harpunkvar­teret.

– Ytterligar­e nya bostadsomr­åden ska byggas inom de närmaste år om det som kallas Slottsstad­en. Slotts- staden är planerad för 10 000 invånare, säger stadsplane­ringsdirek­tör Timo Hintsanen.

– Planerna på en gemensam terminal för rederierna är en stor sak för Åbo eftersom det öppnar nya möjlighete­r för användning­en av hamnen, säger han.

Biträdande stadsdirek­tör Jarkko Virtanen instämmer.

– Det här är ett av de mest betydande utveckling­sprojekten som staden lanserat, säger Virtanen.

STADEN HOPPAS att planerna skapar medvärde för både Åboborna och turismen.

Enligt Virtanen öppnas möjlighete­n för en placering av ett musikhus eller ett historiskt museum på de områden som frigörs i hamnen.

– Nu talar vi förstås om frågor som kan bli aktuella först på sikt, inga beslut har fattats ännu. Det är stadsstyre­lsens sak att ta ställninge­n i de här frågorna i de utredninga­r som pågår, säger Virtanen.

MENMED passagerar­terminalen är det bråttom, säger han.

– Tidtabelle­n är stram då allt ska var klart 2025. Planeringe­n, planoch gatubyggna­dsarbetena och byggandet av terminalen kräver en hel del jobb som tar tid, säger Virtanen.

Parterna har tillsvidar­e slutit enbart ett intentions­avtal kring terminalby­gget. Meningen är att ett mera detaljerat intentions­avtal görs upp i slutet av året innan man kan godkänna det slutliga avtalet.

● Läs rederierna­s åsikter om planerna i tisdagens ÅU.

 ?? SCHAUMAN ARKITEKTER, ÅBO STAD ?? NYA PLANER FÖR HAMEN. Så här har man tänkt att Åbo hamn kan se ut efter att den nya passagerar­terminalen har byggts. Avsikten är att terminalen ska stå klar 2025.
SCHAUMAN ARKITEKTER, ÅBO STAD NYA PLANER FÖR HAMEN. Så här har man tänkt att Åbo hamn kan se ut efter att den nya passagerar­terminalen har byggts. Avsikten är att terminalen ska stå klar 2025.
 ??  ??
 ?? JAN-OLE EDBERG ?? MÅNGA FÖRDELAR. En gemensam passagerar­terminal för Tallink Silja och Viking Line gör att vi får en smidigare trafik i hamnen och dessutom en förbättrad säkerhet, säger Åbo hamns vd Christian Ramberg.
JAN-OLE EDBERG MÅNGA FÖRDELAR. En gemensam passagerar­terminal för Tallink Silja och Viking Line gör att vi får en smidigare trafik i hamnen och dessutom en förbättrad säkerhet, säger Åbo hamns vd Christian Ramberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland