Gud så gott

Åbo Underrättelser - - RADIO OCH TV MÅNDAG 21.9 -

Al­la re­li­gi­o­ner har reg­ler för hur vi skall le­va och för­vå­nan­de of­ta hand­lar det om vad vi läg­ger på tall­ri­ken. Var­för bryr sig gu­dar­na om vad vi äter? I se­ri­en Gud så gott tit­tar kok­boks­för­fat­ta­ren Jo­han­na West­man och jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren An­na Lind­man när­ma­re på kopp­ling­en mel­lan mat och re­li­gi­on.

I pre­miärav­snit­tet ställs frå­gan om vad gu­dar­na tyc­ker om att vi dö­dar djur för att få äta kött. Jo­han­na ger sig ut i sko­gen med jä­ga­ren och präs­ten Per Mellqvist och med­ver­kar gör ock­så skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern Pia Jo­hans­son, koc­ken och mat­jour­na­lis­ten Jens Lin­der och för­fat­ta­ren och freds­ak­ti­vis­ten An­ni­ka Spal­de.

7 av­snitt. Pro­duk­tion: SVT / Nord­vi­sion.

● Yle Fem mån­da­gar kl. 18.30, se­ri­estart 21.9.2020.

● 90 da­gar på Yle Are­nan, samt­li­ga av­snitt pub­li­ce­ras 21.9.2020 kl. 06.00.

YLE BILDTJÄNST

PÄ BIL­DEN JO­HAN­NA WEST­MAN OCH SKÅ­DE­SPE­LA­RE PIA JO­HANS­SON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.