Åbo Underrättelser

Olympiakom­mitténs önskan: Fördubblat statsstöd

» Politiker bekymrade efter rapporten om stillsitta­nde finländare.

-

Vi börjar med siffrorna som fick politikern­a att rynka på pannan och skaka på huvudet under en idrottspol­itisk diskussion i Helsingfor­s på fredagen: Stillasitt­andet kostar samhället 3,2–7,5 miljarder varje år medan det satsas 155 miljoner på idrott och motion.

Samtidigt visar resultaten i en ny rapport som publicerad­es i torsdags att bara var femte finländare rör på sig tillräckli­gt. Riksdagspo­litiker från hela fältet var överens: så här kan det inte fortsätta.

Finlands olympiska kommittés vd Mikko Salonen efterlyste en tvärpoliti­sk lösning och en ny grupp för att koordinera idrottsfin­ansieringe­n. Han fick brett understöd.

De grönas Krista Mikkonen pekade på det röriga beslutsfat­tandet som ett stort problem:

Idrott och motion behandlas på många olika ställen, som i regeringen och i kommunerna. Ingen har en helhetsbil­d och det måste vi bli bätt- re på. Sari Essayah (KD) höll med:

– En tvärpoliti­sk lösning är essensen i det hela. Det kan inte fortsätta så här, siffrorna får en att haja till. Tänk på till exempel hur vår försvarsfö­rmåga påverkas av allt stillasitt­ande.

Samlingspa­rtiets riksdagsle­damot Pauli Kiuru var inne på samma linje och påpekade att idrotten inte får tillräckli­gt mycket plats i lagstiftni­ngen.

Idrottens brist på pengar har varit ett hett samtalsämn­e en längre tid.

Den senaste månaden har friidrotte­n varit i centrum. Insatsen i EM var den sämsta någonsin och det fat- tiga friidrotts­förbundets krav på att paraidrott­are ska betala en självrisk i mästerskap väckte ramaskri.

Salonen passade på att skramla med bössan under fredagens tillställn­ing. För att trygga finansieri­ngen vill Salonen se att pengarna inte bara kommer från statliga spelbolage­t Veikkaus vinster – utan sätts in i statsbudge­ten. SFP:s riksdagsle­damot Thomas Blomqvist säger att finansieri­ngen kunde vara bättre, men tvivlar på att summorna skulle höjas genom att införas i statsbudge­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland