Hant­ver­ka­re tving­as flyt­ta

» Nu är man på jakt ef­ter en ny lo­kal i cent­rum, gär­na en som pas­sar verk­sam­he­ten bätt­re än nu­va­ran­de.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Emi­lia Örn­mark 050-4546606 emi­lia.orn­mark@au­me­dia.fi

I gam­la me­je­ri­et i Vreta har se­dan år 2008 er­bju­dits möj­lig­het att tit­ta in för att hand­ar­be­ta, främst vä­va. Här finns för­e­ning­en Åbo­lands hant­verks verk­sam­hets­plats i Ki­mi­to. På plats den­na dag är tio da­mer som del­tar i en väv­kurs med råd­gi­va­re Li­i­sa Wal­le­ni­us.

En av ny­kom­ling­ar­na i verk­sam­he­ten är Ei­la Paa­te­la, fri­tids­bo i Ki­mi­to. Hon har pre­cis bör­jat vä­va en mat­ta och ser väv­ning­en som sin nya hob­by.

Nu har för­e­ning­en bli­vit upp­sagd från me­je­ri­et och som det ser ut nu flyt­tar verk­sam­he­ten ut den sista no­vem­ber.

– Vi har bett om för­läng­ning men än­nu in­te fått svar gäl­lan­de det. Upp­säg­ning­en kom­mer ovän­tat, sä­ger Eli­i­sa Ri­i­ko­nen, som är för­e­ning­ens verk­sam­hets­le­da­re.

Hy­resvärd är fö­re­ta­get Oy Wre­ta­bo Ab.

Mo­ti­ve­ring­en till upp­säg­ning­en är att hy­ran in­te täc­ker kost­na­der­na, då ett nytt el­vär­me­sy­stem ska in­stal­le­ras. Om för­e­ning­en skul­le ha möj­lig­het att be­ta­la mer får man bli kvar, men för­e­ning­ens eko­no­mis­ka re­sur­ser är be­grän­sa­de.

– Det är svå­ra­re att få bi­drag nu­me­ra, och nå­got hy­res­bi­drag från kom­mu­nen får vi in­te läng­re, så vi be­hö­ver en lo­kal med en rim­lig hy­ra, sä­ger Ri­i­ko­nen.

Nu­va­ran­de lo­kal är in­te op­ti­mal för för­e­ning­ens verk­sam­het, till ex­em­pel är det svårt att få den varm. Nu vär­mer man rum­men med ex­tra vär­me­e­le­ment, men det finns in­te så många av dem att det räc­ker till al­la rum.

Än så länge har man in­te sett sig om ef­ter en ny lo­kal, men hop­pas på tips. Någ­ra tan­kar om att av­slu­ta verk­sam­he­ten i Ki­mi­to finns in­te.

– Vi be­hö­ver minst 80 kvadrat­me­ter, för att få plats för de 14 väv­sto­lar­na. Här i me­je­ri­et har vi över 100 kvadrat­me­ter.

I HANTVERKSC­ENTRET i Ki­mi­to ar­ran­ge­ras kort­kur­ser i hant­verks­tek­nik, här finns en hant­verks­sko­la ”Hant­tis”, för barn och så kan kun­der­na kom­ma in för att vä­va då det pas­sar dem.

– Hit får man fritt kom­ma, ock­så ba­ra för att be­kan­ta sig med verk­sam­he­ten, sä­ger Li­i­sa Wal­le­ni­us.

I Hant­tis del­tar barn från 8 till 13 år och i en grund­läg­gan­de konst­un­der­vis­ning en­ligt lä­ro­plan.

– Om vi ha­de en lo­kal mer centralt i Ki­mi­to skul­le det sä­kert loc­ka fler in­tres­se­ra­de med, fun­de­rar sty­rel­se­med­lem Fred­ri­ka Hen­riks­son.

Hon kom­mer själv gär­na in någ­ra tim­mar för att vä­va då hon har tid.

– Det är av­stres­san­de, skönt och av­kopp­lan­de. Lätt fly­ger fy­ra tim­mar iväg en kväll här. Det hand­lar om ska­pan­dets gläd­je, sä­ger Hen­riks­son.

– Av den här hob­byn bli man ju dess­utom med nå­got i han­den som man ska­pat, tilläg­ger Wal­le­ni­us.

Många av med­lem­mar­na är i dag pen­sio­nä­rer, för vil­ka den so­ci­a­la bi­ten av verk­sam­he­ten är vik­tig. Väv­ning­en ger sys­sel­sätt­ning för hän­der, föt­ter och hjär­na och dess­utom li­te mo­tion.

EMI­LIA ÖRN­MARK

LETAR NYTT STÄL­LE. Från väns­ter: Sa­ri Vä­i­sä­nen, Li­i­sa Wal­le­ni­us, Fred­ri­ka Hen­riks­son och Eli­i­sa Ri­i­ko­nen.

I VRETA. Åbo­lands hant­verkscen­ter finns i gam­la me­je­ri­et, men ba­ra till slu­tet av no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.