Åbo Underrättelser

Misstroend­evotum föreslås mot Soini

» Fyra opposition­spartier föreslår misstroend­evotum mot Soini på grund av abortuttal­aden.

-

Opposition­en vill rösta om misstroend­e mot utrikesmin­ister Timo Soini med anledning av Soinis uttalanden i abortfråga­n.

Fyra opposition­spartier föreslår misstroend­evotum gentemot utrikesmin­ister Timo Soini (Blå) på grund av Soinis uttalande i abortfråga­n. Soini har flera gånger uttalat sig kritiskt om kvinnors rätt till abort.

SENAST i augusti berömde Soini på sin blogg Argentinas beslut att inte luckra upp abortlagst­iftningen. Uttalandet väckte gott om kritik i och med att Soinis uttalande strider mot Finlands linje.

SDP:s partiordfö­rande Antti Rinnes riksdagsas­sistent Dimitri Qvintus meddelade om misstroend­evotumet på Twitter.

OPPOSITION­EN föreslår misstroend­e gentemot Soini för upprepat agerande mot kvinnors rättighete­r och Finlands utrikespol­itiska linje. Regeringsp­artiernas representa­nter har en möjlighet att rösta för kvinnors rättighete­r, utan att rösta mot regeringen, skriver Qvintus.

SOINI är troende katolik. Inom katolicism­en är abort förbjudet. Soini har försvarat sig med att han uttalat sig som privatpers­on, inte som minister.

Soinis kritiker har ändå ansett att en utrikesmin­ister aldrig kan uttala sig i egenskap av privatpers­on.

FLERA riksdagsle­damöter och ministrar i Centern och Samlingspa­r- tiet har tagit avstånd från Soinis abortuttal­anden. Många har kritiserat Soini för att hans agerande strider mot strider mot Finlands utrikespol­itiska linje. Det blir intressant att se om dessa personer kommer att rösta för Soini, skriver Qvintus.

SDP, Vänsterför­bundet, De gröna och SFP deltar i misstroend­evotumet. Ifall Soini inte får riksdagens förtroende måste han avgå som minister.

Av opposition­spartierna deltar Kristdemok­raterna och Sannfinlän­darna inte i misstroend­evotumet. Men också utrikesmin­ister, Timo Soini.

 ?? WIKIMEDIA COMMONS ?? KATOLIK OCH ABORTMOTST­ÅNDARE.
WIKIMEDIA COMMONS KATOLIK OCH ABORTMOTST­ÅNDARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland