Allt fler vux­na vill stu­de­ra i Bru­sa­by

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Till Ax­x­ell Bru­sa­by i Ki­mi­to är det allt fär­re unga som sö­ker ge­nom den ge­men­sam­ma an­sö­kan di­rekt ef­ter grund­sko­lan. I stäl­let har man ett upp­sving av vux­enstu­de­ran­de. Nå­gon skarp lin­je mel­lan unga och vux­na har man dock in­te läng­re – vem som helst kan när som helst un­der året an­sö­ka om stu­die­plats i Bru­sa­by. Det kan va­ra kort­kur­ser el­ler stu­di­er för en del- el­ler helex­a­men.

– Var och varan­nan dag får vi nya stu­de­ran­de. Den kon­ti­nu­er­li­ga an­sö­kan till ut­bild­ning­ar­na där man kan star­ta vid oli­ka tid­punk­ter loc­kar nu mer, sä­ger Bru­sa­bys en­hets­chef To­mas Björkroth.

Fort­fa­ran­de är det ut­bild­ning­en till vild­marks­gui­de som är rik­tigt po­pu­lär, men ock­så vilt­vårds­ut­bild­ning­ar­na och ut­bild­ning­en till djur­skö­ta­re på kli­nik drar gott om folk.

Just nu har Ax­x­ell Bru­sa­by 363 stu­de­ran­de som siktar på grun­del­ler yr­kes­ex­a­men.

Ett upp­sving ser man i år på häst­ut­bild­ning­ar­na, där man nu har to­talt 41 stu­de­ran­de i fy­ra oli­ka grup­per.

– Till häst­ut­bild­ning­ar­na tar vi nu­me­ra in al­la som fler­forms­stu­de­ran­de.

Fler­forms­stu­di­er av­ser en flex­i­bel kom­bi­na­tion av oli­ka stu­di­e­for­mer, där en del av ut­bild­ning­en kan för­verk­li­gas till ex­em­pel som själv­stu­di­er el­ler vir­tu­ellt.

FÄR­RE STU­DE­RAN­DE loc­kas nu av ut­bild­ning­en till skogs­ar­be­ta­re el­ler skogs­ser­vice­pro­du­cent, där man nu har ba­ra tre nya stu­de­ran­de som sökt in via den ge­men­sam­ma an­sö­kan. Dock räd­das si­tu­a­tio­nen av att tio stu­de­ran­de går un­ge­fär sam­ma pro­gram som fler­forms­stu­di­er för en delex­a­men i skogs­bruk.

Sam­ma lä­ge är det på ut­bild­ning­en till lands­bygds­fö­re­ta­ga­re: fy­ra ung­do­mar sök­te in via ge­men­sam­ma an­sö­kan, me­dan 20 per­so­ner siktar på en delex­a­men in­om lant­bruk ge­nom fler­forms­stu­di­er.

Djur­skö­tar­ut­bild­ning­en är li­ka po­pu­lär som ti­di­ga­re: de 16 plat­ser­na man er­bju­der för nya stu­de­ran­de är fyll­da.

GRUNDPRINC­IPEN vid Ax­x­ell Bru­sa­by är att stu­di­er­na nu ge­nom­förs som när­stu­di­er. En­ligt Björkroth gick vå­rens di­stans­stu­di­er rik­tigt bra, trots att man var tvung­en att gö­ra vis­sa om­möble­ring­ar i sche­mat.

– Ing­en av vå­ra stu­de­ran­de har fal­lit helt emel­lan på grund av co­ro­nan, sä­ger han och är tack­sam över lä­rar­nas ar­be­te.

BLI­VAN­DE RID­IN­STRUK­TÖ­RER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.