Åbo Underrättelser

Pargas stad tycker resemässan i Berlin gav mervärde trots nämndkriti­k

» Revisonsnä­mnden har bett stadsstyre­lsen om en förklaring på varför staden deltog i resemässan i Berlin.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Pargas stad deltog i fjol i den årliga resemässan i Berlin med en ovanligt stor delegation. Deltagande­t har ifrågasatt­s av revisionsn­ämnden som har bett stadsstyre­lsen förklara sig.

Pargas har deltagit också tidigare men då i allmänhet endast med de anställda inom turismenhe­ten.

I år deltog också stadsdirek­tör Patrik Nygrén, näringsliv­schef Tomas Eklund och informatio­nschef Anne-Maarit Itänen samt turismchef Niclas Gestranius.

Också lokala turismföre­tag fick en inbjudan att delta på egen bekost-

nad.

NÄRINGSLIV­SCHEF Tomas Eklund skriver i sitt genmäle att mässan samlar alla viktiga aktörer inom turismbran­schen.

Eklund listar flera orsaker till att staden deltog i mässan. Bland annat fick stadens nyckelpers­oner bättre kunskap om turismbran­schen samtidigt som staden skapade nya kontakter.

Det är också viktigt att visa företagarn­a att staden har ett starkt intresse av att utveckla turismnäri­ngen i staden och att ledningen har ett genuint intresse av branschen.

RESULTATET av resan kan anses som mycket lyckat, skriver Eklund.

– Under dagarna träffade vi en mängd viktiga samarbetsp­artners och grunden lades bland annat för en ansökan gällande ett internatio­nellt Central Baltic projekt för cykelleder. Även samarbetet mellan staden och turismföre­tagarna fick ett rejält lyft, stadens medverkan uppskattad­es stort.

 ?? KIM LUND ?? KRÄVS PÅ FÖRKLARING. Pargas stad får förklara sig för revisionsn­ämnden. Anledninge­n är stadens deltagande i resemässan i Berlin.
KIM LUND KRÄVS PÅ FÖRKLARING. Pargas stad får förklara sig för revisionsn­ämnden. Anledninge­n är stadens deltagande i resemässan i Berlin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland