Mil­jö­ak­ti­vis­ter kan va­ra näs­tan hur små som helst

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Ann-Christi­ne Snic­kars ann-christi­ne.snic­kars@au­me­dia.fi

BOKEN. Som­mar be­ty­der ock­så hav och sim­ning för oss som bor i den här re­gi­o­nen. För många barn och många vux­na är det årets höjd­punkt. Men un­der ytan, vad kan fin­nas där, helt kon­kret?

Det är mo­ti­vet i ”Cucu & Bos­mi­na” av Ei­vor Ski­ni Lind­gård och Sa­tu Zwer­ver. Hu­vud­ka­rak­tä­rer är två vat­ten­lop­por, Daph­nia cucul­la­ta och Bos­mi­na co­re­go­ni. De la­tins­ka nam­nen är som hit­ta­de för ett par scen­per­son­lig­he­ter. Boken re­kom­men­de­ras för barn från tre år, kan ock­så väc­ka in­tres­se hos de­ras för­äld­rar.

BOKEN PERSONIFIE­RAR lop­por­na, men hål­ler ock­så kvar med­ve­tan­det om att de är mi­ni­ma­la or­ga­nis­mer – ba­ra den ena kan man (om man an­sträng­er sig) ses med blot­ta ögat – och att de in­te kan re­so­ne­ra och dra slut­sat­ser, som män­ni­skor, ock­så små barn, kan.

”Vat­ten­lop­por skri­ver inga böc­ker! Vi vet ju in­te ens vad böc­ker är för nå­got!”, ut­bris­ter Cucu, när Bos­mi­na smi­der vil­da pla­ner om hur man ska nå ut med upp­ma­ning­en att män­ni­skor­na ska slu­ta smut­sa ner.

SKI­NI LIND­GÅRD HAR ett lätt och hu­mo­ris­tiskt grepp som man kän

Cucu & Bos­mi­na

Text: Ei­vor Lind­gård

Bild: Sa­tu Zwer­ver

Fma Zwer­ver, 2019

41 s. ner igen från barn­vi­sor­na för Egils ma­skin och pjä­sen ”Ka­la­ba­lik i kom­posten” med un­der­ba­ra ka­rak­tä­rer – li­te stör­re än vat­ten­lop­por – som sat­tes upp av Te­a­ter­bou­lage i fjol.

Al­la de teck­na­de il­lust­ra­tio­ner­na av Sa­tu Zwer­ver, som är ut­bil­dad mil­jö­in­gen­jör och plank­ton­ex­pert, har en klar­blå bak­grund och är sti­li­se­ra­de med tyd­li­ga kon­tu­rer. Hu­vud­ka­rak­tä­rer­na är på­kläd­da och har lus­ti­ga mös­sor, kans­ke mer som bild­mäs­sig iden­ti­fi­ka­tions­punkt än för att iden­ti­fi­e­ra sig själv med. De har ar­mar ock­så, men där tar lik­he­ter­na med mänsk­li­ga lä­sa­re slut. Ba­ra ett öga har de, fun­kar bra som kän­ne­tec­ken och mar­kör mot det mänsk­li­ga.

BILDMATERI­ALET KOMPLETTER­AS med mik­ro­skop­fo­ton av al­ger, till ex­em­pel blågrönal­gen Do­li­chos­per­mum, som hör till vat­ten­lop­por­nas fi­en­der, men ock­så av and­ra, som får Cucu och Bos­mi­na är gla­da vat­ten­lop­por, men be­kym­ra­de och upp­rör­da över ho­tet från blågrönal­gen Do­li­cho. Boken ”Cucu & Bos­mi­na” pas­sar för treå­ring­ar och al­la som är ny­fik­na på vat­ten­or­ga­nis­mer.

pas­se­ra ba­ra som bil­der och namn. De är myc­ket vack­ra, och hål­ler kvar ett vux­e­nin­tres­se.

Li­te mer om al­ger kan lä­sas på www.plank­to­nia.fi, det sägs i bak­si­des­tex­ten. På webb­si­dan får man ock­så länk till Sa­tu Zwer­vers blogg om vat­ten­or­ga­nis­mer, skri­ven på fins­ka. Lä­sa­re i dag är gans­ka va­na vid att le­ta ex­tra­ma­te­ri­al ut­an­för själ­va bokvo­ly­men och sak­nar in­te nöd­vän­digt­vis ap­pen­dix med de­tal­je­rad till­läggs­in­for­ma­tion.

HUR SKA MAN KOM­MA i kon­takt med män­ni­skan för att få hen­ne att slu­ta för­stö­ra vatt­net som livsmil­jö? Det är hu­vud­frå­gan i be­rät­tel­sen. Far­bror Ar­gu­lus, som hör till släk­tet karplöss, har sett män­ni­skor, han har en gång sut­tit på en fisk som blev fång­ad.

Han har inga höga tan­kar om män­ni­skor­na, det är bäst för vat­ten­lop­por och and­ra att hål­la sig un­dan och se ti­den an. Det vill in­te Cucu och Bos­mi­na. De pro­fi­le­rar sig som ak­ti­vis­ter, och där tar boken slut, med löf­te om en fort­sätt­ning.

”CUCU & BOS­MI­NA” AR­BE­TAR sig text­mäs­sigt fram med mest di­a­log, och med någ­ra rim­ma­de sång­er, man kans­ke får hö­ra dem nån­gång. Det gra­fis­ka text­upp­läg­get va­ri­e­rar från si­da till si­da, och först tyc­ker man att det ger ett oro­ligt in­tryck. Men ser man no­ga ef­ter mär­ker man att mar­gi­na­len le­ver i takt med mot­stå­en­de il­lust­ra­tion, som ver­kar på den som en rör­lig vat­ten­ström.

De la­tins­ka nam­nen är som hit­ta­de för ett par scen­per­son­lig­he­ter. Boken re­kom­men­de­ras för lä­sa­re från tre år, kan ock­så väc­ka in­tres­se hos de­ras för­äld­rar.

ADRIENNE WESTERBACK

SKI­NI OCH SA­TU. Ei­vor Ski­ni Lind­gård har ti­di­ga­re skri­vit sång­tex­ter och för sce­nen om små djur, fast in­te li­ka små som vat­ten­lop­por. Idén till boken och bil­der­na, teck­ning­ar och fo­ton, kom­mer från Sa­tu Zwer­ver, proffs på plank­ton.

BILD UR BOKEN/SA­TU ZWER­VER

FANTASIEGG­ANDE FAK­TA. Al­ger, por­trät­te­ra­de ge­nom mik­ro­skop, är en del av bildmateri­alet i Cucu & Bos­mi­na, en bil­der­bok om vat­ten­lop­por och de­ras livsmil­jö.

BILD UR BOKEN/SA­TU ZWER­VER

KAMRATER UN­DER YTAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.