Åbo­lands hant­verk

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Har fun­nits i 80 år.

Be­främ­jar och ut­veck­lar fin­ländskt hant­verk som kul­tur, kun­nan­de och nä­ring i Åbo­land.

För­e­ning­en har ett hant­verks­cent­rum ock­så i Par­gas.

För för­e­ning­ens af­färs­verk­sam­het an­sva­rar Oy Gull­kro­na Ab som grun­da­des 1962.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.