Pas­sa­ge­rar­na höll sig lug­na

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mo­ni­ca Fors­sell

Ta­rik Ham­za be­rät­tar att han låg och sov i sin hytt om­bord på Vi­king Amorella när han hör­de att far­ty­get tog i nå­gon­stans.

– Strax ef­teråt sa­de de i hög­ta­la­ren att vi ta­git i och att vi skul­le in­vän­ta me­ra in­for­ma­tion, be­rät­tar Ham­za som spe­lar i fot­bollsla­get IFK Ma­ri­e­hamn. La­get var på väg hem till Ma­ri­e­hamn ef­ter en match i Helsing­fors när Amorella gick på grund.

När ÅU ta­la­de med Ham­za strax fö­re kloc­kan 15 på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen stod han på däck med ett ti­o­tal and­ra pas­sa­ge­ra­re och vän­ta­de. Al­la pas­sa­ge­ra­re ha­de be­ord­rats ut på däck och bli­vit till­sag­da att dra på sig flyt­väs­tar. Cir­ka en halv tim­me se­na­re eva­ku­e­ra­des far­ty­get.

– Stäm­ning­en är lugn och lä­get ver­kar va­ra un­der kon­troll, sa­de Ham­za. Han blev in­te skrämd av grund­stöt­ning­en som sked­de mitt på da­gen i bra vä­der.

– Nej, jag blev nog in­te skrämd. Vi är ju så nä­ra land ock­så.

Grund­stöt­ning­en in­träf­fa­de ba­ra ett par sjö­mil sö­der om Lång­näs. En­ligt Vi­king Li­nes kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Jo­han­na Bo­i­jer-Svahn­ström har re­de­ri­et fått ta emot po­si­tiv re­spons av pas­sa­ge­rar­na gäl­lan­de be­sätt­ning­ens age­ran­de un­der sön­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.