Nu blir det en bok om Vadd­mam­man

» I no­vem­ber 2021 har det gått 150 år se­dan af­färs­kvin­nan Ali­ne Grön­berg föd­des.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

För att upp­märk­sam­ma ju­bi­le­et sam­las nu min­nen och anek­do­ter för en bok om ”Vadd-mam­man”, som hon kal­la­des. Ar­bets­grup­pen har som mål att in­te ba­ra skri­va om Grön­berg ut­an ock­så om hen­nes barn och al­la de tal­ri­ka fö­re­tag som ha­de en kopp­ling till Åbo Vadd.

I ar­bets­grup­pen fin­nas bland an­nat Ol­li Kau­re­maa, som själv har in­ter­vju­at Ali­ne Grön­bergs släk­ting­ar samt fö­re­läst om hen­nes liv på oli­ka till­ställ­ning­ar.

MÅLETÄRATT sam­la in min­nen och anek­do­ter av per­so­ner som ar­be­ta­de i Åbo Vadds af­fä­rer, som hem­söm­mers­kor el­ler i de oli­ka fa­bri­ker­na.

– And­ra nyc­kel­per­so­ner i Åbo Vadd var Ger­da Sö­der­holm, El­sa En­berg, Mart­ha Elo­maa och Hil­ja Se­gerstedt. Vi hop­pas där­för ock­så få dis­ku­te­ra med släk­ting­ar till dem, upp­ger Kau­re­maa.

Ar­bets­grup­pen för­sö­ker ock­så hit­ta mer in­for­ma­tion om Grön­bergs älds­ta son, sjö­kap­te­nen Karl-Jo­han Johns­son (1898-1943).

ALI­NE GRÖN­BERG föd­des den 3 no­vem­ber 1871. Hon fick då nam­net Ali­na Gusta­va, det var se­na­re hon bör­ja­de an­vän­da namn­for­men Ali­ne.

För­äld­rar­na var ur­sprung­li­gen från Ki­mi­to. Fa­mil­jen bod­de i Svens­ka Te­gel­bru­kets om­rå­de mel­lan Samp­palin­na och Kor­po­lais­bac­ken.

Ali­ne sat­tes i sta­dens svens­ka flick­sko­la. Hon ha­de kun­nat fort­sät­ta sin ut­bild­ning men val­de att job­ba i en tex­til­af­fär, där hon blev af­färs­fö­re­stån­da­re.

Äk­ten­ska­pet med köp­man­nen Con­stan­tin Johns­son in­ne­bar ett av­brott i ar­betskar­riä­ren. Se­na­re tog hon an­ställ­ning vid en klä­des­fa­brik, där hon blev bu­tiks­fö­re­stån­da­re.

HEN­NES MAN drev sam­ti­digt en egen af­fär, Åbo Vad­d­af­fär vid Au­ra­ga­tan 5. När han av­led 1909 tog Ali­ne över af­fä­ren och blev själv fö­re­ta­ga­re.

Hon gif­te om sig med sin barn­domsvän Karl Emil Grön­berg.

I en hård kon­kur­rens sat­sa­de Ali­ne Grön­berg på en egen, ge­nom­tänkt af­färs­pro­fil. När fas­tig­he­ten Af­färs­cent­rum upp­för­des där som Grön­bergs af­fär stod, fick hon nya lo­ka­ler.

Här kun­de hon Grön­berg se­dan ska­pa ett mo­dernt tex­til­va­ru­hus samt ex­pan­de­ra verk­sam­he­ten till fle­ra and­ra stä­der. Hen­nes fö­re­tag Åbo Vadd blev känt över he­la lan­det.

Vi hop­pas ock­så få dis­ku­te­ra med släk­ting­ar till nyc­kel­per­so­ner­na i Åbo Vadd.

● Käl­lor: Bi­o­gra­fiskt lex­i­kon för Fin­land, Wi­ki­pe­dia, ÅU:s ar­kiv.

MARK LEVENGOODS FAMILJEALB­UM

KÄNNSPAK. Det är många som än­nu kal­lar fas­tig­he­ten Af­färs­cent­rum vid Sa­lu­tor­get ”Vadd­hu­set”.

PRI­VAT / WI­KI­PE­DIA

FRAMGÅNGSR­IK. Må­let är att be­ly­sa Ali­ne Grön­berg, hen­nes barn och al­la de tal­ri­ka fö­re­tag som ha­de en kopp­ling till Åbo Vadd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.