De­ma­tar Wi­ki­pe­dia med­me­ra Na­gu­in­fo

» Skri­var­stu­ga upp­da­te­rar och kom­plet­te­rar nätupp­slags­ver­kets tex­ter med an­knyt­ning till Na­gu.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@au­me­dia.fi

När Kaj Ar­nö i Na­gu sök­te in­for­ma­tion på Wi­ki­pe­dia om någ­ra tav­lor som han ärvt av si­na för­äld­rar märk­te han att det in­te fanns nå­gon in­for­ma­tion på svens­ka om konst­nä­rer­na Ma­ri­us af Schul­tén och Jon Oscar Esti.

– Det är ett allmänt pro­blem. Det svens­ka syns in­te på Wi­ki­pe­dia.

Som den hand­ling­ens man Ar­nö är be­stäm­de han sig för att gö­ra nå­got åt sa­ken.

MED SIG fick han Na­gubor­na An­na Franzén och Ma­til­da Åberg. Till­sam­mans star­ta­de de pro­jekt Fred­ri­ka som i går ha­de sin förs­ta skri­var­stu­ga med upp­dra­get att kom­plet­te­ra och upp­da­te­ra Wi­ki­pe­di­as si­dor om Na­gu och si­dor som har kopp­ling till or­ten. Se­na­re hop­pas tri­on att pro­jek­tet spri­der sig till he­la Svensk­fin­land för att på det sät­tet öka det svens­ka in­ne­hål­let på saj­ten.

I DAG ÄR Nagu­tex­ter­na för det mesta kor­rek­ta, men in­for­ma­tio­nen kan va­ra ofull­stän­dig el­ler in­ak­tu­ell. Som till ex­em­pel att lands­vägs­fär­jan Elekt­ra in­te finns med på bild, men nog Ster­na. Och om vill man lä­sa om Själö är den svens­ka tex­ten hälf­ten kor­ta­re än den fins­ka, sä­ger Franzén.

– Det mesta är i prin­cip rätt, men man kan gö­ra det så him­la myc­ket bätt­re.

TILL DEN FÖRS­TA träf­fen har Franzén prin­tat ut någ­ra si­dor text med Na­gu­kopp­ling och nu går del­ta­gar­na ige­nom tex­ter­na, kor­ri­ge­rar fel­ak­tig­he­ter och fyl­ler i det som sak­nas in­nan ma­te­ri­a­let pub­li­ce­ras. Och det är just det här med att få ut kor­rekt in­for­ma­tion på Wi­ki­pe­dia som är ett av hu­vud­syf­te­na med pro­jekt Fred­ri­ka, sä­ger Åberg.

– Det finns myc­ket ma­te­ri­al till pap­pers som ald­rig kom­mer läng­re än så. Det som pub­li­ce­ras är ingen­ting som vi hit­tar på ut­an allt ba­se­rar sig på do­ku­men­te­rad fakta med käll­hän­vis­ning­ar. Det är in­tres­sant så myc­ket man lär sig.

PRO­JEK­TET har hit­tills en­ga­ge­rat cir­ka 15 per­so­ner, men det finns plats för fler. Al­la be­hö­ver in­te skri­va fak­ta­tex­ter, ut­an kan bi­dra med kor­rek­tur­läs­ning, över­sätt­ning, bil­der, tips och idéer. Trös­keln att del­ta ska va­ra låg, sä­ger Franzén.

– Man kan va­ra med på det sätt man själv tyc­ker pas­sar. Och be­hö­ver man tek­nisk hjälp med att publi- ce­ra sitt ma­te­ri­al el­ler gå in på Wi­ki­pe­dia så hjäl­per vi till.

Pro­jek­tet fi­nan­sie­ras av Sp­ar­banks­stif­tel­sen i Na­gu.

Det som pub­li­ce­ras är ingen­ting som vi hit­tar på ut­an allt ba­se­rar sig på do­ku­men­te­rad fakta med käll­hän­vis­ning­ar.

KIM LUND

SKRI­VAR­STU­GA. Kaj Ar­nö be­rät­tar om pro­jekt Fred­ri­ka för Ma­til­da Åberg och Char­lot­ta Svahn­ström på förs­ta ra­den. Bakom dem Gustav Wick­ström, Öj­vind Björk­man, Rune Franzén och Aa­ro Sö­derlund.

KIM LUND

INITIATIVT­AGARE. An­na Franzén, Ma­til­da Åberg och Kaj Ar­nö vill spri­da in­for­ma­tion om Na­gu på svens­ka på Wi­ki­pe­dia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.