Åbos­ka kanske per­mit­te­ra

» Kor­na fick ljus och vär­me av ett au­to­ma­tag­gre­gat.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Lu­kas Sö­derqvist

Åbo stad in­le­der sam­ar­bets­för­hand­ling­ar näs­ta vecka i jakt på sparåt­gär­der.

Ai­la-stor­men slog ut el­nä­tet i fle­ra hus­håll i skär­går­den. När ÅU på tors­dag ef­ter­mid­dag ring­er upp Andreas Jo­hans­son på Hei­sa­la i Par­gas be­rät­tar han att elen gick un­ge­fär kloc­kan 7:45 på mor­go­nen.

Av dö­ma hur Caru­nas stör­nings­kar­ta ser ut ver­kar elen ha slåtts ut i en stor del av om­rå­det. Lä­get kun­de än­då va­ra myc­ket vär­re. Stor­men till trots gick det ing­en stör­re nöd på var­ken Jo­hans­son el­ler på hans kor.

– Vi har ett au­to­ma­tag­gre­gat så kor­na har det ljust och varmt. En del kvi­gor är ute på be­te ock­så. Jag kol­la­de nyss hur de mår men det går ing­en nöd på dem hel­ler.

Vin­den var hård och rikt­ning­en li­te ovan­lig men vad Jo­hans­son vet klarade sig Hei­sa­la ut­an vär­re olyc­kor.

– Så hemskt myc­ket träd har in­te fal­lit om­kull. Jag fick rö­ja bort någ­ra träd på by­vä­gen, de blås­te om­kull nån­gång mitt på da­gen.

ANDREAS JO­HANS­SON

BRA MED RESERV. Re­ser­vag­gre­ga­tet ser till att kor­na har det varmt och ljust på Hei­sa­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.