Prot­to, sill­sal­lad och lak­korv till he­ders

» För­e­ning­en Kär­ring­ban­ken på Kimitoön ord­nar mid­dag med li­te äld­re rät­ter. Kul­tur­mat är årets te­ma.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Mo­ni­ca Sand­berg 040-5828276 mo­ni­ca.sand­berg@au­me­dia.fi

Ki­mi­tos soc­ken­rätt prot­to (som myc­ket på­min­ner om rot­mos) tas till he­ders den 12 sep­tem­ber.

Då blir det i Sa­galund­mu­se­et kloc­kan 18 mid­dag med li­te äld­re ti­ders rät­ter på bor­det. Bakom sats­ning­en står för­e­ning­en Kär­rings­ban­ken – med cir­ka 80 da­mer och fak­tiskt ock­så någ­ra her­rar i med­lems­lis­tan – som har äg­nat året åt mat­kul­tur och kul­tur­mat, hit­tills med god publik­fram­gång.

– I SAGALUND BLIR DET först sam­ling i den gam­la bond­går­den Fal­la kring ”ärt­pri­ni­kor” och svag­dric­ka, se­dan flyt­tar vi oss till Sa­galund­går­den och Café Adéle för att äta sill­sal­lad, prot­to (med och ut­an kött) och lak­korv. Till ef­ter­rätt bärkräm med visp­gräd­de, sä­ger ord­fö­ran­de Mar­gi­ta Hange­lin.

TILLKVÄLLE­NSPROGRAM hör ock­så att gäs­ter­na får hö­ra hur slakt gick till förr hem­ma på går­dar­na, det är Lisa Hon­ka­ran­ta från Kär­ring­ban­ken som in­ter­vju­ar Bir­git­ta Ek. Hon har va­rit med och slak­tat många gång­er.

Mu­sei­chef Li Nä­se be­rät­tar om ”li­ten ka­las­ord­ning”, ett slags reg­ler för gam­la ti­ders ka­las.

NÄR­MA­RE JUL ord­nar Kär­ring­ban­ken en lik­nan­de till­ställ­ning men då kring jul­gäd­dan, i re­stau­rang Strand i Dals­bruk.

– Vi kom att fun­de­ra vart salt­ström­ming, jul­gäd­da och and­ra gam­la maträt­ter har för­svun­nit, och så be­slöt vi att som 2018 års te­ma ta ”Kul­tur­bä­ran­de mat och mat­kul­tur”, sä­ger Hange­lin.

TI­DI­GA­RE I ÅR har Kär­ring­ban­ken ord­nat fisk­mid­dag och kaf­fe med sju sor­ters ka­kor.

En av med­lem­mar­na, Ma­je Fors­tén, har ock­så ut­veck­lat en ny va­ri­ant av prot­ton, en pytti­prot­to som hon kal­lar det. Den be­står av sam­ma rot­sa­ker som prot­ton men i form av ugns­ba­ka­de små­bi­tar, det rök­ta fläsk­läg­get har bli­vit kna­per­stekt bacon och så är det myc­ket me­ra kryd­dat och myc­ket ör­ter.

PYTTIPROTT­ON ser­ve­ras kans­ke nå­gon an­nan gång. Nu är det ori­gi­na­let som gäl­ler, med kål­rot, mo­rot, po­ta­tis, lök, rökt fläsk­lägg – allt­så en rätt där man kun­de” ta va­ra på allt” som ju förr var rät­te­snö­ret.

För­hands­an­mä­lan be­hövs till Sa­galund­mid­da­gen, se­nast på mån­dag. Över 50 har re­dan an­mält sig. Man kan gö­ra det via e-post till mar­gi­ta. hange­lin@kit­net.fi el­ler ringa hen­ne på 050-514 3453. ÅBOLAND. För­e­ning­en Fin­lands Öar rf - Su­o­men Saa­ret ry (FÖSS) har valt en ny sty­rel­se för ett år fram­åt.

De åbo­länds­ka sty­rel­se­med­lem­mar­na är Ti­i­na Johansson, Jur­mo (ordf), Jan-Erik Karls­son, Na­gu, Mi­cae­la Jans­son, Kor­po, Pia Prost, Par­gas, Kristi­na Norr­gård, Biskopsö/Kimitoön, Katja Bon­ne­vi­er, Kor­po/Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfärs­om­rå­de, Jan M. Ko­ivurin­ta, Fa­ger­holm, Lau­ra Jär­vi­nen, Utö, Son­ja Ek-Johansson, Hei­sa­la, Bir­git­ta Bröckl, Par­gas, Ju­lia Ajan­ko, Bränn­skär.

För­e­ning­ens ak­ti­vi­te­ter un­der året har bland an­nat va­rit Le­a­der-pro­jek­tet Ex­pe­di­tion Skär­gårds­ha­vet, som av­slu­tas nu i sep­tem­ber, och det om­tyck­ta skär­gårds­läg­ret Ö-ki­va, som hölls på Aspö i ju­ni. Fram­åt kom­mer man att se på möj­lig­he­ter­na att ut­vid­ga Ex­pe­di­tion Skär­gårds­ha­vets till öv­ri­ga skär­gårds­om­rå­den och fort­sät­ta med som­mar­lä­ger. Un­der hös­ten är möj­lig­he­ten att star­ta upp en ”Skär­går­dens mik­ro­fond”, som skul­le un­der­lät­ta för bå­de för­e­ning­ar och fö­re­ta­ga­re att dri­va ut­veck­lings­pro­jekt. För­e­ning­en ska till­sät­ta en na­tio­nell grupp vars upp­gift är att snabbt kun­na re­a­ge­ra på nya för­slag rö­ran­de skär­gårds­tra­fi­ken.

MO­NI­CA SAND­BERG

SNART MID­DAG IGEN. Över 50 har re­dan an­mält sig till Kär­ring­ban­kens näs­ta till­ställ­ning. Fr.v. Mar­gi­ta Hange­lin, Ma­je Fors­tén, Lisa Hon­ka­ran­ta och Hed­da Kainz hör till ar­bets­grup­pen som har för­be­rett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.