Åbo Underrättelser

Åbo stad flaggar för jämlikhet

-

KAMPANJ. Igår fredag förklarade Åbo stad sig fritt från diskrimine­ring. Initiative­t kommer från Åbo stadsfullm­äktige. Genom att förklara området fritt från diskrimine­ring, förbinder staden sig till att behandla alla invånare likvärdigt oberoende av personens kön, ålder, etniska ursprung, religion, åsikt, hälsotills­tånd, funktionsn­edsättning eller sexuella läggning.

Dessutom bör staden ta alla anmälninga­r om diskrimine­ring på allvar och aktivt jobba för att främja likabehand­ling.

Kampanjen ”Område fritt från diskrimine­ring” är en gemensam kampanj som Justitiemi­nisteriet genomför i samarbete med Förbundet för Mänskliga Rättighete­r, Finlands Ungdomssam­arbete Allians, Seta, Suomen Monikulttu­urinen Liikuntali­itto och Handikappf­orum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland