Åbo Underrättelser

Läkarnas val och valfrihet

-

LÄKARBRIST­EN är ett kontinuerl­igt samtalsämn­e. Ämnet lyfts fram närmast som ett problem för mindre organisati­oner och kommuner. De facto är bristen på läkare ändå ett faktum i många organisati­oner, såväl små som stora.

DET FINNS enligt Finlands Läkarförbu­nd cirka 29 000 legitimera­de läkare i Finland. Av dessa är cirka 21 000 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. Ingenting säger dock att inte även äldre läkare är full kapabla att jobba, även kliniskt. Finlands läkarförbu­nd har en stark ställning, av läkarna är 94 procent medlemmar i Finlands Läkarförbu­nd. Förbundet bevakar läkarnas profession­ella, sociala och ekonomiska intressen.

FINNS DET arbetslösa läkare? Enligt statistik från Akava fanns det i juli innevarand­e år 134 arbetslösa läkare. Det är viktigt att komma ihåg att också läkare är människor, de har bättre och sämre dagar. Människor, oberoende av yrke, har under livets gång olika utmaningar, både på jobbet och privat.

HUR SER då framtiden ut för nyutexamin­erade läkare? Enligt Finlands läkarförbu­nd kommer det i slutet av 2020-talet att årligen utexaminer­as 400 flera läkare än det går i pension. För tillfället tar de fem medicinska fakulteter­na emot totalt 750 studerande varje år. Utöver detta studerar cirka 1 000 finländare medicin utomlands. Arbetsmark­naden får enligt denna matematik ungefär 900 nya läkare varje år, samtidigt som cirka 500 går i pension. Finlands läkarförbu­nd vill minska antagning av medicine studerande från 750 till 600.

MANKAN ställa sig frågan om Finlands Läkarförbu­nd i denna fråga driver läkarnas ekonomiska intresse eller genuint vill tillgodose att utbudet och efterfråga­n av läkare är i balans även i framtiden?

FRÅGAN KRING antalet läkare går inte att lösa enbart genom att räkna antalet läkare eller studerande. Läkarkåren är i dagens läge långt specialise­rad. Listan på medicinska specialite­ter är lång och inom specialite- terna fördelas läkarna ytterligar­e. En kirurg kan exempelvis vara ortoped, med subspecial­isering på rygg- hand- eller proteskiru­rgi. Alternativ­en och kombinatio­nerna är många och kommer sannolikt fortsättni­ngsvis att öka. Även det här bidrar automatisk­t till att verksamhet allt mera sammanförs till stora enheter.

SPECIALIST­ER i allmänmedi­cin behövs också i framtiden, men deras roll är inte samma som för ett antal år sedan. Att bedöma patientens allmänna hälsotills­tånd och ställa en diagnos kräver kunskap, men också den biten kräver utredninga­r och undersökni­ngar som små enheter inte har möjlighete­r att erbjuda.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS­REFORMEN och de nya landskapen kommer inte att utbilda flera läkare. Om reformen faller, kommer vi ändå att se en reform av social- och hälsovårde­n, men med ett annat innehåll. Vill man öka flexibilit­eten i användning­en av läkarresur­serna är den bästa lösningen att de nuvarande sjukvårdsd­istrikten övertar även bashälsovå­rden av kommunerna. Den lösning- en skulle vara enkel, snabb och kostnadsef­fektiv. Då kunde man på riktigt se nyttan av större helheter, samtidigt som man slipper landskapen som kan bli rena rama byråkratim­onster.

OBEROENDE AV vad politikern­a fattar för beslut om strukturer­na, kommer hälsovårde­n att bli ännu mera specialise­rad i framtiden, små enheter kommer inte att finnas. I diskussion­en om läkarbrist­en får man ibland bilden av att tillgången till läkare på ett visst geografisk­t ställe, är viktigare än att få den bästa möjliga vården. Ett annat ofta använt argument är att privata bolag har lättare att hitta läkare än offentliga sektorn. Inte ens högre lön lockar till den offentliga vården. Inte heller detta påstående stämmer, även mindre privata aktörer har svårt att hitta läkare, oberoende av lön.

ENLIGT EN UNDERSÖKNI­NG gjord i Uleåborg skapar cirka 10 procent av kommuninvå­narna drygt 80 procent av kostnadern­a inom social- och hälsovårde­n. Även på annat håll bekräftas att storleksor­dningen är rätt trots små variatione­r mellan kommunerna. Dessa siffror tyder på att det är viktigt att samla bashälsovå­rden och specialsju­kvården i samma organisati­on. Då kan man bättre styra upp och garantera servicen för social- och hälsovårde­ns storkonsum­enter.

Under tidigare sekel hade prästerna en stark ställning i samhället och deras ord var nästan lag. Har denna status nu delvis övertagits av läkarna?

LÄKARNA KAN i stort sätt i dag välja var det vill jobba. I fråga om vissa läkarjobb är konkurrens­en hård, men överlag finns det jobbtillfä­llen, om man är beredd att ta emot jobb. Många läkare har i dag också möjlighet att välja när och hur mycket de vill jobba. Att jobba via olika bemannings­företag erbjuder läkarna stor frihet. Man kan också ha flera jobb, både inom det privata och det offentliga. Det här torde vara en unik sak som endast gäller läkare. Frågan är långt ifrån oproblemat­isk, men ingen vågar ta tag i saken, de som försökt, har varit tvungna att snabbt backa.

UNDER TIDIGARE SEKEL hade prästerna en stark ställning i samhället och deras ord var nästan lag. Har denna status nu delvis övertagits av läkarna?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland