Ax­x­ell Bru­sa­bys häst­lin­jer blomst­rar igen

» De bli­van­de häst­skö­tar­na är fle­ra da­gar i vec­kan i Bru­sa­by, och det är ak­ti­vi­tet i stal­let igen.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Emilia Örnmark 050-4546606 emilia.orn­mark@au­me­dia.fi

– Det är så ro­ligt då det är liv och rö­rel­se här i stal­let i Bru­sa­by igen, sä­ger Ingrid ”Pia” Hag­man, som är lä­ra­re på häst­lin­jen vid Ax­x­ell Bru­sa­by.

På plats för när­stu­di­e­da­gar just den här da­gen är bå­de bli­van­de häst­skö­ta­re och rid­in­struk­tö­rer. Häst­skö­tar­na för ut sko­lans häs­tar på be­te, me­dan rid­in­struk­tö­rer­na ri­der si­na häs­tar på den sto­ra gräs­pla­nen in­nan­för trav­ba­nan.

Rid­in­struk­tö­rer­na har när­stu­di­er någ­ra da­gar i må­na­den, me­dan häst­skö­tar­na finns på plats i Bru­sa­by fle­ra da­gar i vec­kan. Det här be­ty­der mer ak­ti­vi­tet i stal­let på bå­de trav- och rid­ba­nor­na.

För någ­ra år se­dan har man or­ga­ni­se­rat om så att den tra­di­tio­nel­la häst­skö­tar­lin­jen med till­hö­ran­de all­män­na äm­nen för dem som stu­de­rar vi­da­re ef­ter grund­sko­lan in­te läng­re finns. De sista ung­do­mar­na på den lin­jen blev kla­ra i vå­ras. Fär­re stu­de­ran­de på häst­lin­jen in­ne­bar dock vis­sa pro­blem gäl­lan­de stall­tu­rer­na och sköt­seln av sko­lans eg­na häs­tar.

– Men nu får vi hjälp i stal­let igen, sä­ger Hag­man.

Sko­lan har sex rid­häs­tar och tre trav­häs­tar.

PÅ häst­ut­bild­ning­ar­na har man nu 41 stu­de­ran­de. De som blir häst­skö­ta­re är en blan­dad grupp av vux­na och unga, mel­lan 16 år och 40 plus.

– De job­bar bra till­sam­mans, kon­sta­te­rar Hag­man.

På för­mid­da­gar­na står rid­ning, kör­ning och häst­sköt­sel på pro­gram­met, me­dan ef­ter­mid­da­gen är re­ser­ve­rad för te­o­ri.

Att häst­ut­bild­ning­ar­na är två­språ­ki­ga ser många som en för­del. Åbo­bon Tes­sa Le­pi­stö, 36 år, hop­pas på att lä­ra sig svens­ka un­der ut­bild­ning­en och hon är re­dan på god väg.

– Att jag kan stu­de­ra här är som en dröm som gått i upp­fyl­lel­se, sä­ger hon.

Le­pi­stö hop­pas att hon i fram­ti­den kun­de ha en egen gård med till­hö­ran­de tu­ris­m­fö­re­tag.

Från Dals­bruk kom­mer sy­ris­ka Ab­dul­ha­di Al­stouf, som ef­ter ett och ett halvt år i Fin­land häng­er bra med på fins­ka.

– Jag är in­tres­se­rad av häs­tar och jag vill prö­va på det här. Hem­ma i Sy­ri­en ha­de min släkt eg­na häs­tar och höll på med ga­lopp- och di­stans­rid­ning, be­rät­tar han.

Al­stouf hop­pas att han re­dan vid si­dan av stu­di­er­na kun­de få ett jobb med häs­tar el­ler in­om lant­bruk. Cas­sand­ra Rand­ström, 16 år, har sökt sig till Bru­sa­by av fler or­sa­ker: den kor­ta vägen från Eke­näs, möj­lig­he­ten att stu­de­ra på svens­ka och för att hon hin­ner hem för att ta hand om den eg­na häs­ten. Ef­ter ex­a­men tän­ker Rand­ström stu­de­ra vi­da­re till rid­in­struk­tör.

Ock­så för 17-åri­ga ålän­ning­en Wil­ma Fa­gerlund, nu bo­satt i Par­gas, blir det ef­ter det här ak­tu­ellt med fort­sat­ta stu­di­er in­om bran­schen.

Un­ge­fär hal­va grup­pen av häst­skö­ta­re bor på Bru­sa­bys in­ter­nat, res­ten pend­lar.

RID­IN­STRUK­TÖ­RER­NA har i dag ge­ne­ral­re­pe­ti­tion in­för sitt yr­kes­prov. På gräs­pla­nen trä­nar de ter­räng­hin­der med lä­ra­ren Ti­i­na Lo­i­sa.

– I mor­gon har vi test ock­så i hopp­ning och dres­syr, sä­ger Sa­gu­bon Pau

li­i­na Te­i­ka­ri från den hyr­da häs­ten San­dors rygg.

I det här testet kom­mer hind­ren att va­ra på höj­den 95 cen­ti­me­ter och dres­sy­ren på lätt B-ni­vå.

Se­nast i vår ska Te­i­ka­ri bli klar om allt går som pla­ne­rat. Då ska hon få sin egen rid­grupp att un­der­vi­sa vid Yl­hä­is­ten ti­la i Pe­mar, där hon re­dan nu job­bar i stal­let kvälls­tid.

– Men he­la värl­den är ju öp­pen! sä­ger Te­i­ka­ri, som är nöjd över sitt stu­di­e­val.

EMILIA ÖRNMARK

HOP­PAR TORRGRAV. Bli­van­de rid­in­struk­tör Lin­da Määt­tä­nen övar in­för testet föl­jan­de dag.

LÄ­RA­RE PÅ HÄST­LIN­JEN. Ingid ”Pia” Hag­man och Ti­i­na Lo­i­sa job­bar vid Ax­x­ell Bru­sa­by.

BLI­VAN­DE HÄST­SKÖ­TA­RE. Från väns­ter: Ab­dul­ha­di Al­stouf, Cas­sand­ra Rand­ström, Wil­ma Fa­gerlund och Tes­sa Le­pi­stö. Häs­ten he­ter Tor­na­do Brus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.