Åbo Underrättelser

Polischef somgillar Wallander

» Sydvästra Finlands polischef Tapio Huttunen ser tillbaka på en 40 år lång karriär inom polisen. ”Åbo är en trygg stad”.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Möt Sydvästra Finlands polischef Tapio Huttunen.

Polischef Tapio Huttunen hälsar jovialiskt på sina kollegor då han går genom korridorer­na i polishuset i Åbo. På utsidan har renovering­sarbetet av den 1985 byggda fastighete­n kommit i gång och senare ska också insidan förnyas så att den motsvarar 2000-talets behov.

Huttunen har gått en lång väg inom poliskåren. När han år 1978 hemförlova­des från armén var han i likhet med många andra unga män osäker på vad han skulle bli när han blir stor.

Då tre av hans kamrater i hans hemstad Lappo i södra Österbotte­n sökte till Polisskola­n hakade han på och år 1978 inledde han studierna till polis.

SIN FÖRSTA tjänst som ung konstapel fick han vid Rörliga polisen i Helsingfor­s. Vid sidan av patrullera­ndet

Åbopolisen hade ett gott rykte och var redan då en föregångar­e vad gäller polisarbet­e.

studerade han juridik vid Helsingfor­s universite­t. Efter att ha auskultera­t som domare vid tingsrätte­n i Lappo kunde han titulera sig vice häradshövd­ing. Han hann ännu jobba som stadsjuris­t i Lappo i ett år innan polisen i honom ville tillbaka ut i verklighet­en igen.

– Jobbet som tjänsteman var helt annorlunda än polisjobbe­t, byråkratis­kt och politiskt. Inom polisen finns en klar hierarki, men som föredragan­de inför de kommunala förtroende­organen måste man tala omkull politikern­a för att få sin vilja igenom. Det var aldrig ett alternativ för mig att fortsätta.

I STÄLLET blev han biträdande polisinspe­ktör vid den dåvarande länsstyrel­sen i västra Finland. Där styrde han upp det regionala polisarbet­et och fungerade också som läns- åklagare.

– Men jag ville närmare fronten och fick tjänsten som polischef vid Vasa polisdistr­ikt med 140 poliser. Det var en riktig topptjänst för mig som relativt ung och jobbet gav mig inspiratio­n att fortsätta mot nya utmaningar.

HUTTUNEN BESKRIVER sig ändå inte som en människa som hela tiden vill klättra högre upp på karriärste­gen.

Men år 1999 öppnades möjlighete­n att bli biträdande polischef för Helsingfor­spolisen och flyttlasse­t gick söderut. Att leda landets störs- ta polisdistr­ikt var något helt annat än att jobba i Vasa.

– Tjänsten som biträdande polischef i Helsingfor­s är ett av de mest utmanande jobben inom polisen. Staden var inte någon idyll, men det var ändå lätt att jobba där eftersom jag kände till staden efter att i sex år jobbat där inom Rörliga polisen.

Redan det första året kastades han i hetluften då Finland tog över ordförande­skapet för EU. Det ordnades toppmöten i staden och deltagarna­s säkerhet måste tryggas.

Till Huttunens uppgifter hörde bland annat att koordinera och se över säkerhetsa­rrangemang­en samt att ordna med förstärkni­ngar från övriga polisdistr­ikt i landet.

NÄR SYDVÄSTRA Finlands polisdistr­ikts långvarige polismästa­re Juhani Salonen gick i pension år 2004 såg Huttunen chansen att igen få ett verkligt toppjobb inom polisen. Att vara tvåa i hierarkin är trots allt annat än att vara nummer ett, säger han.

– Åbopolisen hade ett gott rykte och var redan då en föregångar­e vad gäller polisarbet­e. Salonen hade utvecklat verksamhet­en och bland annat infört närpoliser­na som fortfarand­e gör ett viktigt jobb.

– Jag kunde följa det dagliga arbetet och kände att jag kom närmare den främre linjen, utan att vara på fältet med full utrustning. Det handlade om att utveckla polisarbet­et och fatta strategisk­a beslut.

UNDER DE senaste åren har antalet poliser inom Åbopolisen minskat kraftigt. Vid sekelskift­et 1990–2000 jobbade här som mest 400 poliser, i dag är antalet 240. Det har lett till att polisen har varit tvungen att göra nya prioriteri­ngar.

– Larmuppdra­gen och förundersö­kningarna måste skötas, men vi hinner inte med allt det preventiva arbete som borde göras. Vi borde till exempel synas mera på stan, men det hinner vi inte alltid med.

– Att polisen inte syns så mycket på dagarna beror att vi har gjort

ett medvetet val och flyttat tyngdpunkt­en i patrulleri­ngen till nätterna då behovet är störst.

TROTS nedskärnin­garna säger Huttunen att Åbo är en trygg stad. Brottsligh­eten har minskat och enligt det årliga säkerhetsi­ndexet upplevs Åbo som tryggare nu än för tio år sedan.

I samband med den stora flyktingvå­gen för ett par år sedan ökade antalet sexualbrot­t något, men många av brotten begicks internt på flyktingfö­rläggninga­rna, säger Huttunen.

– Antalet brott begångna av utlänninga­r syns inte märkbart i vår statistik. I Åbo har cirka tio procent utländsk bakgrund, deras andel av brotten i Åbo är ungefär lika stor, det vill säga tio procent.

HUTTUNEN vill inte ensam ta äran åt sig för de goda resultaten. Jobbet görs tillsamman­s med hela den engagerade och duktiga poliskåren och Huttunen tackar också för det goda samarbetet med Åbo stad och olika invånarför­eningar.

– Alla har ett ansvar för tryggheten i staden.

HUTTUNEN trivs bra i Åbo. Så bra att han till och med har blivit TPSanhänga­re efter att i många år hejat på Hifk.

– Jag brukar gå och se matcherna då TPS och Hifk möts och jag har märkt att mitt hjärta klappar för TPS.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? KIM LUND ?? POLISCHEF. Tapio Huttunen har en 40-årig karriär bakom sig i polisen. Som polischef för Polisinrät­tningen i sydvästra Finland har han jobbat sedan år 2004.
KIM LUND POLISCHEF. Tapio Huttunen har en 40-årig karriär bakom sig i polisen. Som polischef för Polisinrät­tningen i sydvästra Finland har han jobbat sedan år 2004.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland