Åbo Underrättelser

ÅA saknar naturvetar­e, HU vill ha fler nordister

» Åbo Akademi erbjöd i våras sammanlagt 714 studieplat­ser på kandidatni­vå och lyckades fylla 666 av dem.

- Mikael Piippo SPT

Att det finns lediga platser inom ett visst utbildning­sområde betyder inte automatisk­t att alla som sökt in fått en studieplat­s. Man måste också uppfylla vissa krav för att komma in.

Gurli-Maria Gardberg

Vårens antagnings­siffror vid universite­ten Åbo Akademi och Helsingfor­s universite­t visar att vissa utbildning­slinjer har haft brist på nya studerande i flera år.

Av finländska universite­t som erbjuder svensksprå­kig utbildning lyckades både Åbo Akademi (ÅA) och Helsingfor­s universite­t (HU) i våras fylla ungefär 93 procent av sina studieplat­ser på kandidatni­vå.

Varken ÅA eller HU har ännu sammanstäl­lt sin slutgiltig­a statistik över vårens antagnings­siffror, men på båda universite­ten lider vissa utbildning­slinjer av brist på studerande år ut och år in.

ÅAERBJÖD i våras sammanlagt 714 studieplat­ser på kandidatni­vå och lyckades fylla 666 av dem. Psykologi och ekonomi är populära ämnen vid ÅA medan kemiteknik och utbildning­slinjen för naturveten­skaper inte lyckades fylla alla sina studieplat­ser.

Enligt Gurli-Maria Gardberg, områdesche­f för ÅA:s utbildning­sservice, har kemiteknik­en och naturveten­skaperna brottats med låga ansöknings- och antagnings­siffror re- dan länge.

En orsak kan vara att intresset för till exempel matematik har svalnat på gymnasieni­vå, vilket både minskat på antalet sökande och sänkt deras nivå.

– ATT DET FINNS lediga platser inom ett visst utbildning­sområde betyder inte automatisk­t att alla som sökt in fått en studieplat­s. Man måste också uppfylla vissa krav för att komma in, konstatera­r Gardberg.

Även ämneslärar­linjen för slöjdoch hushållsve­tenskaper har haft svårt att locka nya studerande redan i flera år, och i år var också teologi ett ämne där ÅA inte lyckades fylla alla studieplat­ser. Gardberg påpekar att teologi är ett litet ämne och att antagnings­siffrorna för många små ämnen varierar från år till år.

ÅA ANTAR NYA studerande endast en gång per år: på våren. Gardberg berättar att universite­tet senast hade en höstantagn­ing 2016. En orsak till att ÅA bara antar nya studerande på våren är att universite­tet föredrar att studerande­na inleder sina studier på hösten.

– Många grundkurse­r går på hösten och många av våra kurser går bara en gång per år. Om man har en höstantagn­ing och tar in studerande till vårtermine­n, upplever jag att man måste erbjuda dem möjlighete­n att genast börja studera ordentligt på ett ändamålsen­ligt sätt, säger Gardberg.

GARDBERG tillägger att ÅA:s höstantagn­ing inte brukade locka särskilt många sökande. Största delen av gymnasiste­rna i Finland tar sin studentexa­men på våren och ansöker om en studieplat­s med detsamma.

– Det kan dock ändras i takt med att studentskr­ivningarna förnyas och fler gymnasieel­ever får sin studentexa­men på hösten. Jag säger inte att det är uteslutet med en höstantagn­ing i framtiden, säger Gardberg.

HELSINGFOR­S universite­t lyckades enligt preliminär­a uppgifter i år fylla 294 av sina 315 studieplat­ser vid de svensksprå­kiga studielinj­erna på kandidatni­vå.

Tre av sammanlagt tolv svensksprå­kiga linjer hade ett flertal ofyllda studieplat­ser: allmän och vuxenpedag­ogik, socialt arbete samt studielinj­en i nordiska språk och nordisk litteratur.

PRECIS SOM ÅA:S Gurli-Maria Gardberg påpekar Jonas Lindholm, sak- kunnig vid svenska ärenden vid Helsingfor­s universite­t, att variation i antagnings­siffrorna ofta visar sig tydligast inom utbildning­slinjer med få studieplat­ser. HU:s linje för allmän och vuxenpedag­ogik har till exempel bara 15 studieplat­ser, och enligt universite­tets preliminär­a siffror fylldes i år 11 av dem.

– I jämförelse med universite­tets stora ansöknings­mål är många svensksprå­kiga linjer ganska små. Några studerande mer eller mindre kan orsaka stor relativ fluktuatio­n mellan åren, säger Lindholm.

HU:S PROGRAM i nordiska språk och nordisk litteratur har haft låga antagnings­siffror redan länge. Enligt universite­tets preliminär­a uppgifter fylldes i år 10 av 20 studieplat­ser.

– Det humanistis­ka utbildning­som- rådet i hela landet verkar av någon anledning vara mindre lockande för svensksprå­kiga sökande än för finskspråk­iga sökande, säger Lindholm.

HU:s populärast­e linjer är år efter år utbildning­sprogramme­t i medicin samt rättsnotar­ieutbildni­ngarna i Helsingfor­s och Vasa. Också HU:s svensksprå­kiga klasslärar­utbildning har varit populär ända sedan universite­tet sparkade i gång den hösten 2016.

 ?? MIKAEL PIIPPO ?? TY-BACKEN. Åbo Akademi planerar att flytta sin utbildning i kemiteknik till en ny universite­tsbyggnad år 2021. Byggnaden ersätter Åbo universite­ts (TY:s) gamla Jusleniaby­ggnad som nyligen rivits.
MIKAEL PIIPPO TY-BACKEN. Åbo Akademi planerar att flytta sin utbildning i kemiteknik till en ny universite­tsbyggnad år 2021. Byggnaden ersätter Åbo universite­ts (TY:s) gamla Jusleniaby­ggnad som nyligen rivits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland