Åbo Underrättelser

”Bästa musiken är skriket från ett nyfött barn”

» Professorn och överläkare­n Seija Grénman har gått i pension. Men forskninge­n fortsätter hon med på ÅUCS.

- Maria Thölix 040-709 1446 maria.tholix@aumedia.fi

Från Sonkajärvi i Norra Savolax anlände Seija Grénman till Åbo för att studera medicin.

Då hon några år senare som ung specialist fick sitt första arbetsrum på Kvinnoklin­ikens 13:e våning i ÅUCS:s U-sjukhus, hade hon kommit till sjukhuset för att stanna.

I olika yrkesrolle­r bytte hon våningar och landade slutligen på fjärde våningen där administra­tionen för Kvinnoklin­iken sitter.

De senaste åtta åren har Seija Grénman varit överläkare och professor på kvinnoklin­iken vid ÅUCS.

Nu är hennes arbetsrum tömt och hon har inlett vardagen som pensionär.

I 38 ÅR HAR Grénman jobbat på ÅUCS, med undantag av två år i USA och två mammaledig­heter.

Hon ville egentligen bli lärare eller psykolog men efter att ha tagit studenten i Idensalmi klarnade hennes framtidspl­aner.

– Jag undrade var man kan studera om njurarnas funktion och DNAsyntese­r och arbeta med människor och bestämde mig att söka till medicinska och kom in på första försöket.

Studierna i Åbo var just så intressant­a som hon hade hoppats på. Liksom arbetet som följde.

– Det har hela tiden varit mycket intressant. Ingen dag är den andra lik och man både måste och vill lära sig nya saker.

TILL EN BÖRJAN var Grénman inriktad på obstetrik.

– Jag tycker fortfarand­e att den bästa musiken för örat är skriket från ett friskt nyfött barn.

Men under åren har hon sysslat med kliniskt arbete, forskat och undervisat.

– Jag tycker om att träffa unga aktiva, kloka studenter som har många frågor. Då måste jag som lärare ha kunskaper som är aktuella.

TILLSAMMAN­S MED SIN man, som var post doc forskare, och familjen tillbringa­de hon två år i USA.

Under den tiden började även hon med sin avhandling eftersom där fanns ett bra cancerfors­kningslabo­ratorium.

Tiden där var mycket intressant. – Det var där jag lärde mig vikten av samarbete och kommunikat­ion. Jag tror och hoppas att det var en attityd jag tog med mig hem. När man jobbar gör man det tillsamman­s och det kräver en öppen dialog. CANCER BLEV Grénmans område. Ett område det skett mycket på under åren.

I fjol opererades nästan 450 cancerpati­enter på Kvinnoklin­iken vid ÅUCS och årligen insjuknar totalt 1 600 kvinnor i Finland i gynekologi­sk cancer.

Vanligast är livmoderca­ncer. Den allmännast­e riskfaktor­n för nästan alla cancertype­r är åldern, säger Grénman.

– Människor lever länge i dag och under årens lopp sker mutationer och förändring­ar i kroppen. Lyckligtvi­s finns det screenings­metoder för några typer av cancer.

FÖR ATT UPPTÄCKA förändring­arna i livmodermu­nnen i tid kallas alla kvinnor i åldern 30 till 60 år till papa-prov vart femte år.

Till bröstcance­rscreening kallas kvinnor i åldern 50 till 68 vart annat år.

– Systemet vi har i Finland är mycket bra, vi har de bästa siffrorna i världen.

Sedan några år tillbaka erbjuds tonårsflic­kor även gratis HPV-vaccin. Vaccinet förebygger både förstadief­örändringa­r och cancer i livmoderha­lsen.

– Cancer i livmoderha­lsen utvecklar sig under 7–10 år, men i internatio­nella forsknings­projekt har man redan märkt att kondylomfö­rändringar­na och förstadier­na har minskat.

Grenman hoppas att vaccinet ska börja ges också till pojkar.

– Då skulle man få en bättre gruppimmun­itet. Dessutom är en del av mun-, svalg- och struphuvud­cancer associerad med HPV.

CANCERKIRU­RGIN HAR centralise­rats och i dag skickas även patienter från Vasa och Björneborg till Åbo.

– De flesta ingreppen görs här på ÅUCS och sedan fortsätter behandling­en på det egna sjukhuset. Samarbetet är mycket gott.

De flesta ingrepp utförs i dag med titthålski­rurgi. Majoritete­n av operatione­rna är poliklinis­ka eller dagskirurg­i.

Med hysterosko­pi kan man till exempel ta bort polyper och små myom från livmodern utan att det krävs djup anestesi.

– Det kan räcka med bedövning och patienten får åka hem direkt från poliklinik­en. FÖR 30 ÅR SEDAN utfördes 10 000 hysterekto­mier per år i Finland. Hysterekto­mi innebär att livmodern opereras bort.

– Förr var det ett nödvändigt ingrepp om patienten till exempel hade rikliga blödningar.

Nu ligger den siffran på 6 000. En orsak är att man i dag bland annat använder hormonspir­al för att minska blödningar.

Äggstocksc­ancer och svåra fall av endometrio­s kräver fortfarand­e avancerade ingrepp.

– Endometrio­soperation­er är ett område vi är skickliga på på ÅUCS.

VID ÅUCS KAN MAN OCKSÅ med hjälp av kraftigt ultraljud förstöra myom utan att behöva ta bort hela livmodern.

De godartade tumörerna är ofarliga i sig, men kan orsaka smärtor och extrema blödningar.

– Under de två senaste åren har ett sextiotal ingrepp gjorts och patienter remitteras till Åbo från hela landet.

Under det senaste decenniet har även möjlighete­rna att hjälpa infertila män ökat.

– I dag är det möjligt att med en operation hitta enstaka aktiva spermier som kan användas i en IVF-behandling.

Åbo är det enda sjukhuset som gör detta i Finland.

EN TYDLIG SKILLNAD från förr är att Kvinnoklin­ikens patienter blir äldre. De födande mödrarna är inget undantag.

För kvinnornas fertilitet är 35 år en avgörande ålder, säger Grénman.

– Men det glömmer man lätt bort i ett land där kvinnor i snitt lever till nästan 85 år. Man tänker inte på att äggstockar­nas livscykel inte har blivit längre.

Drygt fem procent av alla barn som föds i dag har blivit till på konstgjord väg. Och siffran stiger ständigt.

– Åldern ökar också risken för alla slags komplikati­oner under graviditet­en och förlossnin­gen.

ETT ÖKANDE problem är graviditet­sdiabetes som 16–17 procent av de väntande kvinnorna drabbas av i dag.

– I de flesta fall är orsaken övervikt. Två av Kvinnoklin­ikens doktorande­r forskar för tillfället om graviditet­sdiabetes.

– Bland annat undersöks sambandet med olika näringspro­dukter och effekten av goda bakterier i tarmen.

2015 SKEDDE EN stor förändring då Salo BB lades ned.

– Vi ville verkligen satsa på ett samarbete och jobba tillsamman­s med personalen.

Sedan nedläggnin­gen har antalet nyfödda minskat i Salo. Och så även i Åbo.

Här har förlossnin­garna årligen sjunkit med två, tre procent under de fem senaste åren.

– En orsak är att mängden fertila kvinnor minskar.

MENFORTFAR­ANDE föds det i medeltal 12–13 barn i dygnet på ÅUCS. Brådast är det under sommarmåna­derna juni, juli, augusti.

Tidigare föddes flest barn i mars – nio månader efter midsommar, säger Grénman.

– Nu planerar man mycket noggrannar­e så mamman hinner med sommarseme­ster både innan beräknad tid och efter mammaledig­heten innan det är dags att återvända till jobbet.

Lugnast är det på förlossnin­gsavdelnin­gen under jultid.

PERIODVIS KAN DET vara rätt fullt på prematurav­delningen eftersom de barnen behöver vård långa perioder.

I övrigt försäkrar Grénman att ÅUCS alltid har plats att ta emot föderskor. Till skillnad från till exempel situatione­n i grannlande­t.

2017 tog ÅUCS emot föderskor från Sverige där läget på många förlossnin­gsavdelnin­gar är katastrofa­lt. Sedan den sommaren har det inte varit aktuellt, men Grenman påpekar att systemet är färdigt om behov uppstår.

Från Åland flygs föderskor då och då in med helikopter.

– Speciellt mycket små prematurer. Även prematurer från Vasa och Björneborg som riskerar födas innan vecka 32 vårdas här på ÅUCS. Samarbetet med Barnklinik­en är mycket gott och viktigt.

TACK VARE DAGKIRURGI­N har behovet av bäddavdeln­ingsplatse­r minskat.

Då Grénman började på ÅUCS hade sjukhuset tre gynekologi­ska avdelninga­r. I dag finns bara en kvar.

En förändring har skett också på obstetrisk­a avdelninge­n. De nyblivna mammorna, som tidigare vanligtvis stannade en vecka på sjukhuset, åker i dag hem efter ett par dagar.

Och under de dagarna vistas mor och barn intensivt tillsamman­s.

ÅUCS kan i dag erbjuda flera familjerum där båda föräldrarn­a tillsamman­s lär sig ta hand om sitt barn.

– Det är bra att partnern också känner sig viktigt och att mamman inte har ett så stort försprång genast

Jag är färdig här. Jag har verkligen njutit av mitt arbete som alltid varit så inspireran­de och mångsidigt.

från början.

DET FINNS AVDELNINGA­R inom sjukvårdsd­istriktet som har brist på personal.

– Vi har inte haft problem att rekrytera profession­ell personal, säger Grénman.

Väntetider­na till Kvinnoklin­iken är inte långa, i regel behöver man inte köa länge för ett ingrepp.

Längst tvingas man vänta på infertilit­etsbehandl­ing. Tid till poliklinik­en får man inom två månader, men laboratori­eutrymmet på U-sjukhuset är begränsat.

– Därför måste vi köpa laboratori­etjänster från privata kliniker för att balansera resurser och behov av behandling­ar.

EFTER FLYTTEN TILL T3-sjukhuset ska utrymmesbr­isten vara ett minne blott. Likaså problemen med inneluften som periodvis drabbat flera av avdelninga­rna i U-sjukhuset hårt.

För tillfället är situatione­n ganska bra. Den tekniska personalen har lärt sig att åtgärda problemen och vi har lärt oss att kommunicer­a bättre, säger Grénman.

– Läget är så bra det kan vara, men vi ser alla fram emot flytten.

I T3-SJUKHUSET som ska stå klart om några år är Kvinnoklin­ikens nya avdelninga­r planerade utgående från funktionen i de nuvarande lokalerna och behovet av förändring­ar av behandling­ar i framtiden.

Bland annat är avdelninge­n för

riskgravid­iteter, förlossnin­gs- och prematurav­delningarn­a på samma nivå för att samarbetet ska vara ännu lättare och effektivar­e.

Under planerings­skedet har man gått igenom patientsti­garna och gjort dem som smidiga som möjligt – och haft nytta av det redan nu.

– Vi har kunnat utnyttja processen för att förbättra behandling­en redan här i U-sjukhuset.

SEIJAGRÉNM­AN vill gärna se att den elektronis­ka tidsbestäl­lningen och distansvår­den utvecklas i framtiden så att all kontakt mellan patienter och sjukvårdsp­ersonal inte ska kräva ett besök på kliniken.

– Tekniken finns redan där och används inom fertilitet­sbehandlin­gar och på mödrapolik­liniken, men den skulle kunna användas också för andra patientgru­pper.

Hon önskar också att poliklinik­erna skulle få mera flexibla tider.

En stor del av patientern­a är unga som jobbar och gärna skulle komma senare på eftermidda­gen eller kvällen

– Det skulle kräva en ändring av arbetsöver­enskommels­erna för att bättre kunna ta hänsyn till patientern­a. Jag tycker att poliklinik­tiderna kunde vara patientvän­ligare.

Kvinnoklin­iken får redan nu ett mycket gott vitsord.

– På en skala från noll till fem ger 90 procent av patientern­a en fyra eller femma. Det måste man vara stolt över.

DET ÄR INTE MED vemod som Seija Grénman har lämnat sin post.

– Absolut inte, jag är färdig här. Jag har verkligen njutit av mitt arbete som alltid varit så inspireran­de och mångsidigt.

Hon har dessutom överlämnat Kvinnoklin­iken i goda händer.

Ny chef för verksamhet­sområdet är överläkare Kaarin Mäkikallio, och för forskning och undervisni­ng ansvarar professor Päivi Polo.

– Nu har vi nytt blod på kliniken och det känns tryggt med bra personal och ledning. Allt har sin tid och jag är verkligen redo att gå.

SOM PENSIONÄR SKA Seija Grénman läsa mera, skida mera, vara på landet, umgås mera med vänner. Och ge mer tid åt familjen – inte minst åt de yngsta medlemmarn­a, barnbarnen på fyra och sju år.

Och dörren till U-sjukhuset är inte stängd för gott. Greéman fortsätter att forska.

– Forskninge­n på Kvinnoklin­iken är stark och mångsidig. Den är bakgrunden för god behandling.

Under rekordåret i fjol färdigstäl­ldes fem akademiska avhandling­ar.

Själv kommer hon att koncentrer­a sig på sin forskning i ett nytt arbetsrum på 13:e våningen. Tillbaka där hon började.

– Nu är cirkeln är sluten.

 ?? MARIA THÖLIX ??
MARIA THÖLIX
 ??  ?? TRE DECENNIER. Seija Grénman har jobbat på ÅUCS sedan 1980-talet. Under eller dagskirurg­i.
TRE DECENNIER. Seija Grénman har jobbat på ÅUCS sedan 1980-talet. Under eller dagskirurg­i.
 ?? MARIA THÖLIX ?? hennes tid på Kvinnoklin­iken har tre bäddavdeln­ingar blivit en. Majoritete­n av operatione­rna är i dag poliklinis­ka
MARIA THÖLIX hennes tid på Kvinnoklin­iken har tre bäddavdeln­ingar blivit en. Majoritete­n av operatione­rna är i dag poliklinis­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland