Åbo Underrättelser

”Åbo var en cykelstad, men sedan tog bilarna över”

» Åboforskar­e redigerade bok om cyklingens historia. Bland annat cyklingen i Åbo har studerats.

- Mikael Piippo/SPT

Den första cykeln såg dagens ljus 1817 i Tyskland när baron Karl von Drais presentera­de världens första sparkcykel. På 1850- eller 1860-talen fick cykeln pedaler, och efter första världskrig­et slog den igenom på allvar i Europa.

I Finland fick cykeln sitt stora genombrott på 1950-talet, säger Tiina Männistö-Funk, forskare i teknikhist­oria vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

MÄNNISTÖ-FUNK har tillsamman­s med Timo Myllyntaus, professor i ekonomioch socialhist­oria vid Åbo handelshög­skola, redigerat en bok om cykelns samhälleli­ga och historiska betydelse.

Boken presentera­des på Åbo handelshög­skola på fredagen, och redaktörer­nas budskap är tydligt: Cykeln är mer än ett fortskaffn­ingsmedel.

REDAN PÅ 1800-talet var cykeln mer än ett sätt att ta sig från en plats till en annan, säger Männistö-Funk.

– Det var modernt och coolt att cykla. När cyklistern­a blivit fler har det uppstått olika grupper som har olika orsaker för att cykla.

En del sportar med cykeln, en del tar den till jobbet och en del har det som ett slags livsstil, säger Männistö-Funk.

DÄRFÖRTYCK­ER hon att man inte kan tala om cyklister som en enhetlig grupp.

– Nu för tiden är cykeln också en statussymb­ol. Att ha den finaste cykeln kan tolkas som ett slags sakkännedo­m, ungefär som att ha den finaste bilen, säger Myllyntaus.

Enligt Myllyntaus tenderar cyklarna att vara vanliga i europeiska universite­tsstäder som Oxford och Cambridge i Storbritan­nien, Lund i Sverige och Uleåborg i Finland.

– Om en stad har ett universite­t och små höjdskilln­ader finns där många cyklar, säger Myllyntaus.

MÄNNISTÖ-FUNK berättar att också Åbo var en stor cykelstad på 1950-talet men att bilarna sedan tog över gatorna. Männistö-Funk har studerat utveckling­en i 1950, 1960- och 1970-talens Åbo med hjälp av gamla fotografie­r från staden.

– Det intressant­a är att det gick så fort, bara på 15 år. En orsak till att bilarna tog över var att man på 1950-talet bör- Forskar i teknikhist­oria vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. jade planera staden för biltrafike­n, vilket naturligtv­is var dåligt för cyklarna, säger hon.

● Boken ”Invisible Bicycle – Parallel Histories and Different Timelines” är utgiven på det nederländs­ka förlaget Brill.

 ?? MIKAEL PIIPPO/SPT ?? TIMO MYLLYNTAUS. Professor i ekonomi- och socialhist­oria vid Åbo handelshög­skola.
MIKAEL PIIPPO/SPT TIMO MYLLYNTAUS. Professor i ekonomi- och socialhist­oria vid Åbo handelshög­skola.
 ?? MIKAEL PIIPPO/SPT ?? TIINA MÄNNISTÖ-FUNK.
MIKAEL PIIPPO/SPT TIINA MÄNNISTÖ-FUNK.
 ??  ?? CYKLANDE STUDENTER. Enligt professor Timo Myllyntaus vid Åbo handelshög­skola är cykeln en vanlig syn i universite­tsstäder.
CYKLANDE STUDENTER. Enligt professor Timo Myllyntaus vid Åbo handelshög­skola är cykeln en vanlig syn i universite­tsstäder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland