Åbo Underrättelser

Vi hjälper ditt företag att hitta till den svenska marknaden

-

Sverige erbjuder många möjlighete­röjlighete­r för finländska företag som vill växa utomlands.lands. Finsk-svenska handelskam­maren har en bred kunskap om den svenska marknaden. Vi finns på platsats som en resurs för dig som vill starta upp och etableraa din verksamhet på grannmarkn­aden i väst.

Vi genomför bland annat marknadsun­dersöksund­ersökninga­r och -kartläggni­ngar, konkurrent-rrent- och marknadsan­alyser, hjälper till att hitta samarbetsp­artners och distributö­rer örer samt följer med som resurs vid olika ka typer av förhandlin­gar.

Genom Sverige går sedan vägen vidare idare till ännu större exportmark­nader i Europa och i hela världen. Välkommen att kontakta oss redann idag!

 ??  ?? På bilden: Anne Masalin, senior konsult samt Kjell Skoglund, vd
På bilden: Anne Masalin, senior konsult samt Kjell Skoglund, vd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland