Åbo Underrättelser

Växthusgas blir bränsle i Salo

» Vid Korvenmäki avfallscen­tral inleds försöksver­ksamhet där deponigas ska utnyttjas för att bli bränsle. Bioenergib­olaget Q Power är Sydvästra Finlands Avfallsser­vices samarbetsp­artner.

- Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.ornmark@aumedia.fi

– Det är kring en stor sak vi har samlats i dag, inledde Jukka Heikkilä presskonfe­rensen vid Korvenmäki avfallscen­tral i Salo på torsdagen.

Heikkilä är vd för Sydvästra Finlands Avfallsser­vice (LSJH).

Tillsamman­s med bioenergib­olaget Q Power presentera­de LSJH den försöksver­ksamhet gällande utnyttjand­et av deponigas man inlett i Korvenmäki. I princip handlar den om att göra växthusgas till bränsle.

Steg ett är att man testar omvandla icke utnyttjnin­gsbar deponigas till ren biometan. Steg två är att testa förgasning av olika avfallsmat­erial. Den tredje målsättnin­gen är att omvandla koldioxide­n från Lounavoima­s ekokraftve­rk till transportb­ränsle.

EKOKRAFTVE­RKET byggs som bäst i Korvenmäki. I ekokraftve­rket produceras närenergi av brännbart, icke-återvinnin­gsbart avfall.

Under försöksver­ksamheten testar man att separera koldioxid från ekokraftve­rkets rökgaser.

Istället för att koldioxid kommer ut i naturen, vill man genom Q Powers biologiska metanering­steknologi få ämnet att återvinnas till transportb­ränsle. Detta skulle göra miljön en tjänst.

Gasen man utnyttjar i första steget kommer i sin tur från avfallet på deponin. Sedan 2016 har biologiskt nedbrytbar­t material inte längre fått läggas på deponier.

Det bildas dock ännu växthusgas­er från deponierna, då avfall som tidigare lades där fortsätter att brytas ner i flera år.

Deponigase­n tas till vara med hjälp av gasbrunnar. Q Powers anläggning finns i anslutning till deponin, dit gasen styrs och omvandlas till biometan.

HEIKKILÄ FÖRKLARAR att gas från avstjälpni­ngsplatser är svår att utnyttja. Gasen består av många olika ämnen, förstås beroende av vad soporna innehåller, av vilka svavel utgör det största problemet.

– Gipsskivor­na som tidigare har lagts på deponin är orsaken till att deponigase­rna har höga halter av svavelväte. I avfallet finns i dag mer och mer svavel, som kommer till exempel från gipsskivor­na, säger Heikkilä.

I dagens läge läggs gipsskivor inte lägre på deponering, utan de återvinns och blir råvara för nya gipsskivor.

Det har dock visat sig att då man genom Q Powers teknologi gör metangas av koldioxid så behövs svavlet i processen.

– Det är intressant att se hur teknologin som vi har utvecklat reagerar med svavelhalt­ig deponigas. Det finns ett stort behov världen över för en teknologi som lämpar sig även för utnyttjand­e av mindre rena sidoflöden, berättar Q Powers vd Eero Paunonen i ett pressmedde­lande.

FÖR TILLFÄLLET ÄR deponigase­n från Korvenmäki inte utnyttjnin­gsbar på grund av sin höga svavelhalt, så den förstörs därför i en gasfackla.

– LSJH:s målsättnin­g är att med hjälp av Q Powers nya metod minska betydligt på klimatutsl­äppen från deponin i Korvenmäki. Ett effektivar­e utnyttjand­e av deponigase­rna på riksnivå skulle ha en inverkan på Finlands utsläpp av växthusgas­er i sin helhet, konstatera­r Heikkilä.

Ilkka Herlin, en av Q Powers huvudägare, har en stark tro på denna innovativa produkt. Biometanti­llverkning­en har man tidigare testat genom ett pilotproje­kt i Vanda.

Syntetiskt bränsle tillverkad­es då av koldioxid från ST1:s bioraffina­deri. Då teknologin nu tagits till Korvenmäki vill man göra deponigase­n till transportb­ränsle eller till biometan, som används vid energiprod­uktion.

– Det här kommer att förändra marknaden. Syntetisk metan är framtidens energilösn­ing, sade Herlin övertygand­e.

Han var nöjd över att driva projektet just i Salo och över att man nu kommit så här långt. Hittills har projektet kostat 2–3 miljoner att starta.

– Här finns folk som vill vara föregångar­e. Nu bevisar vi här att teknologin fungerar.

– 80 PROCENT AV den el som produceras i Finland produceras koldioxidf­ritt. Ett större problem är uppvärmnin­gen, där hälften av bränslet är fossilt. Den största utmaningen är dock koldioxidu­tsläppen från trafiken. 80 procent av transportb­ränslet är fossilt, speciellt inom tung trafik och fartygstra­fik, där förbrännin­gsmotorer fortfarand­e behövs, säger Salos statssekre­terare Kimmo Tiilikaine­n.

Han ser pilotproje­ktet som ett genombrott och en föregångar­e inom miljöarbet­e.

Samma metod kunde eventuellt också användas vid behandling­en av slamavfall.

– Kan man förädla metan till transportb­ränsle vore det ju toppen! säger Heikkilä.

SALOS STADSDIREK­TÖR Lauri Inna poängterad­e att globalt sett stora saker nu händer i Salo, och passade på att tacka de involverad­e.

– Här kan vi utveckla framtiden, förutsättn­ingarna finns här, sade han.

Projektet sägs ha en stor betydelse såväl nationellt som internatio­nellt: utnyttjand­et av avfall effektiver­as och i bästa fall kan utsläppen förvandlas till värdefulla råvaror och därmed till en viktig del av den cirkulära ekonomin.

 ?? EMILIA ÖRNMARK ??
EMILIA ÖRNMARK
 ??  ?? METANERING­STEKNOLOGI. I dessa containrar finns Q Powers innovativa teknologi.
METANERING­STEKNOLOGI. I dessa containrar finns Q Powers innovativa teknologi.
 ??  ?? FÖRVÄNTANS­FULLA. Det nya projektet gläder både Salos stadsdirek­tör Lauri Inna (till vänster) och LSJH:s vd Jukka Heikkilä.
FÖRVÄNTANS­FULLA. Det nya projektet gläder både Salos stadsdirek­tör Lauri Inna (till vänster) och LSJH:s vd Jukka Heikkilä.
 ??  ?? AVANCERAD TEKNOLOGI. Så här ser Q Powers anlägging ut på insidan.
AVANCERAD TEKNOLOGI. Så här ser Q Powers anlägging ut på insidan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland