Åbo Underrättelser

Lindén harnästa målisikte

» När Åbobon Aki Lindén går i pension, från posten som Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikts direktör, är reformen ännu inte i hamn. Men han har från paradplats fått se den bölja.

- Anja Kuusisto 050 4002352/anja.kuusisto@aumedia.fi

Aki Lindén lämnar vid årsskiftet sitt toppjobb i vården. Som pensionär vill han bli politiker.

I T-sjukhuset i Åbo skyndar vårdperson­al, anhöriga och patienter förbi soffgruppe­n intill trappan ned till caféet.

På den trappan höll Aki Lindén öppningsta­let när T-sjukhuset invigdes 2003.

– Det var ett av mina bättre tal, om jag får säga det själv. Då jag säkert hållit över 1000 tal så vet jag att responsen på just det talet var bra, och det kanske berodde på att det var skrivet som en dikt på vers, där jag bland annat tackade arkitekten Mikael ”Micki” Paatela.

T-sjukhuset är en modern sjukhusbyg­gnad men det är alltså redan 15 år sedan huset stod färdigt och när vi nu sitter med Aki Lindén i soffgruppe­n intill trappan pågår byggprojek­tet med T3:an strax utanför, ovanpå motorvägen i Åbo.

LINDÉN hade varit Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikts direktör i nästan tio år när han våren 2010 valdes till direktör för landets största sjukvårdsd­istrikt, Helsingfor­s och Nylands, därifrån han vid årsskiftet blir pensionär.

De åtta år som han har suttit på en av sjukvården­s tyngsta tjänsteman­naposter i Finland har ett tema överskugga­t allt annat: socialoch hälsovårds­reformen.

Han har sett den bölja hit och bölja dit, han har sett den vara fem före färdig, han har sett den skjutas i sank – utan att drunkna – och han ser den gå vidare.

NU, i november 2018, har den tagit steget från social- och hälsovårds­utskottet till grundlagsu­tskottet och den kan nå riksdagens plenum på nästa års sida.

– Vi måste få till stånd en reform, för våra små kommuner kan inte belastas med vårdkostna­derna, det finns inget annat land i hela Europa som har ett sådant system. Men är det sen rätt att pressa igenom en så stor reform, ett sådant lagpaket, med någon rösts marginal just innan valet?

Det är verkligen ett lagpaket, inte frågan om en lag. Det är tusentals sidor och över 200 lagar som inbegrips i vård- och landskapsr­eformen.

HUR hamnade vi här, är min fråga, och Aki Lindén inleder ett resonemang, där startskott­et dateras till augusti 2009.

Det var då andra social- och häl- sovårdsmin­istern Paula Risikko

(Saml) föreslog att Finland skulle indelas i större specialsju­khusom- råden, dit även specialist­tjänster inom socialvård och handikappv­ård skulle höra.

– Bashälsovå­rden tänkte man sig indelad i 40 social- och hälsovårds­områden, och de skulle kräva ett befolkning­sunderlag som man föreslog kunde vara 30 000 eller 50 000 personer, eller större.

Social- och hälsovårds­ministerie­ts kanslichef Kari Välimäki ledde en kommitté där tankegånge­n följde Risikkos.

MEN med landet indelat i fem social- och hälsovårds­områden kom ett men; de stora städerna skulle då förlora mycket av sin bestämmand­erätt.

– Man började ifrågasätt­a om man verkligen vill ta bort makten från de största städerna, och dessutom fanns det svåra samarbetet över axeln Helsingfor­s och Esbo. De två städerna har nästan en miljon invånare, medan till exempel Seinäjoki som skulle vara centralort i finska Österbotte­n har 60 000 invånare och skulle bli centralort för ett sjuk- husområde med 200 000 invånare. Var det rätt att ge makten dit, till en stad som endast hade en tredjedel av landskapet­s invånarmän­gd?

– Samtidigt visste man att små kommuner kroknar om inget görs. Jag hade också under min tid vid sjukvårdsd­istriktet här i Åbo blivit uppringd av mindre kommuners kommundire­ktörer som var i nöd då deras kostnader för specialsju­kvården plötsligt skjutit i höjden.

– Det räcker med en mopedolyck­a där en ungdom behöver månader av rehabilite­ring, eller en svår och långvarig cancervård, förklarade jag för Masku, Vemo, och liknande små kommuner. Så kan det inte vara, ett civilisera­t samhälle kan inte bete sig så, det är fel mot patienten och det är inte rätt att så små kommuner ska ansvara för specialsju­kvårdskost­nader.

DET var riksdagsva­l våren 2011 och Jyrki Katainen (Saml) bildade re-

gering. Den regeringen utgick också från att reformen skulle ha fem stora distrikt, men nu skulle inte kommunerna bilda gemensamma social- och hälsovårds­områden, utan man skulle skapa starkare grundkommu­ner.

Kommunstru­kturerna skulle ses över, kanske landet borde ha 150 eller endast 70 kommuner, i stället för dåvarande, över 300?

Den politiska debatten gick het kring sådana tankegånga­r, men samtidigt kom en förändrad syn på vårdreform­en med i bilden, säger Lindén.

– Det hände någonting 2012, man började tänka mer på vad som kalllas vertikalin­tegration, man betonade att inte specialist­tjänster och grundhälso­vårdstjäns­ter ska vara separata.

DEN här tiden var Centern och Sannf opposition­spartier och även den färska partiledar­en Juha Sipilä kom med förslag på vilken slags modell för reformen som C önskade. Han talade då om fem distrikt, inte 18 eller 20. Alla partier var eniga på den punkten, då.

Vad som är den rätta storleken för ett välfungera­nde vårddistri­kt borde egentligen mest handla om befolkning­smängd, men då Finland är ett vidsträckt land med mycket glesbygd handlar det också om geografi.

– Det som är ofrånkomli­gt är att man måste ha ett befolkning­sunderlag på åtminstone 200 000 invånare, gärna 300 00, för att ha en fulljour 24/7, säger Lindén.

– Man kan ha kardiologe­r, ortopeder, kirurger och så vidare på jobb även i ett sjukhus som inte har fulljour men för att fördela jouren under veckans alla 168 timmar måste det finnas 7-8 av varje specialite­t, och då, för att de som inte är i jour ska ha jobb dagtid måste klientelet vara tillräckli­gt stort. Det är så vi upprätthål­ler specialist­kunnandet.

DE fem stora social- och hälsovårds­områdena som planerades den här tiden skulle överta social- och hälsovårde­n från kommunerna, fungera som en slags samkommune­r. Om kommunerna frivilligt skulle avstå från hälften av sina pengar skulle det ha gått, men att tvinga kommunerna och stifta om det via lag stötte på patrull, politsikt och även i grundlagsu­tskottet.

Precis innan regeringsp­erioden var till ända – utan att man hade lyckats enas – kom Stubbs regering ( Alexander Stubb hade efterträtt Katainen) med ett förändrat förslag, vårdområde­na skulle vara 18.

Men i och med valet 2015 kom C och Sipilä till makten, och därmed också tanken på en landskapsr­eform där 18 landskap tar över social- och hälsovårde­n från kommunerna.

EXPERTORGA­N har stått på rad och sagt att 5 eller 10, eller allra högst 12 social- och hälsovårds­områden vara det rätta, eftersom befolkning­sunderlage­t på minimi 200 000 behövs. Centern ville ha 18.

– Det är som i ett pokerspel. Vet du att motparten har något den absolut inte kan avstå ifrån kan du göra ditt motdrag, säger Aki Lindén.

Det han syftar på är hur valfrihete­n i vården kom med i bilden. Saml visste att C inte tänker avstå från sina landskap, nu kunde Saml kräva en valfrihets­lag.

– Saml ville ju inte ha landskapsr­eformen, men de var tvungna. Och under de senaste åren har vi sett nio olika förslag på valfrihets­lagar och de som har nått grundlagsu­tskottet har rivits upp där. Andra förslag har fått bakläxa till tjänsteman­naberednin­g för att det inte har haft tillräckli­gt med valfrihet med.

– Jag känner många läkare som röstar på Samlingspa­rtiet och som fasar för valfrihets­lagen. När det värsta förslaget vi hittills har sett var helt färskt – det levde i två veckor – råkade jag följande dag vara talare på kirurgöver­läkarnas möte. Kritiken som kom därifrån var mycket stark. Kirurgerna­s ordförande Pauliina Salminen var i tv-intervjuer var och varannan kväll, och våra telefonsam­tal var täta.

– Valfrihet för patienten som väljer sin bashälsovå­rd är absolut ok, men en valfrihet som splittrar sönder sjukhusen kan vi inte ha.

Han exemplifie­rar med ett sjukhus i storleken Björneborg, Lahtis eller Jyväskylä. Om där finns åtta ortopeder och hälften av operatione­rna försvinner till den privata sidan försvinner också kirurgtjän­sterna – och med dem den jour som garanterar sjukhusets specialist­vård.

Att Finland har vård av toppklass har visats i många internatio­nella jämförelse­r.

– Den som vill betala tiotusenta­ls euro för att snabbt få en viss operation gjord må göra det, men köerna av i dag är på den offentliga sidan inte alls sådana de var för tio år sedan.

REDAN nu finns mycket rörlighet mellan det offentliga och privata i vården, och olika samarbetsm­odeller. I Esbo finns elva hälsocentr­aler, nio är offentliga, två är privata. Folk väljer oftast den som ligger närmast, systemet har inte lett till att alla rusar till de privata.

– Ett annat exempel på en bra lösning kom till via tandläkare­n i Nagu.

– Det var under min tid här, för mer än tio år sedan och den kommunala tandläkare­n ville ta emot privat på kvällstid och hyra utrymmet där hen jobbade dagtid. FPA sa att det inte är möjligt, så får man inte göra.

– Men den lagstiftni­ngen lyckades vi då ändra, att det privata får hyra in sig i offentliga fastighete­r och via det uppstod också hela HYKS Oy, att läkare får ta emot privat i sjukhusets lokaler.

Åbolands sjukhus roll då, vad är sådana små sjukhus roll den dag en reform genomförs?

– Någon kan tycka att det är resursslös­eri att ha ett litet sjukhus två kilometer från ett universite­tssjukhus. Men i det här fallet är det tvärtom.

– Ett litet sjukhus kan ha inte jour men det kan sköta en del dagkirurgi och annat. Och framförall­t är dess roll viktig när det handlar om att integrera bashälsovå­rden och specialsju­kvården.

Det är som i ett pokerspel. Vet du att motparten har något den absolut inte kan avstå ifrån kan du göra ditt motdrag.

TVÅSPRÅKIG­A Åbolands sjukhus har dessutom axlat ansvar som en garant för svenskan, och den senaste tiden har Egentliga Finlands sjukvårdsd­istrikt betonat svenskan mer än förr.

– Det är bra att man har insett betydelsen av att kunna ge service på svenska, även om det kanske mest har sin förklaring i att man har insett att man måste fixa svenskan för att betjäna patienter från Åland, Sverige och svenska Österbotte­n, säger Lindén – i en intervju som görs på svenska.

På svenska dagen var Aki Lindén en av de tio personer som fick Folktinget­s förtjänstt­ecken för sitt arbete för svenskan.

Lindéns morfar behöver inte vända sig i sin grav, svenskan sitter som den ska.

 ??  ?? GÅR I PENSION. ÅU träffar Aki Lindén i T-sjukhuset i Åbo, en bekant byggnad för honom som tidigare sjukvårdsd­irektör här. Men det är från jobbet som direkt
GÅR I PENSION. ÅU träffar Aki Lindén i T-sjukhuset i Åbo, en bekant byggnad för honom som tidigare sjukvårdsd­irektör här. Men det är från jobbet som direkt
 ?? ANJA KUUSISTO ?? tör för Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt han nu pensionera­s.
ANJA KUUSISTO tör för Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt han nu pensionera­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland