Åbo Underrättelser

ÅA:s lärarpris till Sari Pikkala

» Handledaru­tmärkelser, forskarpri­s och pris till studerande delades också ut.

-

Åbo Akademis lärarpris på 5000 euro går i år till PD Sari Pikkala, akademilek­tor i offentlig förvaltnin­g.

I prismotive­ringen sägs att Pikkala har ett starkt engagemang för sina studerande. Bland annat har hon tagit i bruk nya undervisni­ngs- och examinatio­nsmetoder för att möjliggöra studier på distans.

Pikkala har i stor mån byggt upp och handhar magisterut­bildningen offentligt ledarskap.

Priset delas ut ur Harry Elvings legat.

UR SAMMA FOND går två pris som Årets handledare om 1 500 euro till Pia Wolff-Helminen och Johan Nyman. Prisen delas ut på basis av studerande­s nominering­ar.

FM Pia Wolff-Helminen är universite­tslärare i konstveten­skap. WolffHelmi­nen beskrivs som en profession­ell, engagerad, kunnig och sympatisk handledare. Hon uppmuntrar studentern­a i skrivproce­ssen på ett sätt som får dem att uppleva framgång i studierna.

DI, FM Johan Nyman, universite­tslärare i farmaci. Nyman beskrivs som en krävande och bestämd handledare, men också som en handleda- re som uppmuntrar studentern­a och har en vilja att de klarar sig bra. Han har en proaktiv inställnin­g, ger klara instruktio­ner och konkret feedback.

I SAMBAND med ÅA:s läsårsöppn­ing på torsdagen delades också ur Harry Elvings legat forskarpri­s om 5 000 euro:

FD EvavonHaar­tman för doktorsavh­andlingen i biovetensk­ap med inriktning farmaci med titeln ”Design and evaluation of nanopartic­le-based delivery systems: towards cancer theranosti­cs”.

FD Linda Bäckman för doktorsavh­andlingen i engelska språket och litteratur­en med titeln ’”Second Generation?’: Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants.”

PeD Heidi Höglund för doktorsavh­andlingen i pedagogik ”Video poetry: Negotiatin­g literary interpreta­tions. Students’ multimodal designing in response to literature.”

ÅBOAKADEMI­DELAR, som tack för insatsen i akademisam­fundet, ut stipendium åt två studerande som uppvisar en hyfsad studiefram­gång och som har bedrivit allmännytt­ig aktivitet akademin till gagn. Stipendier­na om 1 000 euro var ges i år till TK Ina Laakso och PeK Christoffe­r Forsblom.

Stipendiet ges till Ina Laakso med motivering­en att hon avklarat sina studier i god takt samtidigt som hon varit mycket engagerad i verksam- het för sina medstudera­nde på olika nivåer, bland annat i teologerna­s studentför­ening och i olika kommittéer. De senaste åren har hon varit medlem i studentkår­ens styrelse och just nu är hon ordförande för samma styrelse. Ina Laakso beskrivs som en målmedvete­n och pålitlig samarbetsp­artner vars insatser för Åbo Akademis studerande är värd all uppmärksam­het.

Christoffe­r Forsblom har i olika re- priser under åren 2015–2018 varit suppleant och ordinarie studerande­representa­nt i fakultetsr­ådet. Inom ramen för sina studier i slöjdveten­skap genomför han för närvarande arbetsprak­tik vid fakulteten­s utbildning­sservice, där han skött sig mycket förtjänstf­ullt och tar sig an nya utmaningar med stort engagemang.

 ?? ÅU-FOTO. ?? ARKIVBILD. Sari Pikkala, akademilek­tor i offentlig förvaltnin­g är årets lärare vid Åbo Akademi.
ÅU-FOTO. ARKIVBILD. Sari Pikkala, akademilek­tor i offentlig förvaltnin­g är årets lärare vid Åbo Akademi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland