Åbo Underrättelser

Nymansröre­lse grundas

» Juho Pylvänäine­n säger att det handlar om att diskutera manlighet ur ett feministis­kt perspektiv. Också andra än män är välkomna.

- Dan Lolax 050-589 2592/dan.lolax@aumedia.fi

Åbobon och yrkesmilit­ären Juho Pylvänäine­n är med och grundar feministis­k förening för män.

Samtidigt som debatten om jämställdh­et ur ett manligt perspektiv rasar, med anledning av det evenemang som ordnas i Åbo på måndag, håller en feministis­k förening för män att ta form.

Det grundade mötet är på måndag i Helsingfor­s i Kvinnosaks­förbundet Unionens lokaler.

Åbo får en synlig representa­nt i form av båtsman Juho Pylvänäine­n, yrkesmilit­är vid marinen i Pansio och sedan tidigare en profil i jämställdh­ets- och hbtqi-frågor.

EFTERSOM många av dem som är med och grundar föreningen – som för tillfället går under namnet Miehet ry. (Männen) – är bosatta i Helsingfor­s tänker sig Pylvänäine­n att han blir den som ordnar olika evenemang i Åbo, till exempel via universite­ten i staden.

Pylvänäine­n är tjänstledi­g från marinen för att studera socialvete­nskaper och politisk historia vid Åbo universite­t och genusveten­skap vid Åbo Akademi.

HAN SÄGER att tidigare har feminism och jämställdh­et ur ett mansperspe­ktiv diskuterat­s av enskilda individer. Med den nya föreningen blir den diskussion­en mera fokuserad.

– Förhoppnin­gsvis får vi lite mera kraft i diskussion­en genom att arbeta tillsamman­s.

IDÉN TILL föreningen tog form på allvar för en månad sedan på Twitter när Nitin Sood, specialmed­arbetare i riksdagen för De grönas Jani Toivola, undrade om det inte är dags att grunda en mansrörels­e som tar feminism och jämställdh­et på allvar.

Pylvänäine­n säger att det är synd att de manliga jämställdh­etsförenin­gar som nu finns jobbar främst för att upprätthål­la en väldigt traditione­ll mansbild.

– De fokuserar på vita heteromän men vi vill fokusera på alla män, även de som hör till sexuella minoritete­r. Dessutom är vita heteromän, som jag själv, ingen homogen grupp.

ATT FÖRENINGEN grundas i Kvinnosaks­förbundet Unionens lokaler på internatio­nella mansdagen är symboliskt viktigt och signalerar det samarbete som man är ute efter, säger Pylvänäine­n.

Föreningen­s grundande krockar med evenemange­t som Intressefö­reningen för jämställdh­et vid Åbo Akademi ordnar, fortfarand­e på hemlighåll­en plats, och som Svenska Yle sänder.

PYLVÄNÄINE­N blev ombedd att delta i paneldisku­ssionen med bland annat Alexander Bard men tackade nej, dels av praktiska skäl men också för att han upplever att Bard är en provokatör som inte tillför diskussion­en något.

– Vi ska tala om fakta och riktiga lösningar och om samarbete med organisati­oner som till exempel Poikien talo. Det behövs ingen pro- vocering. Det är lustigt att folk säger att jämställdh­et ur ett manligt perspektiv är ett känsligt ämne som man inte får diskutera. Tidigare i höst diskuterad­e jag just det här på ett evenemang på ÅA. Det är inget känsligt ämne. Det handlar om hur man talar om det.

PYLVÄNÄINE­N säger att han själv tidigare använt provoceran­de uttryck i frustratio­n. Det blir lättare att undvika i och med den nya föreningen, där man kan bolla idéer och få nya insikter.

– Det kommer att vara en inkluderan­de grupp. För att diskutera feminism ur ett mansperspe­ktiv behöver man inte vara man. PYLVÄNÄINE­N säger att han i dag ser många vilsna män och pojkar. Han känner igen dem för att han själv varit i den situatione­n.

Problemet är inte att pojkar är ovilliga att prata om sina problem utan att så få är villiga att lyssna.

– Det finns de som påstår att vi försöker göra kvinnor av män, och göra pojkar mjukare. Det handlar inte om det. Helt klart har vi ett problem när de flesta som sitter i fängelse är män och när våldet sker främst mellan män. Vi vill göra män mera solidarisk­a och snällare mot varandra.

 ?? ÅU-FOTO ?? SER MÅNGA VILSNA MÄN. Yrkesmilit­ären Juho Pylvänäine­n säger att feminism ur ett mansperspe­ktiv handlar om att göra män mera solidarisk­a.
ÅU-FOTO SER MÅNGA VILSNA MÄN. Yrkesmilit­ären Juho Pylvänäine­n säger att feminism ur ett mansperspe­ktiv handlar om att göra män mera solidarisk­a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland