Två­vid ÅA­har vi­ru­set

» Smitt­skydds­myn­dig­he­ter­na i Åbo för­sö­ker stop­pa sprid­ning­en av sjuk­do­men ge­nom en re­kom­men­da­tion om att stu­den­te­ve­ne­mang ställs in.

Åbo Underrättelser - - ÅU - Mi­kael Pi­ip­po SPT

Lä­ka­re på­min­ner unga om att de kan bä­ra på vi­ru­set ut­an att kän­na av någ­ra symp­tom.

Sjuk­do­men co­vid-19 som or­sa­kas av co­ro­na­vi­ru­set sprids bland hög­sko­lestu­de­ran­de i Åbo. Jut­ta Pel­to­ni­e­mi, an­sva­rig lä­ka­re för smitt­sam­ma sjuk­do­mar vid Åbo stad, sä­ger att ett ti­o­tal fall av co­vid-19 kon­sta­te­rats bland stu­de­ran­de i Åbo.

Smitt­skydds­myn­dig­he­ter­na vid Åbo stad för­sö­ker kart­läg­ga smitt­ked­jor­na och få kon­takt med per­so­ner som kan ha bli­vit ex­po­ne­ra­de för co­ro­na­vi­ru­set.

– Un­der sep­tem­ber må­nad har smitt­fall kon­sta­te­rats bland stu­de­ran­de i oli­ka bran­scher. Stu­de­ran­de har of­ta ett stort so­ci­alt um­gänge och det ord­nas en hel del eve­ne­mang där folk träf­far nya män­ni­skor, sä­ger Pel­to­ni­e­mi.

– En del smitt­fall kan här­le­das till re­stau­rang­er el­ler natt­klub­bar där man i re­gel är tätt in­till varand­ra.

TO­TALT HAR 302 fall av co­vid-19 kon­sta­te­rats i Åbo, en­ligt In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd. I Egent­li­ga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt är in­ci­den­sen för de se­nas­te 14 dyg­nen 6,2 sjuk­doms­fall per 100000 in­vå­na­re.

För­ra vec­kan gick sta­den ut med in­for­ma­tion om att fem unga per­so­ner in­sjuk­nat i co­vid-19 ef­ter att ha va­rit i ba­ren Hei­di’s Bi­er Bar i Åbo den 3 sep­tem­ber. Fle­ra stu­de­ran­de be­sök­te ba­ren un­der kväl­len.

– Det är möj­ligt att vi går ut med lik­nan­de in­for­ma­tion ock­så i fram­ti­den. Det är ett sätt att nå okän­da per­so­ner som haft kon­takt med en smit­tad per­son, sä­ger Pel­to­ni­e­mi.

– Unga vux­na har of­ta väl­digt lind­ri­ga sym­tom, vil­ket be­ty­der att de kan spri­da sjuk­do­men ut­an att ve­ta om att de är sju­ka.

I FÖRRGÅR ut­fär­da­de smitt­skydds­myn­dig­he­ter­na en re­kom­men­da­tion om att inga stu­den­te­ve­ne­mang ska ord­nas i Åbo fö­re den 28 sep­tem­ber.

– Vi för­sö­ker lug­na ner lä­get och stop­pa smitt­sprid­ning­en bland stu­de­ran­de, sä­ger Pel­to­ni­e­mi.

Åbo Aka­de­mis Stu­dent­kår har upp­ma­nat si­na med­lems­för­e­ning­ar att föl­ja smitt­skydds­myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tion.

Unga kan spri­da sjuk­do­men ut­an att ve­ta om att de är sju­ka. Jut­ta Pel­to­ni­e­mi, an­sva­rig lä­ka­re

VID ÅBO AKA­DE­MI sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Thu­rid Eriks­son att man fått in­for­ma­tion om två fall av co­vid-19 vid Aka­de­min i höst. En­ligt Aka­de­mins press­med­de­lan­den är de smit­ta­de stu­de­ran­de.

Eriks­son sä­ger att bu­det om nya co­ro­na­vi­rus­fall i re­gel först når smitt­skydds­myn­dig­he­ter­na och först där­ef­ter Aka­de­min.

– Det är myn­dig­he­ter­na som ger an­vis­ning­ar till oss, och vi age­rar en­ligt de an­vis­ning­ar­na.

Ste­fan Will­för, pro­rek­tor vid Åbo Aka­de­mi, sä­ger att Aka­de­min in­te syss­lar med nå­gon egen smitt­spår­nings­verk­sam­het.

– Vi ring­er in­te upp folk, nej. I de fall som nu upp­da­gats vid Aka­de­min har de smit­ta­de per­so­ner­na vän­li­gen själ­va ringt upp mig, så vi har fått sam­ma in­for­ma­tion som smitt­skydds­myn­dig­he­ter­na.

ÅBOAKADEMI upp­ma­nar stu­de­ran­de och per­so­nal att an­vän­da mo­bi­lap­pli­ka­tio­nen Co­ro­nablin­kern. En­ligt In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd är syf­tet med ap­pli­ka­tio­nen att gö­ra det enkla­re att få tag på per­so­ner som ex­po­ne­rats för co­ro­na­vi­ru­set och bry­ta smitt­ked­jor­na.

– Den ver­kar fun­ge­ra. Det har blin­kat li­te här och där, om vi sä­ger så, sä­ger Ste­fan Will­för.

Åbo Aka­de­mi har fat­tat be­slut om att störs­ta de­len av un­der­vis­ning­en sker på di­stans än­da fram till jul. Åbo uni­ver­si­tet har fat­tat sam­ma be­slut. Yr­kes­hög­sko­lan No­via och Åbo yr­kes­hög­sko­la har bå­de när­un­der­vis­ning och di­stans­un­der­vis­ning.

FÖR­SIK­TIG­HET. Stu­dent­kå­ren upp­ma­nar si­na med­lems­för­e­ning­ar att in­te ord­na eve­ne­mang just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.