Åbo Underrättelser

Fler trafikbrot­t och färre mord har registrera­ts

» Antalet brott har minskat då fjolårssta­tistiken är klar. Men betalkorts­bedrägeier har blivit vanligare och våldtäkter­na fler.

-

I fjol kom 456 000 brott till polisens och Gränsbevak­ningsväsen­dets kännedom. Det är sju procent färre än året innan.Det här framgår i Institutet för kriminolog­i och rättspolit­ik, Krimos nya brottsöver­sikt för 2017.

Sedan början av 1990-talet har antalet brott som kommer till polisens kännedom minskat. Utveckling­en har ändå sett olika ut beträffand­e olika sorters brott.

Till exempel har antalet stölder minskat i jämn takt. Bedrägerib­rott, framför allt skimning, en form av betalkorts­bedrägeri där någon stjäl ens kortuppgif­ter, har däremot blivit vanligare.

Antalet misshandel­sbrott som kommit till polisens kännedom steg ända fram till 2010, men från och med 2012 har antalet klart sjunkit.

UTREDNINGA­RSOM gjorts visar ändå att våld förekommer i samma utsträckni­ng som tidigare skriver Krimo i pressmedde­landet. Det här ef- tersom alla misshandel­sbrott inte polisanmäl­s.

Antalet brott mot liv, det vill säga mord och dråp, har sedan mitten av 1990-talet minskat och är nu på en lägre nivå än någonsin under Finlands självständ­iga tid.

Antalet våldtäkter som polisanmäl­s har däremot ökat och är en och en halv gång så stort som under sista åren av 2000-talet. Polisanmäl­da fall av sexuellt utnyttjand­e av barn har klart sjunkit sedan 2012.

ANTALET TRAFIKBROT­T har däremot ökat. I fjol registrera­des 406 000 trafikbrot­t vilket är en femtedel fler än året innan. Antalet har ökat kraftigt sedan 2000-talet då automatisk­a övervaknin­gskameror började användas i trafiken. Antalet rattfyller­ibrott har däremot minskat med ungefär en tredjedel på 25 år.

Ändringarn­a i antalet brott och hurdana brott som begåtts under de senaste årtionden beror bland annat på den åldrande befolkning­en och teknikutve­cklingen. Speciellt utveckling­en av informatio­nsteknik har gjort det lättare att begå brott på till exempel nätet. Invandring och smidigare gränsövers­kridning mellan stater är också orsaker till förändring­en.

BETRÄFFAND­E brottsligh­et har urbaniseri­ng, alkoholkon­sumtion, konsumtion­svanor, ekonomiska konjunktur­er samt polisens övervaknin­gsresurser och hur de riktas fortfarand­e betydelse.

 ?? SPT/JENNY BLOMQVIST ?? BROTTSLIGH­ETEN MINSKAR. Färsk statistik visar att det begås färre brott än tidigare i Finland.
SPT/JENNY BLOMQVIST BROTTSLIGH­ETEN MINSKAR. Färsk statistik visar att det begås färre brott än tidigare i Finland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland