Åbo Underrättelser

Slutet av året - tiden då både offentliga och privata spåmän är i farten

-

EN BUDGET är en ekonomisk kalkyl eller en plan för inkomster och utgifter under till exempel ett år. I många fall utökas siffrorna med skriftliga målsättnin­gar.

Som grund för budgeten används all samlad fakta från tidigare år. De nya komponente­rna handlar om ändringar i omgivninge­n, marknadens utveckling, nya produkter och prisjuster­ingar.

Vissa gånger gissar man rätt, andra gånger kan uppskattni­ngarna, av olika orsaker, gå fel.

DET BEHÖVS VERKTYG för att analysera, styra och utvärdera olika organisati­oners ekonomi och verksamhet.

Vissa saker är svårare att prognostis­era än andra.

Vissa branscher har möjlighet att relativt långt slå fast sina inkomster under det kommande året. Som ett bra, men samtidigt olyckligt, exempel kan nämnas elöverföri­ng. Privata monopol, inom verksamhet­sområden där produkten är något alla behöver, har visat sig vara bekymmersa­mma.

Bolagen kan ganska långt bestämma prissättni­ngen enligt sina avkastning­sbehov och konsumente­rna kan endast betala, inte välja bort servicepro­ducenten.

ALLA ORGANISATI­ONER har sina egenheter, som man måste beakta i arbetet med budgeten. Den största skillnaden finns ändå mellan budget inom den offentliga sektorn och privata bolag.

I privata bolag fokuserar man på intäkterna och kassaström­men, samtidigt söker man effektiver­ingsmöjlig­heter.

Inom den offentliga sektorn fokuserar man på kostnadern­a, medan intäkterna relativt långt är givna på förhand. Med det här som utgångspun­kt är det ganska onödigt och nästan felaktigt att jämföra den offentliga sektorns aktörer med privata bolag.

ATT SKILJA PÅ kostnadern­a för den dagliga verksamhet­en och på kostnader för investerin­gar verkar också vara en knepig fråga. Det som verkar göra investerin­gar farofyllda är behovet att låna pengar för att finansiera dem.

Det gäller alltid att vara kritisk till nya satsningar, men utan nya satsningar klarar man inte av att hantera framtida verksamhet. Större investerin­gar kräver nästan uteslutand­e lånefinans­iering.

När verksamhet­en är på en stabil grund, är det motiverat att finansiera framtida satsningar med lånade pengar.

Få har lyckats med konststyck­et att spara sig till framgång. HÄR SKILJER SIG igen den offentliga och den privata sektorn från varandra.

En investerin­g som görs av ett privat bolag, till exempel en ny fabrik, görs för att effektiver­a verksamhet­en eller för att öka kapacitete­n. Förväntnin­gen är nya intäkter.

En investerin­g som görs av en kommun, till exempel i en ny skola genererar sannolikt nya utgifter.

Offentliga investerin­gar skapar inte nya intäkter, men de kan i bästa fall effektiver­a verksamhet­en, men också ibland öka kostnadern­a. Också det här beskriver hur olika verklighet­en är för privata och offentliga aktörer.

BUDGET är en beräkning och bokslut är en form av betygsättn­ing av hur bra prognostis­eringen lyckats. Att följa en budget är inte heller alltid en bra och önskvärd sak. Målsättnin­gen borde väl, logiskt sett, vara att alltid få så mycket intäkter som möjligt och använda så lite pengar som möjligt för att få in dem.

Olika poster i en budget kan också tolkas som att det handlar om beviljade anslag, som ska användas under budgetperi­oden. En budget bestämmer också ibland priset på olika projekt eller produkter, trots att det, några månader efter budgetperi­odens början, kan ha uppstått en helt ny situation.

Det lönar sig att göra en budget, men det lönar sig inte alltid att följa den.

ATT TIPPA FRAMTIDEN, redan bara de kommande 365 dagarna, är en svår sak, speciellt då takten i samhället blivit snabbare. Att slå fast planeringe­n till just ett kalenderår är inte alla gånger förnuftigt.

Ibland kunde det vara klokare att planera för 24 eller varför inte 30 månader. Det lönar sig att göra en budget, men det lönar sig inte alltid att följa den.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland